Młodszy inspektor zakładów górniczych

Okręgowy Urząd Górniczy we Wrocławiu

Wrocław i teren woj. dolnośląskiego

26 dni temu

Okręgowy Urząd Górniczy we Wrocławiu
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Młodszy inspektor zakładów górniczych
Miejsce pracy: Wrocław i teren woj. dolnośląskiego
Ogłoszenie o naborze Nr 22063

Warunki pracy

• trudne warunki pracy pod ziemią,
• szkodliwe i uciążliwe czynniki środowiska pracy (hałas, wibracje, temperatura, wilgotność),
• narażenie na zagrożenia naturalne, możliwość wystąpienia wstrząsów górotworu,
• narażenie na zagrożenia technologiczne pochodzące od pracujących maszyn i urządzeń,
instalacji elektrycznych oraz mediów znajdującymi się pod wysokim ciśnieniem lub wysoką
temperaturą,
• częsty i bezpośredni kontakt z klientem zewnętrznym,
• pokonywanie pieszo znacznych odległości, niejednokrotnie po dużych nachyleniach
i nierównych powierzchniach,
• przemieszczanie się w wyrobiskach górniczych o zaniżonych wysokościach
wymagających pozycji schylonych,
• częste podróże służbowe do miejsc, które mogą być nieprzystosowane dla osób
niepełnosprawnych,
• siedziba Urzędu niedostosowana do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich (brak
podjazdów, toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych).

Zakres zadań

 • przeprowadzanie kontroli w zakresie wynikającym z posiadanej specjalności technicznej, w tym analizowanie stanu zagrożeń oraz stosowanej profilaktyki, w celu sprawdzenia zgodności prowadzenia ruchu zakładu górniczego z wymaganą dokumentacją techniczno-ruchową i przepisami,
 • analizowanie planów ruchu, dodatków do tych planów, projektów technicznych robót górniczych w celu przygotowania projektów decyzji lub stanowiska dyrektora Urzędu,
 • współuczestniczenie w przeprowadzaniu oględzin miejsc wypadków, zgonów naturalnych, awarii i niebezpiecznych zdarzeń, nadzorowanie akcji ratowniczych oraz dokonywanie analizy przyczyn i okoliczności tych zdarzeń w nadzorowanych zakładach, celem ustalenia stanu faktycznego, w tym osób odpowiedzialnych za nieprawidłowości wraz z przygotowywaniem projektów orzeczeń i decyzji w tym zakresie,
 • uczestniczenie w opracowywaniu projektów rocznych planów pracy i sprawozdań z ich realizacji, prowadzenie statystyki i odpowiedniej ewidencji, oraz przygotowywanie projektów sprawozdań i informacji na temat podstawowej działalności urzędu, w zakresie wynikającym z posiadanej specjalności technicznej, celem dokumentowania pracy urzędu,

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne o profilu górnictwo podziemne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym urzędów górniczych i ich zadań wynikających z obowiązujących przepisów
 • znajomość przepisów Prawa geologicznego i górniczego wraz z przepisami wykonawczymi
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia
 • znajomość ustaw: o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, o służbie cywilnej, o ochronie danych osobowych
 • znajomość podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa
 • komunikatywność, umiejętność prezentowania i argumentowania określonego stanowiska, samodzielność, umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • stwierdzone kwalifikacje osoby niższego dozoru ruchu zakładu górniczego o specjalności górniczej w podziemnych zakładach górniczych

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Nadzoru Technicznego

Specjalista do spraw nadzoru technicznego to stanowisko obecne w wielu branżach, szczególnie jednak w dziedzinie budownictwa, transportu i przemyśle. Do obowiązków specjalisty należy bieżące monitorowanie stanu technicznego urządzeń wykorzystywanych w danej działalności, a także kontrolowanie przestrzegania norm konserwacji i przechowywania tych urządzeń. Specjalista szkoli ponadto nowych pracowników w zakresie ...
Specjalista ds. Nadzoru Technicznego Praca Specjalista ds. Nadzoru Technicznego

Podobne oferty

Rekrutują z Praca.pl