Starszy inspektor zakładów górniczych

Okręgowy Urząd Górniczy w Poznaniu

Poznań i teren woj. wielkopolskiego

15 dni temu

Okręgowy Urząd Górniczy w Poznaniu
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor zakładów górniczych
Miejsce pracy: Poznań i teren woj. wielkopolskiego
Ogłoszenie o naborze Nr 19535

Warunki pracy

1.Charakter stanowiska związany z przeprowadzaniem kontroli w zakładach górniczych:
- trudne warunki pracy w terenie,
- szkodliwe i uciążliwe czynniki środowiska pracy (hałas wibracja, temperatura),
- narażenie na zagrożenia technologiczne pochodzące od pracujących maszyn i urządzeń, instalacji elektrycznych oraz mediów znajdujących się pod wysokim ciśnieniem lub wysoką temperaturą,
- częsty i bezpośredni kontakt z klientem zewnętrznym, w tym wystąpienia publiczne.

2. Sposób wykonywania zadań:
- pokonywanie pieszo znacznych odległości, niejednokrotnie po dużych nachyleniach i nierównych powierzchniach,
- przemieszczanie się po pomostach i estakadach znajdujących się na wysokościach,
- przebywanie w małych zamkniętych przestrzeniach o słabym naświetleniu lub miejscach bez oświetlenia,
- częste podróże służbowe do miejsc, które mogą być nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- budynek urzędu niedostosowany do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich,
- pomieszczenia zakładów górniczych i rejony objęte kontrolą niedostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych ruchowo.


Zakres zadań

 • Przeprowadzanie kontroli, w tym dokonywanie analizy stanu zagrożeń, metod ich zwalczania i stosowanej profilaktyki oraz dokonywanie rozpoznania stanu bezpieczeństwa pracy, kontrolowanie sporzadzania i aktualizacji dokumentacji mierniczo-geologicznej w zakresie wykonywania pomiarów geodezyjnych oraz wydawanie decyzji z upoważnienia dyrektora urzędu.
 • Analizowanie planów ruchu, dodatków do tych planów w zakresie posiadanej specjalności technicznej.
 • Dokonywanie analizy wniosków organów samorządu terytorialnego w sprawie: opinii lub uzgodnień projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie zagospodarowania terenów górniczych.
 • W przypadku stwierdzenia wykonywania działalności bez wymaganej koncesji inicjowanie i przeprowadzanie postępowań wyjaśniajacych .
 • Przeprowadzanie oględzin miejsc wypadków, zgonów naturalnych, awarii i niebezpiecznych zdarzeń oraz dokonywanie analiz ich przyczyn i okoliczności w nadzorowanych zakładach.
 • Opracowywanie projektów planów pracy, sporządzanie sprawozdań z ich realizacji, prowadzenie statystyk i odpowiedniej ewidencji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o profilu geodezja
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego (powyżej 3 lat) pracy w ruchu zakładu górniczego jako osoba dozoru ruchu w specjalności mierniczej lub w podmiocie wykonujacym obsługę mierniczą jako osoba dozoru ruchu w specjalności mierniczej lub w urzędach organów administracji publicznej w specjalnosci mierniczej.
 • Stwierdzone kwalifikacje do wykonywania czynności w średnim dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności mierniczej lub wykonywanie czynności w średnim dozorze ruchu w specjalności mierniczej lub 3 lata pracy w organach nadzoru górniczego w specjalności mierniczej oraz kwalifikacje zawodowe w zakresie sporzadzania geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych lub kwalifikacje mierniczego górniczego.
 • Znajomość podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa i zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym urzędów górniczych i ich zadań wynikajacych z obowiązujacych przepisów.
 • Znajomość ustaw: Prawo geologiczne i górnicze wraz z przepisami wykonawczymi, Prawo geodezyjne i kartograficzne, Prawo o miarach, o służbie cywilnej, o ochronie danych osobowych, kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.
 • Komunikatywność, umiejetność prezentowania i argumentowani okreslonego stanowiska, samodzielność, dyspozycyjność.
 • Umiejętność obsługi komputera.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • stwierdzone kwalifikacje do wykonywania czynności w wyższym dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności mierniczej lub wykonywanie czynności w wyższym dozorze ruchu w specjalności mierniczej.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzajacych staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenie pracy)
 • kopie dokumentów potwierdzajacych stwierdzenie kwalifikacji do wykonywania czynności w średnim dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności mierniczej lub wykonywanie czynności w średnim dozorze ruchu w specjalności mierniczej lub 3 lata pracy w organach nadzoru górniczego w specjalności mierniczej, kwalifikacje zawodowe w zakresie sporzadzania geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych lub kwalifikacje mierniczego górniczego.
 • kopie dokumentu potwierdzajacego posiadanie obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów stwierdzajacych kwalifikacje do wykonywania czynności w wyższym dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności mierniczej
 • lub kopie dokumentów potwierdzajacych wykonywanie czynności w wyższym dozorze ruchu w specjalności mierniczej.
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2018-01-20 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  Okręgowy Urząd Górniczy w Poznaniu
  61-016 Poznań, ul. Gdyńska 45

  Oferty należy wysyłać lub składać w sekretariacie urzędu w zamkniętych kopertach z dopiskiem jednoznacznie wskazującym jakiego naboru dotyczą.

  Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Nadzoru Technicznego

  Specjalista do spraw nadzoru technicznego to stanowisko obecne w wielu branżach, szczególnie jednak w dziedzinie budownictwa, transportu i przemyśle. Do obowiązków specjalisty należy bieżące monitorowanie stanu technicznego urządzeń wykorzystywanych w danej działalności, a także kontrolowanie przestrzegania norm konserwacji i przechowywania tych urządzeń. Specjalista szkoli ponadto nowych pracowników w zakresie ...
  Specjalista ds. Nadzoru Technicznego Praca Specjalista ds. Nadzoru Technicznego

  Rekrutują z Praca.pl