Inspektor wojewódzki

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Wrocław

38 dni temu

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 22325

Warunki pracy

- praca w siedzibie Urzędu,
- wyjazdy służbowe środkami transportu publicznego lub pojazdami nieprzystosowanymi do transportu osób niepełnosprawnych,
- stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na parterze z dostępem do światła dziennego,
- narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe;
- występowanie uciążliwych warunków pracy: sztuczne oświetlenie, praca siedząca, praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie;
- budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych fizycznie: windy, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety.

Zakres zadań

 • prowadzenie kontroli realizacji zadań z zakresu polityki rynku pracy realizowanych przez: marszałka województwa, starostów, wojewódzki urząd pracy i powiatowe urzędy pracy oraz inne podmioty;
 • sporządzanie rocznej informacji o realizacji kontroli i nadzoru nad realizacją zadań wykonywanych przez marszałka województwa i starostów, wojewódzki i powiatowe urzędy pracy oraz inne podmioty;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji w sprawach wymierzenia kar pieniężnych za niezrealizowanie zaleceń pokontrolnych;
 • sporządzanie wezwań do wyznaczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego wykonawcy zastępczego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w publicznych służbach zatrudnienia
 • znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz aktów wykonawczych do ustawy
 • znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego
 • znajomość ustawy o kontroli w administracji rządowej
 • znajomość ustawy kodeks cywilny
 • znajomość ustawy kodeks pracy
 • znajomość ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
 • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych
 • znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej
 • znajomość ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
 • umiejętność organizacji pracy
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność komunikacji pisemnej
 • komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych

  Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
  Specjalista ds. Administracyjnych Praca Specjalista ds. Administracyjnych

  Rekrutują z Praca.pl