Kierownik oddziału

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

Gdańsk

11 dni temu

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Kierownik oddziału
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 22342

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywanie zadań:
• praca administracyjno-biurowa,
• zagrożenie korupcją.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
• stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu,
• pokój biurowy mieści się na drugim piętrze wielokondygnacyjnego budynku z windą, wejście główne do budynku jest wyposażone w podjazd dla osób niepełnosprawnych,
• na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia,
• większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,
• praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
• podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka.

Zakres zadań

 • Organizowanie i kierowanie pracą oddziału;
 • Koordynowanie i nadzorowanie prowadzonych postępowań administracyjnych w zakresie świadczeń wychowawczych, do których znajdują zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego;
 • Nadzorowanie prowadzenia postępowań z zakresu świadczeń nienależnie pobranych, w tym dochodzenia ich zwrotu;
 • Sporządzanie sprawozdań;
 • Nadzorowanie procesu gromadzenia i przechowywania przez podległych pracowników dokumentacji uzyskiwanej w toku prowadzonych spraw.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • znajomość ustaw: o świadczeniach rodzinnych, o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, kodeks postępowania administracyjnego, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji państwowej;
 • znajomość rozporządzeń: Rozporządzenie (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1;
 • znajomość ustaw: o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o służbie cywilnej, o odpowiedzialności funkcjonariusza publicznego za rażące naruszenie prawa;

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Ochrony Środowiska

Specjalista do spraw Ochrony Środowiska – osoba na tym stanowisku jest odpowiedzialna za: planowanie i organizowanie pracy własnej zgodnie z zasadami i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska, planowanie, organizowanie i kierowanie pracą zespołu, kompletowanie, aktualizowanie i upowszechnianie aktów prawnych dotyczących zagadnień ochrony środowiska, prowadzenie monitoringu ...
Specjalista ds. Ochrony Środowiska Praca Specjalista ds. Ochrony Środowiska

Rekrutują z Praca.pl