Specjalista

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie

Elbląg

3 dni temu

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Elbląg
Ogłoszenie o naborze Nr 23943

Warunki pracy

- Praca poza siedzibą urzędu;
- Praca na terenie szpitala / oddziału psychiatrycznego;
- Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe;
- Permanentna obsługa klientów zewnętrznych;
- Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

Zakres zadań

 • pomaganie w dochodzeniu praw w sprawach związanych z przyjęciem, leczeniem, warunkami pobytu i wypisaniem ze szpitala psychiatrycznego
 • wyjaśnianie lub pomaganie w wyjaśnianiu ustnych i pisemnych skarg pacjentów
 • współpraca z rodziną, przedstawicielem ustawowym, opiekunem prawnym lub faktycznym Pacjenta
 • inicjowanie i prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej w zakresie praw osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny oraz zapewnianie pacjentom dostępu do informacji prawnej
 • prowadzenie czynności związanych z badaniem sprawy na miejscu w podmiotach leczniczych na podstawie upoważnienia udzielonego przez Rzecznika Praw Pacjenta
 • przetwarzanie danych o charakterze statystycznym, w tym o liczbie i rodzaju przeprowadzonych spraw - w celu dostarczenia aktualnych informacji o charakterze analitycznym i zarządczym (kierunki zmian, ewaluacja)
 • wykonywanie innych poleceń służbowych zleconych przez przełożonego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi
 • wiedza na temat praw i wolności człowieka, w szczególności osób z zaburzeniami psychicznymi, a także możliwości skutecznej ochrony praw
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • znajomość Konstytucji RP
 • znajomość ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 • znajomość ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz aktów wykonawczych
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą
 • znajomość Kodeksu karnego, Kodeksu karnego wykonawczego, Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego, Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
 • znajomość rozporządzenia w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powołania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających
 • znajomość podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa, w tym przepisów określających kompetencje organów administracji rządowej i samorządowej
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej, terminowość oraz odporność na stres
 • asertywność i umiejętność przekonywania
 • nieposzlakowana opinia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • studia podyplomowe z zakresu praw człowieka, prawa medycznego, bioetyki, socjologii, pedagogiki, resocjalizacji

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2018-03-26 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
  ul. Młynarska 46
  01-171 Warszawa
  w zamkniętej kopercie koniecznie z dopiskiem:
  „Nabór nr 18/2018 DZP - Frombork, Elbląg, Braniewo”

  Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Prawnych

  Specjalista do spraw prawnych, jak sugeruje sama nazwa stanowiska, jest osobą odpowiedzialną za rozwiązywanie wszelkich problemów prawnych firmy lub przedsiębiorstwa, w której został zatrudniony, a także wypełnianie wszelkich zobowiązań administracyjnych tegoż podmiotu gospodarczego. Osoba obsadzona na tym stanowisku posiada zwykle wyższe wykształcenie prawnicze, oraz wiedzę i doświadczenie z zakresu realizowania ...
  Specjalista ds. Prawnych Praca Specjalista ds. Prawnych

  Rekrutują z Praca.pl