Kierownik służby liniowej

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie

Żary

107 dni temu

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Kierownik służby liniowej
Miejsce pracy: Żary
Ogłoszenie o naborze Nr 19057

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca na tym stanowisku związana jest z odbywaniem wyjazdów służbowych na terenie działania Oddziału,
- praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych,
 nietypowe godziny pracy (w tym dyżury, w tym w nocy).

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
 praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
 budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac ale nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Zakres zadań

 • kierowanie pracą obwodu drogowego, dokonywanie objazdów i przeglądów dróg,
 • ustalanie potrzeb rzeczowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg, urządzeń drogowych i obiektów mostowych, ochrona pasa drogowego i czuwanie nad przestrzeganiem przepisów porządkowych na drogach,
 • przekazywanie i odbieranie pasa drogowego – koordynowanie pracy firm zewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania dróg i mostów oraz zimowego utrzymania dróg,
 • współpraca z organami administracji samorządowej, policją, służbami ratowniczymi, dokonywanie interwencyjnego oznakowania zdarzeń drogowych,
 • nadzorowanie robót oraz uczestnictwo w komisjach odbioru robót, wizjach lokalnych dotyczących robót wykonywanych na drogach objętych zasięgiem obwodu drogowego,
 • nadzorowanie przygotowania danych do robót, do aktualizacji ewidencji dróg i obiektów inżynierskich oraz innych koniecznych informacji,
 • przygotowywanie dokumentacji przetargowej i uczestnictwo w postępowaniach o zamówienia publiczne,
 • koordynacja akcji zimowego utrzymania dróg, pełnienie obowiązków dyżurnego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe inżynierskie w specjalności drogowej lub mostowej lub budowlanej
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie drogownictwa,
 • prawo jazdy kategorii B,
 • znajomość ustawy o drogach publicznych, ustawy Prawo Budowlane, ustawy Prawo Ochrony Środowiska, Kodeks Postępowania Administracyjnego, Kodeks Pracy, ustawy o służbie cywilnej,
 • obsługa komputera – znajomość pakietu MS Office,
 • kompetencje kierownicze: zarządzanie personelem, egzekwowanie zobowiązań, świadomość kosztów.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość sieci drogowej i podziału administracyjnego obszaru działania Oddziału ze szczególnym uwzględnieniem terenu administrowanego przez dany Rejon,
 • sprawna organizacja pracy,
 • uprawnienia budowlane, przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – posiadanie aktualnego zaświadczenia.

Poznaj stanowisko: Inżynier Budowy

Specjalista Inżynier budowy to osoba, która planuje i projektuje obiekty budowlane, opracowuje technologię budowy, kontroluje i nadzoruje kolejne etapy budowy, kieruje budową obiektów budowlanych oraz bada i udoskonala konstrukcje całych budynków, albo ich fragmentów. Ze względu na różnorodność obiektów budowlanych istnieje szereg specjalności w tym zawodzie, np.: budowa mostów, ...
Inżynier Budowy Praca Inżynier Budowy

Rekrutują z Praca.pl