Starszy inspektor zakładów górniczych

Okręgowy Urząd Górniczy w Poznaniu

Poznań i teren woj. wielkopolskiego

78 dni temu

Okręgowy Urząd Górniczy w Poznaniu
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor zakładów górniczych
Miejsce pracy: Poznań i teren woj. wielkopolskiego
Ogłoszenie o naborze Nr 19535

Warunki pracy

1.Charakter stanowiska związany z przeprowadzaniem kontroli w zakładach górniczych:
- trudne warunki pracy w terenie,
- szkodliwe i uciążliwe czynniki środowiska pracy (hałas wibracja, temperatura),
- narażenie na zagrożenia technologiczne pochodzące od pracujących maszyn i urządzeń, instalacji elektrycznych oraz mediów znajdujących się pod wysokim ciśnieniem lub wysoką temperaturą,
- częsty i bezpośredni kontakt z klientem zewnętrznym, w tym wystąpienia publiczne.

2. Sposób wykonywania zadań:
- pokonywanie pieszo znacznych odległości, niejednokrotnie po dużych nachyleniach i nierównych powierzchniach,
- przemieszczanie się po pomostach i estakadach znajdujących się na wysokościach,
- przebywanie w małych zamkniętych przestrzeniach o słabym naświetleniu lub miejscach bez oświetlenia,
- częste podróże służbowe do miejsc, które mogą być nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- budynek urzędu niedostosowany do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich,
- pomieszczenia zakładów górniczych i rejony objęte kontrolą niedostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych ruchowo.


Zakres zadań

 • Przeprowadzanie kontroli, w tym dokonywanie analizy stanu zagrożeń, metod ich zwalczania i stosowanej profilaktyki oraz dokonywanie rozpoznania stanu bezpieczeństwa pracy, kontrolowanie sporzadzania i aktualizacji dokumentacji mierniczo-geologicznej w zakresie wykonywania pomiarów geodezyjnych oraz wydawanie decyzji z upoważnienia dyrektora urzędu.
 • Analizowanie planów ruchu, dodatków do tych planów w zakresie posiadanej specjalności technicznej.
 • Dokonywanie analizy wniosków organów samorządu terytorialnego w sprawie: opinii lub uzgodnień projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie zagospodarowania terenów górniczych.
 • W przypadku stwierdzenia wykonywania działalności bez wymaganej koncesji inicjowanie i przeprowadzanie postępowań wyjaśniajacych .
 • Przeprowadzanie oględzin miejsc wypadków, zgonów naturalnych, awarii i niebezpiecznych zdarzeń oraz dokonywanie analiz ich przyczyn i okoliczności w nadzorowanych zakładach.
 • Opracowywanie projektów planów pracy, sporządzanie sprawozdań z ich realizacji, prowadzenie statystyk i odpowiedniej ewidencji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o profilu geodezja
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego (powyżej 3 lat) pracy w ruchu zakładu górniczego jako osoba dozoru ruchu w specjalności mierniczej lub w podmiocie wykonujacym obsługę mierniczą jako osoba dozoru ruchu w specjalności mierniczej lub w urzędach organów administracji publicznej w specjalnosci mierniczej.
 • Stwierdzone kwalifikacje do wykonywania czynności w średnim dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności mierniczej lub wykonywanie czynności w średnim dozorze ruchu w specjalności mierniczej lub 3 lata pracy w organach nadzoru górniczego w specjalności mierniczej oraz kwalifikacje zawodowe w zakresie sporzadzania geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych lub kwalifikacje mierniczego górniczego.
 • Znajomość podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa i zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym urzędów górniczych i ich zadań wynikajacych z obowiązujacych przepisów.
 • Znajomość ustaw: Prawo geologiczne i górnicze wraz z przepisami wykonawczymi, Prawo geodezyjne i kartograficzne, Prawo o miarach, o służbie cywilnej, o ochronie danych osobowych, kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.
 • Komunikatywność, umiejetność prezentowania i argumentowani okreslonego stanowiska, samodzielność, dyspozycyjność.
 • Umiejętność obsługi komputera.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • stwierdzone kwalifikacje do wykonywania czynności w wyższym dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności mierniczej lub wykonywanie czynności w wyższym dozorze ruchu w specjalności mierniczej.

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Nadzoru Technicznego

Specjalista do spraw nadzoru technicznego to stanowisko obecne w wielu branżach, szczególnie jednak w dziedzinie budownictwa, transportu i przemyśle. Do obowiązków specjalisty należy bieżące monitorowanie stanu technicznego urządzeń wykorzystywanych w danej działalności, a także kontrolowanie przestrzegania norm konserwacji i przechowywania tych urządzeń. Specjalista szkoli ponadto nowych pracowników w zakresie ...
Specjalista ds. Nadzoru Technicznego Praca Specjalista ds. Nadzoru Technicznego

Podobne oferty

Rekrutują z Praca.pl