Specjalista

Warunki pracy

Stanowisko pracy umieszczone jest na I piętrze budynku (bez windy); praca biurowa (po części magazynowa); stanowisko wyposażone w komputer, telefon, fax, drukarkę; istnieje konieczność przemieszczania się pomiędzy budynkami ośrodka; dostępny parking.

Zakres zadań

 • obsługa kancelaryjno-biurowa Ośrodka Szkolenia tj. ewidencja korespondencji przychodzącej i wychodzącej, zapewnienie sprawnego obiegu dokumentacji, archiwizacja wytworzonych przez komórkę organizacyjną dokumentów;
 • opieka nad zasobami biblioteki OSz (ewidencja, udostępnianie zbiorów słuchaczom i pracownikom);
 • pomoc techniczna w podejmowanych przez OSz działaniach prewencyjnych i edukacyjnych (pomoc w organizacji, przygotowanie materiałów, ulotek, sprzętu edukacyjnego itp.)
 • prowadzenie bazy danych nt wyszkolenia oraz potrzeb szkoleniowych; sporządzanie świadectw ukończenia kursu/szkolenia po ich zakończeniu;
 • zapewnienie funkcjonowania Ośrodka Szkolenia pod względem logistycznym tj. zakupy niezbędnych materiałów biurowych, materiałów dydaktycznych i innych niezbędnych do realizacji prowadzonych szkoleń, warsztatów itp.
 • przygotowanie sal wykładowych do prowadzonych w nich zajęć pod względem technicznym i organizacyjnym;
 • obsługa logistyczna kursantów (np. wydawanie pościeli osobom korzystającym z bazy noclegowej).

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
 • znajomość ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2016 r., poz. 603, ze zm.) oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 191, ze zm.);
 • znajomość przepisów w zakresie instrukcji kancelaryjnej (Zarządzenie nr 21 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt dla PSP; (Dz.Urz.MSWiA.2013.27, ze zm.);
 • umiejętność obsługi programów wspomagania pracy biurowej;
 • niekaralność za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karno-skarbowe.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • mile widziane doświadczenie w pracy w jednostkach administracji publicznej;
 • umiejętności analityczne, odporność na stres, komunikatywność, samodzielność i dyspozycyjność;
 • znajomość przepisów prawa w zakresie funkcjonowania administracji publicznej.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie innych dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji związanych z naborem na powyższe stanowisko,
 • kopie świadectw pracy,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2017-03-24 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  KW PSP
  ul. Niepodległości 16
  10-045 Olsztyn

  Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych

  Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...

  Rekrutują z Praca.pl