Starszy specjalista

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie

Olsztyn

325 dni temu

Starszy specjalista
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 9376

Warunki pracy

Siedziba jednostki usytuowana jest na trzech kondygnacjach, w tym tylko jedna (parter) dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Obiekt posiada podjazd dla wózków inwalidzkich, w bocznej części budynku, umożliwiający wjazd na parter. Także na tej kondygnacji znajduje się toaleta, przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych. W pozostałej części budynku istnieją bariery architektoniczne w postaci braku windy, wąskich ciągów komunikacyjnych oraz odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych.
Stanowisko pracy administracyjno - biurowe, praca przy komputerze powyżej 4 godzin na dobę, obsługa urządzeń biurowych. Wyjazdy służbowe związane z pracą w terenie.

Zakres zadań

 • przygotowywanie uzgodnień warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do inwestycji realizowanych na obszarach objętych ochroną prawną
 • przygotowywanie uzgodnień projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w celu weryfikacji ich zgodności z przepisami prawa z zakresu ochrony przyrody
 • przygotowywanie opinii wewnętrznych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, na etapie opiniowania prognozy o oddziaływaniu na środowisko, dla studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w celu weryfikacji ich zgodności z przepisami ustawy o ochronie przyrody
 • przygotowywanie uwag i wniosków do zawiadomień o przystąpieniu do sporządzania studiów i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w celu weryfikacji ich zgodności z przepisami ustwy o ochronie przyrody
 • przygotowywanie opinii wewnętrznych w sprawie zakresu informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dokumentów planistycznych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe profilowane na kierunku: ochrona środowiska, architektura krajobrazu, biologia, geografia, gospodarka przestrzenna
 • Znajomość przepisów z zakresu ustaw: o ochronie przyrody, planowania i zagospodarowania przestrzennego, udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko
 • Znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Ogólna wiedza przyrodnicza
 • Komunikatywność, umiejętność organizacji pracy i pracy w zespole
 • Umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność pracy z sytemami GIS

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych

Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Specjalista ds. Administracyjnych Praca Specjalista ds. Administracyjnych

Rekrutują z Praca.pl