Radca ministra

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie

Warszawa

5 dni temu

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Radca ministra
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 20689

Warunki pracy

- budynek nie przystosowany do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich,
- w budynku brak oznaczeń dla osób niewidomych,
- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,
- praca w pokoju na parterze, przy monitorze ekranowym powyżej czterech godzin oraz przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, drukarka,
- praca pod presją czasu,
- podejmowanie decyzji w warunkach stresu,
- obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe.
Praca wymaga przemieszczenia się między kondygnacjami w budynku.

Zakres zadań

 • Opracowywanie dla kierownictwa resortu dokumentów analityczno-informacyjnych w obszarze kultury i dziedzictwa narodowego z uwzględnieniem aspektów finansowych sektora kultury (w tym: analiza procesów zachodzących w kulturze, mających, wpływ na politykę finansową ministra), w celu zapewnienia spójności wyznaczanych celów i działań z polityką państwa, w tym zwłaszcza z priorytetami polityki kulturalnej;
 • Koordynowanie działań w zakresie analiz, wypracowywanie stanowisk oraz przygotowywanie opinii dotyczących funkcjonowania państwowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest minister właściwy do spraw kultury i dziedzictwa narodowego, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów finansowych, w celu monitorowania zgodności podejmowanych przez MKiDN działań z polityką kulturalną państwa;
 • Opracowywanie „Planu działalności ministra dla działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” na następny rok kalendarzowy oraz sprawozdania z jego realizacji za poprzedni rok kalendarzowy, w celu zapewnienia realizacji zapisów ustawy o finansach publicznych w zakresie kontroli zarządczej (art. 70);
 • Udzielanie, w razie potrzeby, wsparcia merytorycznego dla członka kierownictwa resortu nadzorującego Departament Finansowy, podczas wyjazdów krajowych i zagranicznych w celu zapewnienia właściwego zaplecza merytorycznego członkowi kierownictwa;
 • Przygotowywanie opinii dotyczących udzielania dotacji celowych i podmiotowych przez ministra w celu zachowywania spójności w zakresie prowadzonej przez ministra polityki;
 • Prowadzenie korespondencji dotyczącej zakresu merytorycznego stanowiska, przygotowywanie projektów pism dla członków kierownictwa, a także przygotowywanie materiałów informacyjnych i prezentacji w oparciu o przeprowadzane analizy w celu prawidłowej realizacji obowiązków;
 • Wykonywanie innych zadań zleconych przez Ministra, Sekretarza Stanu lub Dyrektora Departamentu w celu wsparcia kierownictwa w realizacji strategicznych kierunków rozwoju polityki kulturalnej państwa.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku administracja
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego , w tym co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia w państwowej instytucji kultury
 • Znajomość: - ustawy o służbie cywilnej; - ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej; - ustawy o finansach publicznych
 • Kompetencje: - rzetelność i terminowość; - praktyczne zastosowanie prawa; - skuteczna komunikacja (pisemna i werbalna); - myślenie analityczne; - organizacja pracy i osiąganie rezultatów; - planowanie i myślenie strategiczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Certyfikat EPP e-Urzędnik (e-Clerk), EITCA eGovernment
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Wiedza z zakresu szeroko rozumianego sektora kultury, wiedza na temat zasad działania instytucji kultury, znajomość zagadnień dotyczących programów i prowadzonych przez resort projektów

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kwestionariusz osobowy zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: www.mkidn.gov.pl
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie: Certyfikat EPP e-Urzędnik (e-Clerk), EITCA eGovernment
 • Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2018-01-27 Decyduje data:wpływu oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  Biuro Podawcze
  ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (022) 42-10-284, e-mail: rekrutacja@mkidn.gov.pl

  Poznaj stanowisko: Referent

  Referent to stanowisko funkcjonujące w instytucjach państwowych (na przykład sądach, urzędach czy izbie celnej) a także firmach prywatnych. Do zadań referenta należy przede wszystkim porządkowanie dokumentacji, wykonywanie prostych prac biurowych, etc. Dlatego też zawód referenta jest często używany zamiennie z zawodem sekretarza lub sekretarki, większość obowiązków jest bowiem w tym przypadku identyczna. Referent poza ...
  Referent Praca Referent

  Rekrutują z Praca.pl