Metrolog

Główny Urząd Miar w Warszawie

Warszawa

365 dni temu

Metrolog
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 9034

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Praca w laboratorium zajmującym się pomiarami dotyczącymi taksometrów, przyrządów do pomiarów prędkości w ruchu drogowym, tachografów oraz wykresówek i kart do tachografów cyfrowych.
Część obowiązków jest wykonywana w ramach krajowych podróży służbowych – wzorcowania i ekspertyzy, kontrole, pomiary w warunkach użytkowania. W grę wchodzi również konieczność transportu materiałów i przyrządów pomiarowych.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. W budynku znajduje się winda, są także łazienki dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Zakres zadań

 • Uczestniczy w prowadzeniu badań w ramach oceny zgodności taksometrów, zatwierdzania typu przyrządów do pomiarów prędkości w ruchu drogowym, homologacji analogowych i cyfrowych tachografów, wykresówek i kart do tachografów oraz ekspertyz przyrządów pomiarowych z zakresu właściwości Laboratorium. Opracowywanie i analiza wyników ww. badań,
 • uczestniczy w opiniowaniu pod względem technicznym dokumentacji technicznych załączanych do wniosków o: wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie napraw, instalacji lub sprawdzania tachografów analogowych lub cyfrowych, wydanie upoważnienia do legalizacji tachografów analogowych, utworzenie punktu legalizacyjnego z zakresu właściwości Laboratorium,
 • wykonywanie pomiarów, analiza i ocena ich wyników w ramach prac badawczo-rozwojowych związanych z opracowywaniem i doskonaleniem procedur i metod pomiarowych,
 • prowadzenie szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych z zakresu działania Laboratorium,
 • bierze udział w opracowywaniu, sprawdzaniu i aktualizacji dokumentów systemu zarządzania dotyczących stanowisk pomiarowych (Dokumenty Główne, Instrukcje wzorcowania, karty wyposażenia, harmonogramy wzorcowania),
 • przygotowuje we współpracy z innymi pracownikami danych potrzebnych do planów: zadań metrologicznych, współpracy z zagranicą, szkoleniowego, inwestycyjnego itp,
 • wykonuje we współpracy z innymi pracownikami prac związanych z utrzymywaniem stanowisk pomiarowych,
 • bierze udział w wykonywaniu prac administracyjnych w celu zapewnienia prawidłowego gospodarowania majątkiem i dokumentacją Laboratorium.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe wyższe magisterskie – uniwersyteckie o kierunku fizyka lub astronomia, politechniczne o kierunku fizyka, elektronika, informatyka, automatyka i robotyka, elektrotechnika, fotonika, mechanika i budowa maszyn, mechatronika
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym pisanie pism, rozumienie tekstów fachowych oraz wypowiadanie się na tematy związane z wykonywaną pracą,
 • znajomość zagadnień z dziedziny przyrządów pomiarowych stosowanych do rozliczeń i zachowania bezpieczeństwa w transporcie drogowym,
 • znajomość podstaw szacowania niepewności pomiaru,
 • dobra znajomość zagadnień matematycznych,
 • umiejętność obsługi komputera i posługiwania się pakietem MS Office,
 • znajomość podstaw ustawy „Prawo o miarach”,
 • umiejętność analitycznego myślenia i syntezowania informacji.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka francuskiego lub niemieckiego, poziom komunikatywny,
 • dobra kondycja fizyczna (praca w terenie wymagająca wysiłku fizycznego), dyspozycyjność (delegacje),
 • umiejętność sporządzania ocen, analiz i prognoz,
 • umiejętność przygotowywania prezentacji referatów, wystąpień,
 • komunikatywność.

Poznaj stanowisko: Metrolog

Metrolog, jak sugeruje sama nazwa stanowiska, zajmuje się opracowywaniem metod pomiarów i urządzeń służących do ich wykonywania w zakresie jednostek fizycznych – masy, długości, ciśnienia, przyspieszenia, prędkości, kątów, etc. Wykonywane przez metrologa pomiary są szczegółowo dokumentowane, z uwzględnieniem jednostki pomiarów, sposobu ich rejestrowania, czy aparatury wykorzystywanej do ich pozyskiwania. ...
Metrolog Praca Metrolog

Rekrutują z Praca.pl