Starszy inspektor

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie

Szczecin

109 dni temu

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 18934

Warunki pracy

- Praca o charakterze administracyjno-biurowym w pozycji siedzącej, wymuszonej, obciążającej układ mięśniowo-szkieletowy, konieczność koncentracji uwagi podczas wykonywanej pracy, opracowywanie dokumentów, praca i czynności koncepcyjne, obciążenie wzroku związane z pracą przy monitorach ekranowych.
- Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym.
- Praca przy komputerze w pozycji siedzącej wymagającej wysiłku statycznego.
- Na stanowisku pracy występują zadania polegające na wyjazdach krajowych. Wyjazdy służbowe środkami transportu publicznego lub samochodem służbowym
- Na stanowisku występuje stres związany z zachowaniem terminów i obsługą klientów zewnętrznych tj. obywateli, przedstawicieli organów samorządowych. Praca pod presją czasu.
- Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer,drukarka,skaner,kserokopiarka,niszczarka dokumentów).
- Obiekt przy ul. T.Firlika 20 w Szczecinie, niebędący własnością RDOŚ, dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (winda),
- W budynku brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
- Pomieszczenia biurowe RDOŚ oraz stanowiska pracy Wydziałów w Szczecinie, znajdują się na I pietrze budynku 5 piętrowego (biurowiec).
- Stanowisko pracy wyposażone jest w monitor ekranowy, komputer, wspólną drukarkę, telefon, kserokopiarkę sieciową znajdującą się w korytarzu firmy.

Zakres zadań

 • Prowadzenie postępowań w sprawie wydawania zezwoleń regionalnego dyrektora ochrony środowiska w stosunku do gatunków dziko występujących roślin, grzybów i zwierząt objętych ochroną częściową, na niektóre czynności podlegające zakazom w stosunku gatunków roślin, grzybów i zwierząt objętych ochroną ścisłą oraz opiniowanie wniosków GDOŚ w sprawie wydawania zezwolenia na niektóre czynności w stosunku do gatunków roślin, grzybów i zwierząt objętych ochroną ścisłą, celem uzyskania przez wnioskodawcę możliwości podejmowania działań uwarunkowanych otrzymaniem zezwolenia.
 • Prowadzenie postępowań w sprawie zgłoszenia regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska prowadzenia, na obszarach form ochrony przyrody, w obrębach ochronnych wyznaczonych na podstawie ustawy o rybactwie śródlądowym, a także w obrębie cieków naturalnych, działań wymienionych w art. 118 ustawy o ochronie przyrody oraz samodzielnie prowadzi postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach prowadzenia działań.
 • Prowadzenie procedur dotyczących oględzin i szacowania szkód, wysokości wypłat odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta podlegające ochronie celem uzyskania przez wnioskodawcę odszkodowania.
 • Prowadzenie spraw dotyczących chwytania dzikich zwierząt, w tym rannych i osłabionych, przemieszczenia do ośrodka lub do miejsca regularnego przebywania celem udzielania pomocy tym zwierzętom.
 • Prowadzenie postępowań w sprawie wydawania zezwoleń na posiadanie, przetrzymywanie, sprowadzanie z zagranicy żywych zwierząt gatunków niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi zaliczanych do kategorii II celem kontroli nad właściwym i prawidłowym funkcjonowaniem tego przepisu.
 • Prowadzenie postępowań w sprawie ustalania i likwidowania stref ochrony ostoi roślin, zwierząt i grzybów /miejsce rozrodu i regularnego przebywania/ określonych w przepisach wykonawczych do ustawy o ochronie przyrody oraz prowadzenie procedury wydawania zezwoleń na wycinanie drzew lub krzewów, przebywanie w ostoi osób, z wyjątkiem właściciela nieruchomości oraz osób sprawujących zarząd oraz osób wykonujących prace na podstawie umowy zawartej z właścicielem lub zarządcą, dokonywania zmian stosunków wodnych, wznoszenia obiektów, urządzeń i instalacji w strefach ochrony ostoi zwierząt objętych ochroną gatunkową oraz stanowisk roślin i grzybów objętych ochroną celem ochrony przed antropopresją miejsc lęgowych ptaków drapieżnych.
 • Opiniowanie i uzgadnianie przedkładanych projektów dofinansowywanych ze środków UE. Przygotowywanie projektów i wniosków o finansowanie zadań z zakresu ochrony gatunków ze środków unijnych i innych źródeł pozabudżetowych celem prawidłowej ich realizacji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w jednostkach zajmujących sie ochroną przyrody lub środowiska
 • • znajomość ustawy o ochronie przyrody, • znajomość kpa, • ogólna wiedza przyrodnicza, • umiejętność rozpoznawania gatunków podlegających ochronie i ich siedlisk, • znajomość form ochrony przyrody, • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole, • umiejętność organizacji pracy, • umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • • umiejętność pracy z systemami GIS, • znajomość ustawy o lasach, prawa łowieckiego, prawa wodnego, • znajomość konwencji międzynarodowych z zakresu ochrony przyrody.

Poznaj stanowisko: Inspektor Ochrony Środowiska

Inspektor ochrony środowiska to osoba działająca z upoważnienia Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska i zajmuje się kontrolowaniem przestrzegania obowiązujących przepisów i regulacji prawnych w zakresie ochrony środowiska na podległym obszarze. Obecnie regulacje te obejmują zarówno prawo wewnętrzne jak i unijne dyrektywy w tym zakresie. Inspektor ochrony środowiska prowadzi terenowe inspekcje, mające na celu ...
Inspektor Ochrony Środowiska Praca Inspektor Ochrony Środowiska

Rekrutują z Praca.pl