CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Rewident taboru kolejowego jest pracownikiem Polskich Kolei Państwowych, odpowiedzialnym za weryfikowanie stanu technicznego taborów kolejowych przyjeżdżających na stację docelową lub podstawianych do odjazdu. Na osobie zatrudnionej w tym charakterze spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo podróżnych i innych osób przebywających w pociągu – rewident ma obowiązek zgłoszenia znalezionych usterek dyżurnemu ruchu celem odstawienia danego wagonu lub lokomotywy do warsztatu. Równie istotną czynnością realizowaną przez rewidenta taboru kolejowego jest sprawdzanie aktualności ostatniej rewizji i weryfikowanie poprawnej naprawy ewentualnych usterek, które wykryto w jej trakcie. Osoba zatrudniona na tym stanowisku skupia się głównie na sprawdzaniu stanu technicznego hamulców poszczególnych wagonów i mierzeniu nacisku na osie tychże.


WYMAGANIA

Pierwszym i najważniejszym wymogiem, stawianym przed osobami zainteresowanymi zatrudnieniem w charakterze rewidenta taboru kolejowego jest konieczność posiadania wykształcenia zawodowego, pozyskanego w jednej spośród szkół kolejowych. Kandydat przyjmowany jest zazwyczaj na staż, podczas którego zaznajamia się go z podstawowymi zasadami panującymi na stanowisku jego pracy. Po ukończeniu stażu (zazwyczaj kilkumiesięcznego) kandydat podchodzi do egzaminu; pozytywny wynik skutkuje ofertą stałego zatrudnienia na tym stanowisku. W zawodzie pracują niemal wyłącznie mężczyźni.


WARUNKI PRACY

Praca rewidenta taboru kolejowego wiąże się, jak wcześniej wspomniano, z dużą odpowiedzialnością związaną z bezpieczeństwem podróżnych i personelu pociągu. Codzienne obowiązki sprowadzają się do wykonywania prostych czynności kontrolnych.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Możliwości zatrudnienia stwarzają w tym przypadku Polskie Koleje Państwowe.


ZAROBKI

Zarobki rewidenta taboru kolejowego oscylują przeważnie w okolicach średniej krajowej.