Podobne oferty pracy

Inspektor ochrony środowiska

Warunki pracy

- praca zarówno w siedzibie urzędu jak i w terenie, częste wyjazdy służbowe,
- praca wymagająca dużej odporności na stres, dobrej komunikatywności,
- praca przy monitorze ekranowym,
- konieczność poruszania się po obszarze obejmującym działania kontrolne Inspektoratu (również miejsca trudno dostępne),
- nietypowe godziny pracy (w przypadku pozostawania w gotowości na wypadek wystąpienia zdarzeń stanowiących potencjalne zagrożenie dla środowiska),
- prowadzenie samochodu służbowego w razie potrzeby.

Zakres zadań

 • prowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska i racjonalnym użytkowaniu zasobów przyrody oraz przestrzegania decyzji ustalających warunki użytkowania środowiska
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w związku z naruszeniem warunków ochrony środowiska, przygotowanie zarządzeń pokontrolnych i dokumentacji potrzebnej do wydawania decyzji administracyjnych oraz kontrolowanie ich realizacji
 • prowadzenie postępowań w sprawie nałożenia kar oraz nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz wnioskowanie o ukaranie w sprawach o wykroczenia przeciwko środowisku do sądów
 • podejmowanie decyzji dotyczących potrzeby wykonania właściwych badań i nadzorowanie poboru prób
 • analizowanie i ocenianie wyników badań i pomiarów

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe związane z ochroną środowiska
 • znajomość ustaw: o Inspekcji Ochrony Środowiska, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ustawy o odpadach, ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji; umiejętność obsługi komputera: programów Office, Internetu; umiejętność prowadzenia pojazdów (prawo jazdy kat, B); wysoka sprawność fizyczna (obsługiwanie sprzętu terenowego, wspomagającego działania kontrolne); dyspozycyjność (możliwość pracy w nietypowych godzinach i w godzinach nadliczbowych).
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji, komunikatywność, odpowiedzialność i umiejętność współpracy z zespołem, znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie
  ul. 1-go Maja 13 b
  10-117 Olsztyn

  Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Ochrony Środowiska

  Specjalista do spraw Ochrony Środowiska – osoba na tym stanowisku jest odpowiedzialna za: planowanie i organizowanie pracy własnej zgodnie z zasadami i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska, planowanie, organizowanie i kierowanie pracą zespołu, kompletowanie, aktualizowanie i upowszechnianie aktów prawnych dotyczących zagadnień ochrony środowiska, prowadzenie monitoringu ...

  Rekrutują z Praca.pl