Inspektor wojewódzki

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

Kraków

25 dni temu

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Kraków
Ogłoszenie o naborze Nr 22677

Warunki pracy

Praca w terenie, nietypowe godziny pracy (w tym dyżury), permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach

W przypadku pracy biurowej w siedzibie Urzędu pracodawca zapewnia racjonalne, niezbędne usprawnienia w środowisku pracy w przypadku zatrudnienia osoby niepełnosprawnej. Usprawnienia polegają na dostosowaniu stanowiska pracy do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej wynikających ze zgłoszonego w konkretnej sytuacji stopnia i rodzaju niepełnosprawności. W przypadku niepełnosprawności wynikającej ze schorzenia narządu ruchu zapewniona jest odpowiednia wolna powierzchnia w pomieszczeniu pracy – w uzasadnionych przypadkach powierzchnia manewrowa umożliwiająca poruszanie się przy pomocy wózka inwalidzkiego. Zachowane są wynikające z przepisów prawa budowlanego wymagane parametry kubatury pomieszczeń, ich wysokości, szerokości drzwi (za wyjątkiem części drzwi w budynkach zabytkowych, również z obecnością progów), oświetlenia, a także ergonomii stanowiska pracy (odpowiednie, ergonomiczne siedziska, biurka, komputery i inne sprzęty).
Część pomieszczeń higieniczno - sanitarnych posiada pełne dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Odległość od stanowiska pracy chronionej do najbliższego ustępu nie przekracza 50 m, a w przypadku konieczności korzystania wyłącznie z pomieszczenia w pełni przystosowanego do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim istnieje możliwość dotarcia do tego rodzaju pomieszczenia przy wykorzystaniu dźwigu osobowego i/lub pochylni.
Czynniki szkodliwe dla zdrowia w środowisku pracy nie występują, uciążliwe są bieżąco minimalizowane.

Zakres zadań

 • Współpracowanie ze studentami małopolskich uczelni oraz kołami naukowymi, w tym w zakresie podejmowania wspólnych inicjatyw w celu doprowadzenia do powstania prac dyplomowych o ustalonej tematyce użytecznej z punktu widzenia funkcjonowania administracji publicznej oraz jednostek samorządu terytorialnego w celu wykorzystania potencjału środowiska akademickiego do realizacji zadań i inicjatyw o charakterze kulturalnym, naukowym i społecznym podejmowanych przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
 • Kierowanie obiegiem dokumentów i pism wpływających do Dyrekcji Biura Wojewody, w tym przedkładanie dokumentów do dekretacji oraz prowadzenie w systemie EZD ewidencji korespondencji, przedkładanie do podpisu pism wychodzących z Biura, przekazywanie do załatwienia korespondencji właściwym wydziałom i jednostkom organizacyjnym zgodnie z dekretacją
 • Prowadzenie terminarza spotkań i narad, przygotowywanie i prowadzenie obsługi organizacyjno – recepcyjnej spotkań z interesantami oraz gośćmi
 • Odpowiadanie za prawidłową realizację wniosków przesyłanych przez podmioty zewnętrzne występujące o współorganizację i współfinansowanie imprez i uroczystości przez nie organizowanych w tym dokonywanie zakupu nagród, trofeów
 • Prowadzenie ewidencji nieobecności w pracy pracowników w obowiązującym systemie informatycznym, książki wyjść poza Urząd, ewidencji wykorzystania urlopów oraz gospodarowanie powierzonym mieniem
 • Zapewnianie prawidłowej organizacji spotkań i wydarzeń z udziałem Kierownictwa Urzędu oraz organizowanych przez Biuro Wojewody wizyt delegacji krajowych i zagranicznych, protokołowanie wskazanych spotkań i narad
 • Przygotowywanie projektów umów, porozumień oraz zapytań ofertowych zawieranych z podmiotami zewnętrznymi przez Dyrektora Biura Wojewody we współpracy z Wydziałem Prawnym i Nadzoru w celu zapewnienia właściwego przebiegu uroczystości organizowanych przez Biuro Wojewody
 • Redagowanie pism na polecenie Dyrekcji Biura Wojewody i Kierownika Oddziału

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (zostanie sprawdzona podczas egzaminu)
 • znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, zagadnień związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej
 • znajomość ustawy o finansach publicznych, podstawowych przepisów z zakresu prawa pracy
 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego, znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość instrukcji kancelaryjnej dla zespolonej administracji rządowej w województwie
 • znajomość zagadnień związanych z protokołem dyplomatycznym, wiedza ogólna z zakresu historii, stosunków międzynarodowych
 • umiejętność pracy na komputerze, obsługi urządzeń biurowych
 • umiejętność analizowania sytuacji i dokumentów, argumentowania, wyszukiwania informacji, kojarzenia faktów i zdarzeń
 • zdolności interpersonalne, asertywność, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, precyzyjnego przekazywania informacji
 • umiejętność pracy pod presją czasu, rozwiązywania problemów, odporność na stres
 • dyspozycyjność, dyskrecja, odpowiedzialność
 • życzliwe i zaangażowane podejście do klienta
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych

  Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
  Specjalista ds. Administracyjnych Praca Specjalista ds. Administracyjnych

  Rekrutują z Praca.pl