Specjalista

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie

Zamość

192 dni temu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie
Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Zamość
Ogłoszenie o naborze Nr 14216

Warunki pracy

• wysiłek fizyczny,
• praca w terenie,
• praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych (praca w laboratorium),
• nietypowe godziny pracy (dyżury PPA).

Budynek Delegatury WIOŚ w Zamościu posiada zabudowę piętrową. Występują bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do pomieszczeń biurowych, sanitarnych i socjalnych. Brak oznaczeń dla osób niewidomych. Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomych, niedosłyszącym oraz głuchoniemym. Brak pomieszczeń sanitarnych dostosowanych dla osób niepełnosprawnych. Otoczenie budynku niedostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • pobieranie próbek oraz wykonywanie badań i pomiarów,
 • opracowywanie wyników i sporządzanie sprawozdań ze zrealizowanych badań i pomiarów,
 • nadzorowanie pomiarów emisji realizowanych przez pracowników w Zamościu,
 • nadzorowanie i obsługa stacji monitoringu powietrza,
 • współuczestniczenie w opracowywaniu i wdrażaniu nowych i nowelizowanych procedur badawczych oraz nowych technik analitycznych,
 • realizowanie sprawdzeń i wzorcowań oraz obsługa zapobiegawcza wyposażenia pomiarowego i badawczego zgodnie z harmonogramami,
 • opracowywanie zleceń klienta wewnętrznego i zewnętrznego (przygotowywanie umów, faktur i sprawozdań z badań) z zakresu pomiarów hałasu, pól elektromagnetycznych, LZO i emisji,
 • przedstawianie kierownikowi pracowni i kierownikowi laboratorium propozycji zmian na zajmowanym stanowisku wraz z uzasadnieniem.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie w zakresie ochrony środowiska
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w laboratorium
 • brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na wysokości,
 • obsługa podstawowych programów komputerowych,
 • znajomość wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025,
 • znajomość technik pomiarowych i obliczeniowych,
 • znajomość norm i technik pobierania oraz postępowania z próbkami środowiskowymi,
 • prawo jazdy kat. B.,
 • znajomość przepisów dotyczących służby cywilnej, w tym znajomość zasad służby cywilnej oraz zasad etyki korpusu służby cywilnej.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • komunikatywność,
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych.

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych

Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Specjalista ds. Administracyjnych Praca Specjalista ds. Administracyjnych

Rekrutują z Praca.pl