Specjalista

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Poznań

129 dni temu

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 17913

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz typowych urządzeń biurowych
- zadania wykonywane w siedzibie oraz poza siedzibą urzędu
- parametry środowiska pracy (oświetlenie, temperatura, hałas) w normie
- stres typowy związany z obsługą klientów zewnętrznych, wymagana komunikatywność
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dnia pracy
- stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych
- stanowisko pracy znajduje się na IV piętrze budynku biurowego wyposażonego w windy osobowe, w tym dla osób na wózkach inwalidzkich
- budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych
- klatka schodowa szerokości 140 cm, korytarz biurowy o szerokości 200 cm
- drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szerokości 70 cm
- w budynku są pomieszczenia higieniczno-sanitarnych przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich

Zakres zadań

 • kontrolowanie pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym dokumentów przekazywanych przez urzędy skarbowe, komorników sądowych i inne organy egzekucyjne (w tym pod kątem zgodności z danymi zaksięgowanymi w systemie informatycznym „TBD MK-Mandaty karne”)
 • przygotowywanie poleceń przelewów zakwalifikowanych do zwrotu kosztów egzekucyjnych urzędów skarbowych, kosztów egzekucyjnych komorników sądowych, opłat komorniczych i zaliczek na wydatki egzekucyjne
 • wprowadzanie do systemu informatycznego "TBD MK-Mandaty karne" oraz uaktualnianie informacji o sprawach prowadzonych przez komorników sądowych i urzędy skarbowe oraz inne organy egzekucyjne
 • przygotowywanie korespondencji do organów egzekucyjnych oraz udzielanie odpowiedzi na ich wezwania
 • przyjmowanie i rozdzielanie na odpowiednie stanowiska pracy codziennej korespondencji przyjmowanej przez Oddział Postępowania Mandatowego kierowanej przez urzędy skarbowe
 • przekazywanie w systemie elektronicznego obiegu dokumentów (WUWeu), zadekretowanej przez kierownika, korespondencji wpływającej do Oddziału Postępowania Mandatowego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o rachunkowości, kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu postępowania cywilnego, kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o służbie cywilnej, ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • znajomość rozporządzeń: w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, w sprawie trybu postępowania wierzycieli należności pieniężnych przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych, w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego
 • bardzo dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole, umiejętność rozwiązywania problemów, radzenie sobie ze stresem
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność obsługiwania systemu informatycznego „TBD MK-Mandaty karne” lub podobnego

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych

Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Specjalista ds. Administracyjnych Praca Specjalista ds. Administracyjnych

Rekrutują z Praca.pl