Referendarz

Komenda Główna Policji w Warszawie

Warszawa

285 dni temu

Referendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 11018

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
- zagrożenie korupcją.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- naturalne i sztuczne oświetlenie,
- wymuszona pozycja ciała,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
- w budynku znajduje się winda, brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • realizacja zaopatrzenia centralnego w paliwa oraz systematyczne monitorowanie i raportowanie o funkcjonowaniu systemu,
 • opracowywanie bieżących informacji, analiz i sprawozdań z zakresu funkcjonowania policyjnych stacji paliw oraz gospodarki materiałami pędnymi i smarami,
 • przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do uruchomienia postępowań przetargowych, uczestnictwo w pracach komisji przetargowych,
 • opracowywanie, negocjowanie, koordynowanie, nadzorowanie realizacji i rozliczania umów oraz dokonywanie odbiorów sprzętu transportowego,
 • opracowywanie i uaktualnianie przy współpracy z przyszłymi użytkownikami specyfikacji technicznych na zakupywany sprzęt transportowy (w szczególności w zakresie sprzętu pływającego),
 • monitorowanie rynku motoryzacyjnego w szczególności w zakresie nowoczesnych łodzi motorowych i dostępnych rozwiązań technicznych oraz możliwości ich zastosowania w policyjnym sprzęcie transportowym.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
 • przeszkolenie z zakresu Prawa zamówień publicznych,
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • znajomość obowiązujących przepisów i procedur z zakresu gospodarki transportowej,
 • obsługa komputera w zakresie oprogramowania Word, Excel,
 • łatwość komunikacji,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie komunikatywnym.

Poznaj stanowisko: Referent

Referent to stanowisko funkcjonujące w instytucjach państwowych (na przykład sądach, urzędach czy izbie celnej) a także firmach prywatnych. Do zadań referenta należy przede wszystkim porządkowanie dokumentacji, wykonywanie prostych prac biurowych, etc. Dlatego też zawód referenta jest często używany zamiennie z zawodem sekretarza lub sekretarki, większość obowiązków jest bowiem w tym przypadku identyczna. Referent poza ...
Referent Praca Referent

Rekrutują z Praca.pl