Podreferendarz

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- zagrożenie korupcją.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- naturalne i sztuczne oświetlenie,
- wymuszona pozycja ciała,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
- przy wejściu do budynku oraz w budynku brak windy, brak podjazdów na zewnątrz i wewnątrz budynku dla osób
niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • prowadzenie ewidencji obrotów materiałów pędnych i smarów,
 • nadzorowanie prawidłowości funkcjonowania stacji paliw w Wydziale, przy ul. Iwickiej 14,
 • przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowań przetargowych oraz uczestnictwo w pracach komisji przetargowych,
 • analizowanie zapotrzebowania i opracowywanie planów zakupów i wydatków związanych z zaopatrzeniem w produkty mpis oraz przygotowywanie sprawozdań z rozchodów paliw i smarów,
 • systematyczne analizowanie efektywności i funkcjonalności gospodarki paliwowej, a także identyfikacja potrzeb oraz opracowywanie nowych rozwiązań w tym zakresie wraz z prognozowaniem ich rezultatów i oddziaływań,
 • prowadzenie ewidencji wydanych kart FLOTA dla pojazdów służbowych KGP,
 • sprawdzanie pod względem formalno- rachunkowym wystawionych dokumentów księgowych za zakupione materiały mpis.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • znajomość przepisów i procedur oraz umiejętność ich zastosowania w zakresie gospodarki paliwami,
 • biegła obsługa pakietu MS Office,
 • łatwość komunikacji,
 • umiejętność negocjacji,
 • umiejętność organizacji pracy własnej,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność inicjowania działań,
 • obowiązkowość, samodzielność.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tj. Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.),
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2017-04-13 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Główna Policji
  Biuro Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej
  Wydział Rozwoju Zasobów Ludzkich
  ul. Puławska 148/150
  02-514 UP Warszawa 12
  z dopiskiem w liście motywacyjnym „podreferendarz/BLP-WKGT/BKGP 7/17 ”

  Poznaj stanowisko: Referent

  Referent to stanowisko funkcjonujące w instytucjach państwowych (na przykład sądach, urzędach czy izbie celnej) a także firmach prywatnych. Do zadań referenta należy przede wszystkim porządkowanie dokumentacji, wykonywanie prostych prac biurowych, etc. Dlatego też zawód referenta jest często używany zamiennie z zawodem sekretarza lub sekretarki, większość obowiązków jest bowiem w tym przypadku identyczna. Referent poza ...

  Rekrutują z Praca.pl