Starszy specjalista

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie

Kraków

127 dni temu

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Kraków
Ogłoszenie o naborze Nr 18029

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Praca w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym, w oświetleniu naturalnym oraz sztucznym, przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, w wymuszonej pozycji ciała oraz praca w terenie. Pracownik wykonuje głównie czynności polegające na koordynacji prac pracowników wykonujących zadania związane z przygotowaniem, realizacją oraz rozliczaniem inwestycji i remontów. Ponadto wykonuje czynności związane z planowaniem zadań inwestycyjnych oraz remontowych w tym przygotowywaniem propozycji planów rocznych i wieloletnich oraz bieżącą weryfikacją celem realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych w sposób optymalny, uwzględniający aktualne potrzeby i możliwości.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Pomieszczenia biurowe Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Krakowie usytuowane na VI i VII piętrze w XI piętrowym budynku niedostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, z uwagi na bariery architektoniczne (wąskie ciągi komunikacyjne, brak sanitariatów dostosowanych dla osób niepełnosprawnych), oraz pomieszczenia warsztatowo - gospodarcze w parterowych budynkach na terenie KWP w Krakowie przy ulicy Mogilskiej 109. Podstawowe wyposażenie stanowiska: zestaw komputerowy, meble biurowe, telefon. Dodatkowo obsługa innych urządzeń biurowych: kserokopiarka, fax, niszczarka papieru, skaner.

Zakres zadań

 • koordynowanie prac pracowników wykonujących zadania związane z przygotowaniem, realizacją oraz rozliczaniem inwestycji i remontów,
 • planowanie zadań inwestycyjnych oraz remontowych w tym przygotowywanie propozycji planów rocznych i wieloletnich oraz bieżąca weryfikacja realizacji zadań w sposób optymalny,
 • udział w przygotowywaniu opracowań programowych w tym m.in.: programów inwestycji dla zadań inwestycyjnych oraz programów funkcjonalno-użytkowych dla zadań remontowych, w oparciu o dane wyjściowe uzyskane od użytkownika i innych zainteresowanych służb, warunki techniczne i terenowo-prawne,
 • uczestniczenie w uzgadnianiu koncepcji i dokumentacji projektowej w zakresie rozwiązań funkcjonalno-użytkowych dla wznoszonych i remontowanych obiektów oraz weryfikacja dokumentacji projektowej i opracowań sporządzonych przez biura projektów,
 • wykonywanie bieżących kontroli stanu zaawansowania realizowanych prac projektowych oraz robót budowlanych,
 • weryfikacja dokumentów finansowych związanych z prowadzoną działalnością inwestycyjną i remontową pod względem merytorycznym i finansowym, pomocnicza ewidencja wydatków finansowych,
 • przygotowywanie dokumentów sprawozdawczych i informacyjnych z zakresu działalności inwestycyjnej i remontowej,
 • opracowywanie wniosków, udział w komisjach przetargowych oraz realizacja innych niezbędnych czynności związanych z udzieleniem zamówień publicznych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • powyżej 3 lat doświadczenia zawodowego w pracy związanej z przygotowaniem i realizacją procesu inwestycyjnego,
 • obsługa komputera z biegłą znajomością oprogramowania MS Office,
 • umiejętność organizacji pracy własnej oraz koordynowanych pracowników,
 • znajomość przepisów w zakresie finansów publicznych związanych z procesem inwestycyjnym oraz prawa budowlanego,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą POUFNE lub wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • umiejętności w zakresie analitycznego i syntetycznego myślenia,
 • prawo jazdy kategorii B,

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych

Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Specjalista ds. Administracyjnych Praca Specjalista ds. Administracyjnych

Rekrutują z Praca.pl