Starszy specjalista

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie

Kraków

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Kraków
Ogłoszenie o naborze Nr 18029

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Praca w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym, w oświetleniu naturalnym oraz sztucznym, przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, w wymuszonej pozycji ciała oraz praca w terenie. Pracownik wykonuje głównie czynności polegające na koordynacji prac pracowników wykonujących zadania związane z przygotowaniem, realizacją oraz rozliczaniem inwestycji i remontów. Ponadto wykonuje czynności związane z planowaniem zadań inwestycyjnych oraz remontowych w tym przygotowywaniem propozycji planów rocznych i wieloletnich oraz bieżącą weryfikacją celem realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych w sposób optymalny, uwzględniający aktualne potrzeby i możliwości.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Pomieszczenia biurowe Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Krakowie usytuowane na VI i VII piętrze w XI piętrowym budynku niedostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, z uwagi na bariery architektoniczne (wąskie ciągi komunikacyjne, brak sanitariatów dostosowanych dla osób niepełnosprawnych), oraz pomieszczenia warsztatowo - gospodarcze w parterowych budynkach na terenie KWP w Krakowie przy ulicy Mogilskiej 109. Podstawowe wyposażenie stanowiska: zestaw komputerowy, meble biurowe, telefon. Dodatkowo obsługa innych urządzeń biurowych: kserokopiarka, fax, niszczarka papieru, skaner.

Zakres zadań

 • koordynowanie prac pracowników wykonujących zadania związane z przygotowaniem, realizacją oraz rozliczaniem inwestycji i remontów,
 • planowanie zadań inwestycyjnych oraz remontowych w tym przygotowywanie propozycji planów rocznych i wieloletnich oraz bieżąca weryfikacja realizacji zadań w sposób optymalny,
 • udział w przygotowywaniu opracowań programowych w tym m.in.: programów inwestycji dla zadań inwestycyjnych oraz programów funkcjonalno-użytkowych dla zadań remontowych, w oparciu o dane wyjściowe uzyskane od użytkownika i innych zainteresowanych służb, warunki techniczne i terenowo-prawne,
 • uczestniczenie w uzgadnianiu koncepcji i dokumentacji projektowej w zakresie rozwiązań funkcjonalno-użytkowych dla wznoszonych i remontowanych obiektów oraz weryfikacja dokumentacji projektowej i opracowań sporządzonych przez biura projektów,
 • wykonywanie bieżących kontroli stanu zaawansowania realizowanych prac projektowych oraz robót budowlanych,
 • weryfikacja dokumentów finansowych związanych z prowadzoną działalnością inwestycyjną i remontową pod względem merytorycznym i finansowym, pomocnicza ewidencja wydatków finansowych,
 • przygotowywanie dokumentów sprawozdawczych i informacyjnych z zakresu działalności inwestycyjnej i remontowej,
 • opracowywanie wniosków, udział w komisjach przetargowych oraz realizacja innych niezbędnych czynności związanych z udzieleniem zamówień publicznych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • powyżej 3 lat doświadczenia zawodowego w pracy związanej z przygotowaniem i realizacją procesu inwestycyjnego,
 • obsługa komputera z biegłą znajomością oprogramowania MS Office,
 • umiejętność organizacji pracy własnej oraz koordynowanych pracowników,
 • znajomość przepisów w zakresie finansów publicznych związanych z procesem inwestycyjnym oraz prawa budowlanego,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą POUFNE lub wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • umiejętności w zakresie analitycznego i syntetycznego myślenia,
 • prawo jazdy kategorii B,

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie świadectw pracy, zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu, referencje, zakresy obowiązków lub innych dokumentów potwierdzających wymagane niezbędne ponad 3-letnie doświadczenie zawodowe w pracy związanej z przygotowaniem i realizacją procesu inwestycyjnego (rodzaj i długość)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą POUFNE lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych,
 • Kopia prawo jazdy kategorii B,
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2017-11-25 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  Wydział Kadr i Szkolenia - Sekcja ds. Doboru Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków

  Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych

  Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...

  Załącz pliki do aplikacji

  Aplikuj profilem
  Nieuzupełniony profilUzupełnij

  Rozmiar pliku 15MB | .bmp, .doc, .docx, .gif, .gzip, .jpeg, .jpg, .odt, .pdf, .pjpeg, .png, .rar, .rtf, .tiff, .txt, .xls, .xlsx, .zip

  Dodatkowe informacje (rozwińzwiń)

  - Wymagane pola

  Trwa wysyłanie

  Upuść plik w polu, aby go dodać

  Rekrutują z Praca.pl