Terenowy inspektor drogowy w Rejonie w Jędrzejowie Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Kielcach

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie

Jędrzejów

778 dni temu


 • Ogłoszenie nr: 177208
 • Data ukazania się ogłoszenia: 28 stycznia 2016 r.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • terenowy inspektor drogowy
 • w Rejonie w Jędrzejowie Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Kielcach

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Oddział w Kielcach
  ul. Paderewskiego 43/45
  25-950 Kielce

Miejsce wykonywania pracy:

 • Jędrzejów
 • Oddział w Kielcach
  Rejon w Jędrzejowie
  ul. Kielecka 55
  28-300 Jędrzejów
  i teren jego działania

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie bieżącej analizy realizacji planu rzeczowo-finansowego z zakresu bieżącego utrzymania dróg w tym przygotowywanie propozycji planów robót krótko i średniookresowych,
 • przeprowadzanie okresowej kontroli stanu dróg w zakresie techniczno-eksploatacyjnym,oznakowania poziomego i pionowego, urządzeń brd, w tym identyfikacja ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • prowadzenie i bieżąca aktualizacja ewidencji dróg - obsługa systemów technicznej ewidencji dróg: SOSN, SOWA, SUN, BDD oraz innych wdrażanych sukcesywnie,
 • prowadzenie spraw związanych z eksploatacją i utrzymaniem urządzeń odwadniających oraz zieleni przydrożnej,
 • współpraca z Kierownikami Służby Liniowej przy dokonywaniu objazdów dróg, zlecaniu i odbiorach robót z zakresu bieżącego utrzymania dróg,
 • przygotowywanie decyzji administracyjnych dotyczących ochrony pasa drogowego,
 • prowadzenie ewidencji projektów tymczasowej organizacji ruchu, kontrola realizacji tych projektów oraz sporządzanie protokołów kontroli i wniosków,
 • uczestnictwo w postępowaniach przetargowych w tym przygotowywanie materiałów przetargowych na roboty i usługi z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg i innych robót drogowych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • - praca na stanowisku wymaga dyspozycyjności oraz związana wyjazdami służbowymi na terenie kraju polegającymi na przeprowadzaniu wizji lokalnych w terenie,
  - obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego,
  - praca w biurze i w terenie ( teren działania Rejonu).
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • - praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych
  - wyjazdy w teren, w charakterze kierującego, z wykorzystaniem samochodu służbowego nieprzystosowanego do potrzeb niepełnosprawnych ruchowo,
  - budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju prac, budynek nie przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo – brak podjazdów oraz toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych
  - praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
  - praca w trudnych warunkach terenowych oraz zmiennych warunkach atmosferycznych,
  - podczas pobytu w terenie konieczność przebywania pod ruchem i w hałasie.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: średnie drogowe lub drogowo-mostowe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w drogownictwie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo jazdy kat. B,
  • wiedza specjalistyczna z zakresu ustaw: o drogach publicznych, prawo o ruchu drogowym, prawo budowlane,
  • wiedza specjalistyczna z zakresu Rozporządzeń: Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie oraz Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach,
  • podstawowa wiedza z zakresu zamówień publicznych,
  • umiejętność obsługi komputera – Pakiet MS Office.
wymagania dodatkowe
 • preferowane wykształcenie wyższe drogowe lub drogowo-mostowe,
 • przeszkolenie w zakresie zamówień publicznych,
 • uprawnienia budowlane w specjalności drogowej,
 • umiejętność jasnego i precyzyjnego przekazywania informacji,
 • umiejętność analizowania i wnioskowania,
 • komunikatywność

Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych

Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Specjalista ds. Administracyjnych Praca Specjalista ds. Administracyjnych

Rekrutują z Praca.pl