Inspektor w Rejonie Koszalin Oddziału GDDKiA w Szczecinie

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie

Koszalin

1462 dni temu


 • Ogłoszenie nr: 158433
 • Data ukazania się ogłoszenia: 08 marca 2014 r.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • w Rejonie Koszalin Oddziału GDDKiA w Szczecinie

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Oddział w Szczecinie
  ul. Boh. Warszawy 33
  70-340 Szczecin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Koszalin
 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Rejon w Koszalinie
  ul. Kupiecka 5
  75-671 Koszalin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie i nadzorowanie spraw związanych z gospodarką transportowo - sprzętową w zakresie pracy sprzętu i środków transportowych, sporządzanie raportów zużycia paliwa oraz przejechanych kilometrów w celu kontroli prawidłowego wykorzystania sprzętu i środków transportowych oraz bilansowania kosztów eksploatacji,
 • prowadzenie całokształtu spraw związanych z bieżącym utrzymaniem infrastruktury Rejonu w celu zapewnienia odpowiednich warunków pracy,
 • prowadzenie wszelkich spraw zakresie BHP i p.poż. na poziomie Rejonu,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i innych składników majątkowych w celu zachowania przejrzystości i kontroli nad majątkiem Rejonu oraz przygotowywania i przeprowadzania okresowej inwentaryzacji składników majątkowych,
 • organizowanie i nadzorowanie spraw związanych z utrzymaniem czystości i dozorowaniem Rejonu w celu zapewnienia właściwej ochrony i odpowiedniego stanu sanitarnego pomieszczeń biurowych,
 • prowadzenie dyżurów akcji zimowego utrzymania dróg w celu utrzymania przejezdności dróg na terenie administrowanym przez Rejon.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • - obciążenie mięśniowo - szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych.
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • - praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
  - budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, ale nie sa przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  - praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • wiedza z zakresu prawa zamówień publicznych, w szczególności postepowań dotyczących zamówień do 14 tys. EURO,
  • wiedza w zakresie prawa budowlanego,
  • wiedza dotycząca gospodarki majątkiem trwałym,
  • wiedza w zakresie BHP i p.poż.,
  • prawo jazdy kat. B,
  • obsługa komputera pakiet MS Office.
wymagania dodatkowe
 • rok doświadczenia zawodowego w pracach związanych z obsługą zaplecza technicznego,
 • umiejętność obsługi programów do ewidencji środków trwałych,
 • doświadczenie w pracach związanych z prowadzeniem spraw BHP i p.poż.
 • doświadczenie zawodowe w pracach przy utrzymaniu dróg.

Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. zamówień publicznych

Specjalista ds. zamówień publicznych jest osobą odpowiedzialną za przygotowanie i realizację zamówień publicznych zgodnie z założeniami ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Do jego obowiązków należy również koordynacja procesu ofertowego oraz monitorowanie rezultatów postępowania przetargowego. Specjalista ds. zamówień publicznych zajmuje się również prowadzeniem, uzupełnianiem i ...
Specjalista ds. zamówień publicznych  Praca Specjalista ds. zamówień publicznych

Rekrutują z Praca.pl