Referent prawny

Urząd Zamówień Publicznych w Warszawie

Warszawa

149 dni temu

Urząd Zamówień Publicznych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent prawny
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 14206

Warunki pracy

• telefoniczne kontakty z klientem zewnętrznym,
• zagrożenie korupcją,
• praca biurowa przy komputerze,
• miejsce pracy: V piętro, drzwi wewnętrzne i do pokoi biurowych o szer. 90 cm bez progów,
• Urząd Zamówień Publicznych wynajmuje 4 piętra w budynku 8-piętrowym,
• na każdym piętrze wynajmowanej przez Urząd powierzchni znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych,
• w budynku jest 5 wind,
• wejście do budynku przez drzwi dwuskrzydłowe,
• budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań

 • analiza wniosków o kontrolę i przygotowywanie projektów wystąpień do zamawiających z żądaniem udostępniania dokumentów związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia oraz udzielenia wyjaśnień w sprawach dot. przedmiotu kontroli lub postępowania wyjaśniającego,
 • analiza i ocena zgodności postępowań o udzielenie zamówienia z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przygotowywanie projektów protokołów kontroli, informacji o wynikach kontroli doraźnych (następczych i uprzednich) oraz zaleceń pokontrolnych i innych pism towarzyszących procesowi kontroli,
 • przygotowywanie projektów odpowiedzi na wnioski o wszczęcie kontroli,
 • udzielanie wyjaśnień w zakresie interpretacji przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (infolinia),
 • przygotowywanie projektów wystąpień do właściwych instytucji oraz biegłych z wnioskami o wydanie opinii w przypadku, gdy ocena stanu faktycznego sprawy lub dokonanie innych czynności kontrolnych wymaga wiadomości specjalnych oraz projektów wszystkich niezbędnych dokumentów związanych z uzyskaniem opinii biegłego,
 • przygotowywanie projektów zawiadomień rzecznika dyscypliny finansów publicznych o stwierdzonych przypadkach naruszeń dyscypliny finansów publicznych oraz projektów wystąpień do instytucji nadzoru nad zamawiającymi oraz innych komórek Urzędu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze,
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość Prawa zamówień publicznych,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność formułowania wypowiedzi pisemnych,
 • umiejętność organizowania pracy własnej,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w obszarze zamówień publicznych,
 • doświadczenie zawodowe w administracji publicznej,
 • znajomość języka angielskiego lub francuskiego lub niemieckiego lub rosyjskiego lub hiszpańskiego lub włoskiego na poziomie B2.

Poznaj stanowisko: Referent

Referent to stanowisko funkcjonujące w instytucjach państwowych (na przykład sądach, urzędach czy izbie celnej) a także firmach prywatnych. Do zadań referenta należy przede wszystkim porządkowanie dokumentacji, wykonywanie prostych prac biurowych, etc. Dlatego też zawód referenta jest często używany zamiennie z zawodem sekretarza lub sekretarki, większość obowiązków jest bowiem w tym przypadku identyczna. Referent poza ...
Referent Praca Referent

Rekrutują z Praca.pl