Radca prawny

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie

Olsztyn

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Radca prawny
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 19043

Warunki pracy

1. Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- umowa o pracę na czas określony w ramach ustawy o służbie cywilnej (12 m-cy),
- obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych,
- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
- praca 8 godzin na dobę w pięciodniowym tygodniu pracy (od poniedziałku do piątku
w godz. 7:30-8:15-15:30-16:15),
- praca w nadgodzinach,
- szkolenia i wyjazdy służbowe na terenie oraz poza województwo warmińsko-mazurskie.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca na stanowisku wiąże się z codzienną powyżej 4 godz. obsługą komputera, praca z wykorzystaniem urządzeń biurowym,
- budynek w Olsztynie zaopatrzony jest wyłącznie w schodołaz umożliwiający transportowanie wózka inwalidzkiego,
- budynki w Olsztynie, Olsztynku, Ostródzie, Ełku, Mławie, Płońsku nie spełniają wymogów dotyczących podjazdów, wind, toalet dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • udzielanie porad prawnych i wydawanie opinii prawnych oraz interpretowanie obowiązujących przepisów prawnych,
 • występowanie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad przed sądami powszechnymi, w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz organami administracji publicznej
 • współpraca z Prokuratorią Generalną Rzeczypospolitej Polskiej w sprawach sądowych przez nią prowadzonych oraz współpraca z komórkami Oddziału w zakresie rozwiązywania bieżących problemów prawno-administracyjnych w tym w przygotowywaniu przez nie decyzji (postanowień) administracyjnych oraz odwołań (zażaleń),
 • sprawdzanie pod względem formalno-prawnym projekty umów, zarządzeń, pełnomocnictw, oraz innych wystąpień a także opracowuje ich teksty o charakterze nietypowym,
 • współpracowanie przy rozstrzyganiu skarg i wniosków kierowanych do merytorycznych komórek organizacyjnych Oddziału.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze,
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze, w zawodzie radcy prawnego
 • aplikacja radcowska,
 • wpis na listę radców prawnych,
 • znajomość przepisów prawnych z zakresu działalności Oddziału,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność reprezentowania jednostki na zewnątrz,

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia wpisu na listę radów prawnych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2017-12-18 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Oddział w Olsztynie
  Aleja Warszawska 89
  10 – 083 Olsztyn
  (z dopiskiem na kopercie: „Oferta pracy – Radca Prawny D-4”)

  Poznaj stanowisko: Radca Prawny

  Radca prawny – prawnik, który udziela porad prawnych, sporządza opinie prawne, opracowuje projekty aktów prawnych oraz występuje przed sądami i urzędami. Do jego obowiązków należy: udzielanie organom jednostki organizacyjnej (podmiotowi gospodarczemu) opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa, występowanie w charakterze pełnomocnika jednostki organizacyjnej (podmiotu gospodarczego) w ...

  Załącz pliki do aplikacji

  Aplikuj profilem
  Nieuzupełniony profilUzupełnij

  Rozmiar pliku 15MB | .bmp, .doc, .docx, .gif, .gzip, .jpeg, .jpg, .odt, .pdf, .pjpeg, .png, .rar, .rtf, .tiff, .txt, .xls, .xlsx, .zip

  Dodatkowe informacje (rozwińzwiń)

  - Wymagane pola

  Trwa wysyłanie

  Upuść plik w polu, aby go dodać

  Rekrutują z Praca.pl