Inspektor

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie

Zielona Góra

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Zielona Góra
Ogłoszenie o naborze Nr 19058

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca na tym stanowisku wymaga dyspozycyjności oraz związana jest z odbywaniem wyjazdów służbowych na terenie kraju ( w tym polegających na przeprowadzaniu wizji lokalnych w terenie, radach budowy w trakcie realizacji zadań inwestycyjnych, udziału w naradach, szkoleniach, konferencjach oraz pracach międzyoddziałowych grup zadaniowych);
- obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych,
- prowadzenie samochodu służbowego,

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
 praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych, a także w pomieszczeniach laboratoryjnych z wykorzystaniem specjalistycznych przyrządów kontrolnych i pomiarowych,
 budynek laboratorium i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac a także są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
 podczas pobytu w terenie i na realizowanych budowach, konieczność przebywania na wysokościach, pod ruchem i w hałasie.

Zakres zadań

 • wykonywanie badań laboratoryjnych kruszyw;
 • pobieranie w terenie, transport i przygotowywanie próby do przeprowadzenia badań laboratoryjnych;
 • wspólnie z innymi członkami Zespołu analizowanie wyników przeprowadzonych badań laboratoryjnych kruszyw;
 • współpraca z Nadzorem w zakresie realizowanych przez Oddział zadań inwestycyjnych;
 • współuczestniczenie przy wykonywaniu określonych wskazanych zadań realizowanych na innych stanowiskach pracy w Zespole;
 • przyjmowanie, rejestrowanie oraz prawidłowe przechowywanie a następnie likwidowanie prób laboratoryjnych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze zagadnień związanych z technologią budowy dróg,
 • prawo jazdy kategorii B,
 • znajomość ustawy o drogach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,
 • znajomość norm, wytycznych technicznych i metod badań w obszarze działalności zespołu,
 • umiejętność obsługi komputera – znajomość pakietu Office.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność obsługi sprzętu laboratoryjnego i specjalistycznych programów komputerowych,
 • znajomość normy Zarządzania jakością – norma PN-EN ISO/IEC 17025.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2017-12-18 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  GDDKiA Oddział w Zielonej Górze
  ul. Boh. Westerplatte 31
  65-950 Zielona Góra

  Poznaj stanowisko: Inspektor w Administracji Publicznej

  Inspektor zajmuje się, jak sama nazwa wskazuje, wykonywaniem różnorodnych działań z zakresu administracji publicznej. Zależą one do rodzaju instytucji lub referatu, w którym jest zatrudniony. Dba o prawidłowe funkcjonowanie urzędu oraz profesjonalną obsługę petentów. Sporządza niezbędną dokumentacje, przygotowuje projekty, wykonuje prace zlecone przez nadrzędne jednostki, oraz bierze udział w spotkaniach dotyczących ...

  Załącz pliki do aplikacji

  Aplikuj profilem
  Nieuzupełniony profilUzupełnij

  Rozmiar pliku 15MB | .bmp, .doc, .docx, .gif, .gzip, .jpeg, .jpg, .odt, .pdf, .pjpeg, .png, .rar, .rtf, .tiff, .txt, .xls, .xlsx, .zip

  Dodatkowe informacje (rozwińzwiń)

  - Wymagane pola

  Trwa wysyłanie

  Upuść plik w polu, aby go dodać

  Rekrutują z Praca.pl