Referent w Dziale Obsługi Bezpośredniej

Urząd Skarbowy w Łęczycy

Łęczyca

1567 dni temu


 • Ogłoszenie nr: 155540
 • Data ukazania się ogłoszenia: 05 listopada 2013 r.

Urząd Skarbowy w Łęczycy

 • Naczelnik
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • w Dziale Obsługi Bezpośredniej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Urząd Skarbowy w Łęczycy
  Al. Jana Pawła II 17
  99-100 Łęczyca

Miejsce wykonywania pracy:

 • Łęczyca

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • udzielanie informacji podatnikom z zakresu podatku dochodowego oraz przyjmowanie dokumentów składanych przez podatników
 • bieżące wprowadzanie, sprawdzanie pod względem formalnym i merytorycznym, zatwierdzanie w systemie informatycznym dokumentów podatkowych
 • przeprowadzanie czynności sprawdzających, kontrola formalna i merytoryczna deklaracji, informacji i zeznań podatkowych składanych przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług
 • dokonywanie oceny zgodności stanu faktycznego z danymi wynikającymi ze złożonych deklaracji podatkowych przed dokonaniem zwrotu
 • analiza składanych deklaracji, zeznań podatkowych i korekt
 • udzielanie informacji i wyjaśnień w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług
 • sporządzanie wymaganych sprawozdań w zakresie składanych deklaracji i zeznań podatkowych
 • prowadzenie korespondencji z innymi organami podatkowymi, w tym udzielanie odpowiedzi na pisma innych organów podatkowych

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • - praca w siedzibie urzędu przy stanowisku biurowym wyposażonym w komputer stacjonarny, monitor i inne urządzenia biurowe,
  - kontakt z podatnikami, stres,
  - praca pod presją czasu wymagająca bardzo dobrej organizacji na stanowisku pracy.
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko pracy znajduje się na II piętrze budynku. Rozwiązania architektoniczne budynku nie są przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo - brak windy, brak toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych, wąska klatka schodowa, brak podjazdu przy wejściu do budynku. Stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, niedowidzących, niewidomych, niesłyszących i głuchoniemych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 miesiąc doświadczenia zawodowego w administracji skarbowej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustaw: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
  • umiejętność obsługi komputera i aplikacji biurowych (Word, Excel lub OpenOffice)
  • znajomość i umiejętność obsługi programu: POLTAX, Ewidencje, Bibliotek Akt
wymagania dodatkowe
 • 1 miesiąc doświadczenia zawodowego lub stażu w urzędach skarbowych
 • wykształcenie średnie ekonomiczne
 • dokładność i umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność pracy w zespole
 • praca pod presją czasu
 • odporność na stres

Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Poznaj stanowisko: Referent

Referent to stanowisko funkcjonujące w instytucjach państwowych (na przykład sądach, urzędach czy izbie celnej) a także firmach prywatnych. Do zadań referenta należy przede wszystkim porządkowanie dokumentacji, wykonywanie prostych prac biurowych, etc. Dlatego też zawód referenta jest często używany zamiennie z zawodem sekretarza lub sekretarki, większość obowiązków jest bowiem w tym przypadku identyczna. Referent poza ...
Referent Praca Referent

Rekrutują z Praca.pl