Starszy inspektor wojewódzki w Oddziale do Spraw Cudzoziemców Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

Kraków


 • Ogłoszenie nr: 154474
 • Data ukazania się ogłoszenia: 15 września 2013 r.

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor wojewódzki
 • w Oddziale do Spraw Cudzoziemców Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Kraków 31-156, ul. Basztowa 22

Miejsce wykonywania pracy:

 • Kraków

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie postępowań administracyjnych wobec cudzoziemców w celu udzielenia i cofnięcia zezwoleń na zamieszkanie na czas oznaczony, na osiedlenie się, na pobyt rezydenta długoterminowego UE na podstawie ustawy o cudzoziemcach.
 • Współpraca z organami administracji publicznej, organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości w celu dbania o bezpieczeństwo i porządek publiczny.
 • Informowanie bezpośrednie i telefoniczne klientów indywidualnych i instytucjonalnych w zakresie problematyki związanej z legalizacją pobytu cudzoziemców w RP.
 • Realizowanie zadań związanych z wdrażaniem programów współfinansowanych przez Unię Europejską.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • zagrożenie naciskami grup przestępczych; zagrożenie korupcją; stres związany z obsługą klientów zewnętrznych (kilkanaście razy dziennie), praca w terenie (np. oględziny lokalu mieszkalnego, przesłuchania stron i świadków umieszczonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych).
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Pracodawca zapewnia racjonalne, niezbędne usprawnienia w środowisku pracy w przypadku zatrudnienia osoby niepełnosprawnej. Usprawnienia polegają na dostosowaniu stanowiska pracy do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej wynikających ze zgłoszonego w konkretnej sytuacji stopnia i rodzaju niepełnosprawności. W przypadku niepełnosprawności wynikającej ze schorzenia narządu ruchu zapewniona jest odpowiednia wolna powierzchnia w pomieszczeniu pracy – w uzasadnionych przypadkach powierzchnia manewrowa umożliwiająca poruszanie się przy pomocy wózka inwalidzkiego. Zachowane są wynikające z przepisów prawa budowlanego wymagane parametry kubatury pomieszczeń, ich wysokości, szerokości drzwi (za wyjątkiem części drzwi w budynkach zabytkowych, również z obecnością progów), oświetlenia, a także ergonomii stanowiska pracy (odpowiednie, ergonomiczne siedziska, biurka, komputery i inne sprzęty).
  Praca na przedmiotowym stanowisku pracy polega również na wykonywaniu zadań w terenie, często w trudnych warunkach technicznych. Pracownicy przemieszczają się za pomocą środków komunikacji zbiorowej (np. bus, pociąg, autobus).

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok stażu pracy w administracji publicznej.- potwierdzony kserokopiami świadectw pracy lub innych dokumentów
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
  • znajomość ustawy o cudzoziemcach, znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,
  • znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej oraz wiedza z zakresu administracji publicznej,
  • umiejętność stosowania prawa w praktyce,
  • umiejętność analitycznego myślenia,
  • komunikatywność,
  • umiejętność pracy w zespole, rozwiązywania problemów, działania w sytuacjach nieprzewidywalnych,
  • umiejętność pracy na komputerze
wymagania dodatkowe
 • wykształcenie wyższe prawnicze,
 • umiejętność pracy w sytuacjach stresowych i pod presją czasu,
 • kreatywne podejście do powierzonych obowiązków,
 • wiedza w zakresie realizowanej problematyki dotyczącej wjazdu i pobytu cudzoziemców,
 • umiejętność szybkiego pozyskiwania i wykorzystywania wiedzy w zakresie programów europejskich.

Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych

Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...

Załącz pliki do aplikacji

Aplikuj profilem
Nieuzupełniony profilUzupełnij

Rozmiar pliku 15MB | .bmp, .doc, .docx, .gif, .gzip, .jpeg, .jpg, .odt, .pdf, .pjpeg, .png, .rar, .rtf, .tiff, .txt, .xls, .xlsx, .zip

Dodatkowe informacje (rozwińzwiń)

- Wymagane pola

Trwa wysyłanie

Upuść plik w polu, aby go dodać

Rekrutują z Praca.pl