Starszy referent w Wydziale ds. Ochrony Informacji Niejawnych KWP w Olsztynie

Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie

Olsztyn

1660 dni temu


 • Ogłoszenie nr: 153845
 • Data ukazania się ogłoszenia: 19 sierpnia 2013 r.

Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie

 • Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Policji
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • do spraw ochrony danych osobowych
 • w Wydziale ds. Ochrony Informacji Niejawnych KWP w Olsztynie

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Olsztyn, Partyzantów 6/8

Miejsce wykonywania pracy:

 • Olsztyn

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Realizowanie ustawowych obowiązków w zakresie przetwarzania oraz zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie poprzez stosowanie środków technicznych i organizacyjnych odpowiednich do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną
 • Kontrolowanie i nadzorowanie ochrony danych osobowych w KWP w Olsztynie, OPP w Olsztynie oraz w jednostkach organizacyjnych Policji garnizonu warmińsko-mazurskiego w celu eliminowania stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości mających wpływ na bezpieczeństwo przetwarzanych danych oraz koordynowanie działań zmierzających do właściwego, zgodnego z ustawą ich przetwarzania
 • Opracowywanie oraz aktualizowanie polityki bezpieczeństwa dla zbiorów danych osobowych prowadzonych w systemach informatycznych i manualnych oraz instrukcji zarządzania systemami przetwarzającymi dane osobowe
 • Organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych;
 • Współpraca z Administratorem Systemów Informatycznych KWP w Olsztynie w zakresie zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych
 • Realizowanie ustawowych zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • czas pracy - 8 godzin.
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca w budunku KWP w Olsztynie przy ul. Partyzantów 6/8; brak wind i podjazdów

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie administracyjno - biurowym w obszarze związanym z ochroną lub przetwarzaniem danych osobowych lub ochroną informacji niejawnych.
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli poufne lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228)
  • znajomość przepisów ustawy o ochronie danych osobowych;
  • wiedza z zakresu informatyki raz znajomość obsługi komputera (pakiet Office)
  • umiejętność analitycznego myślenia
  • umiejętności redakcyjne
  • komunikatywność
wymagania dodatkowe
 • wykształcenie wyższe administracyne lub prawnicze
 • przeszkolenie z zakresu ochrony danych osobowych
 • 3 lata doświadczenia w administracji publicznej
 • umiejętność rozwiązywania problemów
 • samodzielność oraz umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność interpretacji obowiązujących przepisów i stosowania procedur.
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym

Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Poznaj stanowisko: Referent

Referent to stanowisko funkcjonujące w instytucjach państwowych (na przykład sądach, urzędach czy izbie celnej) a także firmach prywatnych. Do zadań referenta należy przede wszystkim porządkowanie dokumentacji, wykonywanie prostych prac biurowych, etc. Dlatego też zawód referenta jest często używany zamiennie z zawodem sekretarza lub sekretarki, większość obowiązków jest bowiem w tym przypadku identyczna. Referent poza ...
Referent Praca Referent

Rekrutują z Praca.pl