Inspektor wojewódzki

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

Kraków

130 dni temu

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Kraków
Ogłoszenie o naborze Nr 16527

Warunki pracy

Praca w terenie, nietypowe godziny pracy (w tym dyżury), krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

W przypadku pracy biurowej w siedzibie Urzędu pracodawca zapewnia racjonalne, niezbędne usprawnienia w środowisku pracy w przypadku zatrudnienia osoby niepełnosprawnej. Usprawnienia polegają na dostosowaniu stanowiska pracy do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej wynikających ze zgłoszonego w konkretnej sytuacji stopnia i rodzaju niepełnosprawności. W przypadku niepełnosprawności wynikającej ze schorzenia narządu ruchu zapewniona jest odpowiednia wolna powierzchnia w pomieszczeniu pracy – w uzasadnionych przypadkach powierzchnia manewrowa umożliwiająca poruszanie się przy pomocy wózka inwalidzkiego. Zachowane są wynikające z przepisów prawa budowlanego wymagane parametry kubatury pomieszczeń, ich wysokości, szerokości drzwi (za wyjątkiem części drzwi w budynkach zabytkowych, również z obecnością progów), oświetlenia, a także ergonomii stanowiska pracy (odpowiednie, ergonomiczne siedziska, biurka, komputery i inne sprzęty).
Część pomieszczeń higieniczno - sanitarnych posiada pełne dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Odległość od stanowiska pracy chronionej do najbliższego ustępu nie przekracza 50 m, a w przypadku konieczności korzystania wyłącznie z pomieszczenia w pełni przystosowanego do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim istnieje możliwość dotarcia do tego rodzaju pomieszczenia przy wykorzystaniu dźwigu osobowego i/lub pochylni.
Czynniki szkodliwe dla zdrowia w środowisku pracy nie występują, uciążliwe są bieżąco minimalizowane.

Zakres zadań

 • Realizacja zadań związanych z kształtowaniem wizerunku medialnego i prowadzeniem polityki informacyjnej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie we współpracy z Wojewodą Małopolskim, Wicewojewodą, Dyrektorem Biura Wojewody, Rzecznikiem Prasowym Wojewody, w tym m.in. redagowanie strony internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, przygotowywanie i publikacja komunikatów prasowych, prowadzenie profili Urzędu w mediach społecznościowych
 • Informowanie o działalności, programach i wynikach pracy Wojewody, Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie oraz jednostek podległych, w tym zapewnianie obsługi fotograficznej wydarzeń z udziałem Wojewody i Wicewojewody oraz odpowiadanie na pytania dziennikarzy
 • Współorganizowanie konferencji prasowych i briefingów, akcji promocyjnych i wizerunkowych w celu nagłośnienia inicjatyw podejmowanych przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie oraz kreowania pozytywnego wizerunku Wojewody Małopolskiego i Wicewojewodów
 • Wspieranie debaty publicznej dotyczycącej trudnych i problematycznych tematów wyznaczonych jako priorytetowe przez Wojewodę Małopolskiego, Wicewojewodę i Dyrektora Biura Wojewody w celu podniesienia świadomości społecznej, zachęcania różnych podmiotów publicznych i prywatnych do podejmowania inicjatyw w tym zakresie
 • Współpracowanie z Centrum Informacyjnym Rządu w zakresie promocji działań Prezesa Rady Ministrów oraz w celu prawidłowego przepływu informacji pomiędzy organami państwowymi a Wojewodą
 • Współpracowanie z Rzecznikiem Prasowym Wojewody, Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Małopolskiego i właściwymi instytucjami w zakresie udzielania informacji mediom w sytuacjach kryzysowych
 • Zapewnianie obsługi prasowej oficjalnych wizyt oraz akredytowanie dziennikarzy podczas wizyt oficjalnych delegacji krajowych i zagranicznych w celu zapewnienia właściwej oprawy medialnej wizyt przedstawicieli rządu RP oraz delegacji międzynarodowych na terenie województwa małopolskiego
 • Przygotowywanie monitoringu mediów i analiza przekazu medialnego w celu kształtowania pozytywnego wizerunku medialnego Wojewody, Wicewojewody i Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze współpracy z mediami lub praca w administracji publicznej - potwierdzone kserokopiami świadectw pracy lub innych dokumentów
 • znajomość jednego z wymienionych języków obcych: angielskiego, niemieckiego lub francuskiego na poziomie komunikatywnym
 • znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej oraz zasad protokołu dyplomatycznego
 • znajomość ustaw: prawo prasowe, ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, ustawy o dostępie do informacji publicznej, ustawy o ochronie informacji niejawnych, kpa, ustawy o służbie cywilnej
 • posiadanie wiedzy ogólnej z zakresu historii, stosunków międzynarodowych, kultury i sztuki
 • umiejętność formułowania wypowiedzi ustnych i pisemnych w sposób zrozumiały
 • umiejętność wypowiadania się w sposób zwięzły, jasny i precyzyjny, dobierania stylu, języka i treści wypowiedzi odpowiednio do odbiorcy
 • umiejętność sporządzania opracowań pisemnych na temat kwestii problematycznych, pozyskiwania i przetwarzania informacji
 • umiejętność pisania i redagowania artykułów oraz notatek prasowych, pism, odpowiedzi na patronaty i zaproszenia
 • odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, zdolności interpersonalne
 • dyspozycyjność
 • umiejętność samodzielnego organizowania pracy własnej
 • umiejętność pracy na komputerze
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość i umiejętność zastosowania programów graficznych
 • znajomość jednego z wymienionych języków obcych: angielskiego, niemieckiego lub francuskiego na poziomie bardzo dobrym
 • doświadczenie w prowadzeniu kampanii Public Relations

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych

Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Specjalista ds. Administracyjnych Praca Specjalista ds. Administracyjnych

Rekrutują z Praca.pl