Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy

Siedziba jednostki usytuowana jest na trzech kondygnacjach, w tym tylko jedna (parter) dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Obiekt posiada podjazd dla wózków inwalidzkich, w bocznej części budynku, umożliwiający wjazd na parter. Także na tej kondygnacji znajduje się toaleta, przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych. W pozostałej części budynku istnieją bariery architektoniczne w postaci braku windy, wąskich ciągów komunikacyjnych oraz odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych.
Stanowisko pracy administracyjno - biurowe, praca przy komputerze powyżej 4 godzin na dobę, obsługa urządzeń biurowych. Wyjazdy służbowe związane z pracą w terenie.

Zakres zadań

 • przygotowywanie uzgodnień warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do inwestycji realizowanych na obszarach objętych ochroną prawną
 • przygotowywanie uzgodnień projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w celu weryfikacji ich zgodności z przepisami prawa z zakresu ochrony przyrody
 • przygotowywanie opinii wewnętrznych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, na etapie opiniowania prognozy o oddziaływaniu na środowisko, dla studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w celu weryfikacji ich zgodności z przepisami ustawy o ochronie przyrody
 • przygotowywanie uwag i wniosków do zawiadomień o przystąpieniu do sporządzania studiów i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w celu weryfikacji ich zgodności z przepisami ustwy o ochronie przyrody
 • przygotowywanie opinii wewnętrznych w sprawie zakresu informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dokumentów planistycznych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe profilowane na kierunku: ochrona środowiska, architektura krajobrazu, biologia, geografia, gospodarka przestrzenna
 • Znajomość przepisów z zakresu ustaw: o ochronie przyrody, planowania i zagospodarowania przestrzennego, udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko
 • Znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Ogólna wiedza przyrodnicza
 • Komunikatywność, umiejętność organizacji pracy i pracy w zespole
 • Umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność pracy z sytemami GIS

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2017-03-24 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie
  ul. Dworcowa 60 (parter, pok. nr 2)
  10-437 Olsztyn

  Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych

  Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...

  Rekrutują z Praca.pl