Inspektor ochrony środowiska

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku

Łomża

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku
Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor ochrony środowiska
Miejsce pracy: Łomża
Ogłoszenie o naborze Nr 17986

Warunki pracy

- praca w szczególnie trudnych warunkach środowiska (np. konieczność wejścia na komin w zakładzie kontrolowanym, uciążliwości zapachowe na składowiskach odpadów, zmienne warunki atmosferyczne)
- stres związany z obsługą klientów zewnętrznych i przeprowadzaniem kontroli w zakładach
- zagrożenie korupcją
- nietypowe godziny pracy (w tym dyżury telefoniczne)
- praca przy komputerze powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy
- stanowisko pracy usytuowane jest na piętrze budynku
- obecność windy

Zakres zadań

 • przeprowadzanie kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska i decyzji ustalających warunki użytkowania środowiska, kontroli urządzeń chroniących środowisko
 • podejmowanie działań pokontrolnych w związku ze stwierdzonymi podczas kontroli nieprawidłowościami tj. przygotowywanie projektów zarządzeń i wystąpień pokontrolnych, wszczynanie i prowadzenie postępowań administracyjnych, przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych
 • rozpatrywanie i załatwianie skarg, wniosków i interwencji z zakresu prowadzonych spraw
 • przygotowywanie propozycji do planów kontroli w określonym zakresie,
 • prowadzenie rejestrów i ewidencji dotyczących ww. kontroli, przygotowywanie materiałów i danych niezbędnych do sporządzanie sprawozdań, analiz i informacji z zakresu powierzonych spraw
 • współdziałanie w z innymi organami kontroli, organami administracji państwowej, samorządu terytorialnego, organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości
 • udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie w zakresie prowadzonych spraw

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość prawa: ustawa o Inspekcji ochrony środowiska, prawo ochrony środowiska, prawo wodne, ustawa o odpadach, ustawa o nawozach i nawożeniu, ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, kodeks postępowania administracyjnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Dokumenty i oświadczenia niezbędne

  • Życiorys/CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2017-11-24 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
  Ciołkowskiego 2/3
  15-264 Białystok
  z dopiskiem: „oferta pracy - inspektor ochrony środowiska -Łomża”

  Poznaj stanowisko: Inspektor Ochrony Środowiska

  Inspektor ochrony środowiska to osoba działająca z upoważnienia Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska i zajmuje się kontrolowaniem przestrzegania obowiązujących przepisów i regulacji prawnych w zakresie ochrony środowiska na podległym obszarze. Obecnie regulacje te obejmują zarówno prawo wewnętrzne jak i unijne dyrektywy w tym zakresie. Inspektor ochrony środowiska prowadzi terenowe inspekcje, mające na celu ...

  Załącz pliki do aplikacji

  Aplikuj profilem
  Nieuzupełniony profilUzupełnij

  Rozmiar pliku 15MB | .bmp, .doc, .docx, .gif, .gzip, .jpeg, .jpg, .odt, .pdf, .pjpeg, .png, .rar, .rtf, .tiff, .txt, .xls, .xlsx, .zip

  Dodatkowe informacje (rozwińzwiń)

  - Wymagane pola

  Trwa wysyłanie

  Upuść plik w polu, aby go dodać

  Rekrutują z Praca.pl