Ogłoszenie numer: 1754744, z dnia 2017-08-18

Gdańskie Centrum Informatyczne

Dyrektor Gdańskiego Centrum Informatycznego
na podstawie art. 11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902)

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Gdańskim Centrum Informatycznym w Gdańsku, ul. Prof. Witolda Andruszkiewicza 5

Specjalista/Główny Specjalista – Administrator systemów Linux

Miejsce pracy: pomorskie / Gdańsk

 

Opis stanowiska

Do zadań wykonywanych na stanowisku będzie należało:

 • administrowanie serwerami opartymi o system operacyjny Linux;
 • wykonywanie i okresowe weryfikowanie kopii bezpieczeństwa systemów Linux i usług sieciowych;
 • nadzór nad funkcjonowaniem poczty elektronicznej i współadministrowanie serwerem pocztowym;
 • administrowanie serwisem intranetowym Urzędu Miejskiego w Gdańsku;
 • prace związane z rozwojem administrowanych i nadzorowanych systemów Linux;
 • monitorowanie zasobów informatycznych bezpośrednio związanych z funkcjonowaniem w/w narzędzi oraz podejmowanie stosownych działań;
 • fachowa pomoc użytkownikom w czasie wdrażania i eksploatacji administrowanych i nadzorowanych systemów Linux;
 • prowadzenie pełnej dokumentacji związanej z wykonywanymi czynnościami administracyjnymi;
 • zarządzanie systemem kopii bezpieczeństwa;
 • planowanie rozwoju i dokonywanie modyfikacji infrastruktury sieciowej i serwerowej Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Wymagania

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

- wymagania niezbędne

 • wykształcenie wyższe;
 • min. 4-letni staż pracy;
 • min. 3 lata doświadczenia na podobnym stanowisku;
 • doświadczenie w administrowaniu sieciowymi systemami operacyjnymi (Red Hat, Debian, FreeBSD);
 • bardzo dobra znajomość technologii i systemów pocztowych, DNS, MySQL, WWW, JBoss;
 • znajomość technologii sieciowych LAN, WAN, SAN;
 • umiejętność tworzenia skryptów dla celów administracyjnych (Bash, Python);
 • znajomość języka angielskiego;
 • umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office);
 • obywatelstwo polskie;
 • nieposzlakowana opinia;
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.

- wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w administrowaniu pocztą elektroniczną w organizacji zatrudniającej powyżej 500 osób;
 • znajomość technologii wirtualizacji serwerów (Citrix, Vmware);
 • znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem i utwardzaniem systemów Linux (czynności mające na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa oferowanego przez system);
 • podstawowa umiejętność obsługi mechanizmów Active Directory;
 • znajomość technologii kopii bezpieczeństwa EMC: Avamar, DataDomain.

Oferujemy

 • umowę o pracę: pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony maksymalnie na 6 miesięcy, po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę;
 • wymiar czasu pracy: pełny etat, 40 godz. tygodniowo,
 • /w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami/,
 • miejsce pracy: Gdańsk,  
 • specyfika pracy: praca biurowa,
 • wynagrodzenie zasadnicze w przedziale 2900,00 – 4800,00 brutto, w zależności od posiadanego doświadczenia i kompetencji,
  /zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych/,
 • dodatek stażowy
  /zgodnie z Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych/,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”
  /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/,
 • przewidywany termin zatrudnienia: wrzesień 2017 r.

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów w języku polskim:

 • Curriculum Vitae (CV);
 • list motywacyjny;
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów;
 • kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie z obecnego zakładu pracy potwierdzające staż pracy;
 • inne dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje i umiejętności;
 • oświadczenie o nieposzlakowanej opinii;
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe*;
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie z własnoręcznie podpisaną klauzulą:
  „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gdańskie Centrum Informatyczne z siedzibą w Gdańsku, ul. Prof. Witolda Andruszkiewicza 5, w celu realizacji obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji. Jestem świadomy/a prawa dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz.922 j.t.)”.
  * w przypadku zatrudnienia konieczne będzie dostarczenie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny”

Wzór oświadczenia do pobrania na stronie www.gdansk.pl/praca.

Dokumenty potwierdzające staż pracy lub kompetencje nabyte w trakcie pracy lub nauki  zagranicą muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Dokumenty potwierdzające staż pracy winny jednoznacznie wskazywać okres zatrudnienia oraz charakter stosunku prawnego, na podstawie którego świadczona była praca zagranicą.


Do kolejnego etapu rekrutacji zostaną zaproszeni kandydaci, którzy:

 • złożą wszystkie wyżej wymienione dokumenty
 • spełniają wszystkie wymagania niezbędne

Dokumenty należy składać w Urzędzie Miejskim w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12 – Sala Obsługi Mieszkańców stanowiska nr 14 - 17 w zamkniętych kopertach lub przesyłać na adres:


Gdańskie Centrum Informatyczne
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk


z następującą adnotacją:


„nabór na stanowisko urzędnicze:
Specjalista/Główny Specjalista – Administrator systemów Linux
K GCI 08/17”


w terminie od 10.08.2017 r. do 24.08.2017 r., decyduje data wpływu oferty.

Informacje o wyniku naboru prowadzonego na zasadzie jawności i konkurencyjności zostaną upowszechnione w BIP www.gdansk.pl.

Informujemy, że nadsyłanych ofert nie zwracamy.

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm. ). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Poznaj stanowisko: Administrator Unix / Linux

Administrator UNIX to osoba, która zajmuje się administrowaniem systemu UNIX, zapewnieniem właściwego funkcjonowania serwerów i usług systemowych, rozwiązywaniem bieżących problemów użytkowników sieci i aplikacji systemowych, instalacją i konfiguracją oprogramowania oraz wdrażaniem zmian. Administrator UNIX powinien posiadać wykształcenie wyższe ...

Załącz pliki do aplikacji

Aplikuj profilem
Nieuzupełniony profilUzupełnij

Rozmiar pliku 15MB | .bmp, .doc, .docx, .gif, .gzip, .jpeg, .jpg, .odt, .pdf, .pjpeg, .png, .rar, .rtf, .tiff, .txt, .xls, .xlsx, .zip

Dodatkowe informacje (rozwińzwiń)

- Wymagane pola

Trwa wysyłanie

Upuść plik w polu, aby go dodać

Rekrutują z Praca.pl