Praca.pl
Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu Praca.pl

Niniejsza Polityka ma na celu poinformowanie użytkowników serwisu dostępnego pod adresem https://www.praca.pl/ (Serwis) (Użytkownicy) o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych w Serwisie, a także o sposobie ich wykorzystania oraz o przysługujących Użytkownikom w związku z tym uprawnieniach. Administrator danych osobowych (Administrator) chroni prywatność Użytkowników i zapewnia bezpieczeństwo przekazywanych przez nich danych osobowych. Administrator przestrzega zasad przetwarzania danych osobowych, a także zapewnia środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych oraz zgodne z prawem ich przetwarzanie. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane każdorazowo na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności zgodnie z Ustawą Prawo Telekomunikacyjne oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe mogą być przetwarzane w plikach Cookies Użytkowników na zasadach określonych w Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych:

Administratorem Danych Osobowych jest "Praca.pl" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-493) przy ulicy Bolesława Prusa 2, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: 0000290935, NIP: 7010095135, REGON: 141169379. Z Administratorem można się skontaktować pod adresem e-mail: rodo@praca.pl lub pod nr tel. 22 5671600.

Użytkownicy, których dane osobowe są przetwarzane, mogą skontaktować się z Administratorem również w inny wybrany przez siebie sposób, w tym ustnie lub pisemnie na adres do korespondencji Administratora: Praca.pl Sp. z o.o., ul. Bolesława Prusa 2, 00493 Warszawa.

Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych i niniejszym udostępnia jego dane kontaktowe dedykowane do komunikacji w zakresie danych osobowych: adres poczty elektronicznej rodo@praca.pl, nr tel. 22 5671600, adres: Inspektor Ochrony Danych Praca.pl, ul. B. Prusa 2, 00-493 Warszawa.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:

 • komunikacja za pośrednictwem Serwisu, w tym reakcja na prośby, uwagi lub reklamacje Użytkowników:

  dane osobowe są przetwarzane w celach prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Uzasadnionym interesem Administratora jest komunikacja z osobą zwracającą się do Administratora o udzielenie odpowiedzi, w szczególności obsługa Użytkownika, odpowiedzi na pytania, prośby, uwagi lub reklamacje Użytkowników. Komunikacja może być prowadzona z wielu powodów, które trudno skategoryzować. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale może okazać się konieczne, aby otrzymać odpowiedź od Administratora.

 • komunikacja za pośrednictwem danych kontaktowych podanych w Serwisie:

  dane osobowe są przetwarzane w celach prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Uzasadnionym interesem Administratora jest komunikacja z osobą zwracającą się do Administratora o udzielenie odpowiedzi, w szczególności obsługa Użytkownika, odpowiedzi na pytania, prośby, uwagi lub reklamacje Użytkowników. Komunikacja może być prowadzona z wielu powodów, które trudno skategoryzować. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale może okazać się konieczne, aby otrzymać odpowiedź od Administratora.

 • założenie konta oraz uwierzytelnienie Użytkownika w Serwisie:

  dane osobowe są przetwarzane w celach niezbędnych do wykonania umowy o świadczenie usług przez Serwis (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Administrator przetwarza dane osobowe podane przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym Serwisu (adres e-mail, hasło, imię, nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania, adres IP, informacje podane w CV - wykształcenie, przebieg kariery zawodowej, doświadczenie, kwalifikacje, znajomość języków obcych, rodzaj poszukiwanej pracy, inne informacje podane w CV). W przypadku utworzenia konta niepotwierdzonego Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników (adres e-mail) w celu wysłania informacji o konieczności potwierdzenia założenia konta.

 • funkcjonalność Serwisu:

  dane osobowe są przetwarzane w celach niezbędnych do wykonania umowy o świadczenie usług przez Serwis (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO). Administrator przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług dla Użytkowników odnoszących się do poszczególnych funkcjonalności Serwisu, m.in. składania przez Użytkowników aplikacji na oferty pracy, rekomendowanie ofert pracy, informacja o statusie aplikacji, zapisane oferty pracy, historia aplikowania na oferty pracy, zapisane wyszukiwania, odpowiedzi na pytania potencjalnego pracodawcy. Administrator przetwarza dane osobowe podane przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym, w wiadomościach wymienianych z potencjalnym pracodawcą, dane dotyczące aktywności Użytkownika w Serwisie (dane odnoszące się do wyszukiwanych ofert pracy przez Użytkownika, ofert pracy, na które Użytkownik uprzednio aplikował, status logowania, aktualizacji konta, adres IP Użytkownika, dane dotyczące aktywnej sesji, urządzenia, systemu operacyjnego, przeglądarki internetowej, lokalizacji Użytkownika). Podanie danych jest niezbędne do korzystania przez Użytkownika z poszczególnych funkcjonalności Serwisu. Informujemy, że brak podania poszczególnych danych może powodować utrudnienia w korzystaniu z poszczególnych funkcjonalności Serwisu. Podanie danych, które nie są oznaczone jako obowiązkowe, jest dobrowolne przez Użytkownika.

 • personalizacja przeglądanych przez Użytkownika stron Serwisu oraz aktywność w Serwisie:

  dane osobowe są przetwarzane w celach niezbędnych do wykonania umowy o świadczenie usług przez Serwis (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu rekomendowania ofert pracy w Serwisie, wyszukiwania ofert pracy w Serwisie oraz innych usług. Administrator przetwarza dane osobowe dotyczące aktywności Użytkowników w Serwisie odnoszące się do przeglądanych przez Użytkownika ofert pracy, dane dotyczące otwartej sesji Użytkownika, dane dotyczące urządzenia, systemu operacyjnego, przeglądarki internetowej, lokalizacji, numeru ID Użytkownika.

 • statystyka korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu:

  dane osobowe są przetwarzane w celach prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest ułatwienie korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora oraz poprawa funkcjonowania Serwisu. Administrator przetwarza dane osobowe dotyczące aktywności Użytkowników w Serwisie odnoszące się do odwiedzanych stron i podstron Serwisu, historii wyszukiwania Użytkowników, wysyłanych aplikacji na oferty pracy, adresu IP, lokalizacji, numeru ID, przeglądarki internetowej, urządzenia oraz systemu operacyjnego Użytkownika.

 • dochodzenie i obrona przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, prowadzenie statystyk i analiz, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej:

  dane osobowe przetwarzane są w celach prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość podjęcia w/w działań.

 • przetwarzanie danych osobowych w plikach Cookies:

  dane osobowe przetwarzane są na podstawie dobrowolnej zgody wyrażonej przez Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane osobowe w Plikach Cookies mogą być niekiedy przetwarzane w związku z korzystaniem z funkcjonalności Serwisu. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie w przypadku, gdy korzystanie z danego rodzaju Plików Cookies wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych. W większości przypadków korzystanie z Plików Cookies nie wymaga przetwarzania danych osobowych. Zasady korzystania z Plików Cookies zostały szczegółowo opisane poniżej.

 • media społecznościowe:

  dane osobowe przetwarzane są w celach prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest budowanie marki, społeczności internetowej, marketingu produktów i usług, organizowaniu konkursów oraz akcji promocyjnych. Administrator przetwarza dane osobowe pozyskane za pomocą odwiedzenia profili, w tym fanpage w mediach społecznościowych odnoszące się do imienia, nazwiska, nazwy użytkownika, zdjęcia profilowego (avatar), informacji zawartych w zamieszczanych postach i komentarzach.

 • marketing, w tym wysyłanie do Użytkowników informacji o produktach, usługach i promocjach Serwisu lub jego partnerów:

  dane osobowe przetwarzane są w celach prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest realizowanie działań marketingowych, które mogą polegać na wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych, które są dostosowane (lub nie są dostosowane) do jego preferencji (w tym reklama kontekstowa), kierowaniu informacji o ofertach, produktach, usługach i promocjach Serwisu, które mogą zawierać informacje handlowe lub prowadzeniu innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe).

Odbiorcy danych osobowych:

Dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

 • Pracodawcy lub Wystawcy: Serwis może udostępnić dane osobowe Użytkowników Pracodawcom lub Wystawcom korzystającym z Serwisu. Pracodawcy lub Wystawcy, którym Serwis udostępnia dane osobowe Użytkowników, samodzielnie określają cele i sposoby przetwarzania danych osobowych;

 • uprawnieni pracownicy oraz współpracownicy: Serwis może udostępniać dane osobowe Użytkowników uprawnionym pracownikom i współpracownikom Serwisu oraz podmiotom powiązanym w celu należytego wykonania umowy i świadczenia usług. Uprawnieni pracownicy oraz współpracownicy, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, podlegają poleceniom Serwisu co do celów i sposobów przetwarzania danych osobowych albo samodzielnie określają cele i sposoby przetwarzania danych osobowych;

 • dostawcy usług: Serwis może udostępnić dane osobowe Użytkowników dostawcom usług, z których Serwis korzysta przy prowadzeniu Serwisu. Dostawcy usług, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, podlegają poleceniom Serwisu co do celów i sposobów przetwarzania danych osobowych albo samodzielnie określają cele i sposoby przetwarzania danych osobowych;

 • organy państwowe: jeżeli do Serwisu zwrócą się o to uprawnione organy państwowe, Serwis może udostępnić dane osobowe Użytkownika takim organom, w szczególności: jednostkom organizacyjnym prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom trzecim, ani przekazywane do państw trzecich spoza EOG (w szczególności spoza Unii Europejskiej), chyba że okaże się to niezbędne, a Użytkownik wyrazi na to zgodę lub obowiązek, albo możliwość udostępnienia danych będzie wynikała z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, prawomocnego orzeczenia sądu lub ostatecznej decyzji właściwego organu.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji/profilowanie:

Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, co polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowań w związku z korzystaniem z funkcjonalności Serwisu. Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane także w formie profilowania. Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, na przykład do analizy lub prognozy aspektów dotyczących preferencji ofert pracy. Konsekwencją wskazanych sposobów przetwarzania danych osobowych może być istotny wpływ na sytuację Użytkownika w związku z realizacją celów marketingowych Serwisu. W szczególności rezultatem profilowania może być informowanie Użytkowników o produktach, usługach i promocjach Serwisu lub jego partnerów. Użytkownik może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Uprawnienia Użytkowników, kontrola i możliwość wyboru:

Obowiązkiem Serwisu jest stosowanie się do wymogów obowiązującego w Unii Europejskiej ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych - RODO oraz wdrożenie środków technicznych i organizacyjnych, które zapewnią ochronę danych osobowych na właściwym poziomie. W związku z tym Serwis stosuje dodatkowe mechanizmy ochrony oraz kontroli przejrzystości i dostępu w Serwisie oraz realizuje prawa Użytkowników, zgodnie z RODO:

 • prawo dostępu do danych osobowych:

  prawo do bycia informowanym oraz żądania dostępu do przetwarzanych przez Serwis danych osobowych;

 • prawo do sprostowania danych osobowych:

  prawo do żądania poprawienia lub aktualizowania danych osobowych, jeżeli są one niedokładne lub niepełne;

 • prawo do usunięcia danych osobowych:

  prawo do żądania usunięcia danych osobowych umożliwia Użytkownikowi żądanie usunięcia danych osobowych, jeżeli nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane. Użytkownik może również żądać usunięcia danych osobowych, jeżeli skutecznie zrealizował przysługujące mu prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, jeżeli Serwis przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu wywiązania się z obowiązku prawnego wynikającego z przepisów obowiązującego prawa. W niektórych przypadkach Serwis jest zobowiązany przetwarzać dane osobowe Użytkownika na podstawie obowiązujących przepisów i nie możemy zrealizować żądania Użytkownika;

 • prawo do otrzymywania informacji:

  prawo do otrzymywania informacji dotyczących przekazanych danych osobowych, jeżeli przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz w sposób zautomatyzowany;

 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych:

  prawo do żądania zaprzestania przez nas tymczasowo lub na stałe przetwarzania wszystkich lub części danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 ust. 1 RODO;

 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych:

  jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych lub w Plikach Cookies, Użytkownik jest uprawniony do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W powyższych celach Użytkownik może skontaktować się z Serwisem na adres e-mail: rodo@praca.pl

  Użytkownik może skontaktować się z Serwisem również w inny wybrany przez siebie sposób, w tym ustnie lub pisemnie na adres do korespondencji Administratora;

 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych:

  Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, w związku z przetwarzaniem niezbędnych dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią oraz przetwarzaniem na potrzeby marketingu bezpośredniego. W niektórych przypadkach Serwis może wykazać, że posiada prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które są nadrzędne wobec praw i wolności Użytkownika. W takim przypadku prawo do sprzeciwu nie łączy się z usunięciem danych osobowych Użytkownika.

 • prawo do przenoszenia danych osobowych:

  Użytkownik ma prawo do zażądania kopii elektronicznej danych osobowych lub przekazania danych osobowych w celu wykorzystania przez strony trzecie;

 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:

  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli Użytkownik sądzi, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza RODO. Skargę wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Każdy Użytkownik ma zapewnioną możliwość samodzielnej kontroli swoich danych, poprzez ich modyfikowanie, uzupełnianie i usuwanie, w odpowiednim do tego miejscu w serwisie dostępnym po zalogowaniu poprzez podanie przydzielonego identyfikatora i hasła dostępowego. Jeżeli Użytkownik uzna to rozwiązanie za niewystarczające, może zwrócić się do Administratora wysyłając e-mail na adres: pomoc@praca.pl lub pocztą tradycyjna na adres: Praca.pl Sp. z o.o. Warszawa (00-493), ul. Bolesława Prusa 2. Zapisanie się do Serwisu jest dobrowolną decyzją każdego Użytkownika.

Zabezpieczenie danych osobowych:

Administrator chroni dane Użytkowników przed nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą oraz zniszczeniem. W szczególności Administrator stosuje szyfrowanie danych, fizyczne środki bezpieczeństwa oraz weryfikację w systemach informatycznych. Administrator stosuje również oprogramowanie antywirusowe oraz zapory sieciowe. Dostęp do danych Użytkowników mogą mieć wyłącznie uprawnione osoby, zobowiązane do zachowania poufności, jak również podwykonawcy, którzy zawarli z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Formularze wypełniane przez Użytkownika w trakcie zapisywania się do Serwisu lub zamawiania innych usług, a także sam proces logowania do Serwisu jest realizowany za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który istotnie zwiększa ochronę transmisji danych w sieci Internet. Informacje są przechowywane i przetwarzane w Serwisie z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa. Celem Administratora jest zapewnienie jak najdalej posuniętej ochrony danych osobowych. Rozwój technologii oraz rozwój Serwisu mogą powodować, że polityka ochrony prywatności może ulegać zmianom, o czym Administrator będzie zawsze informował w Serwisie.

Okres przechowywania danych osobowych:

Dane Użytkownika są przetwarzane przez okres korzystania z Serwisu. W przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z:

 • komunikacją za pośrednictwem formularza kontaktowego Serwisu - dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia Użytkownikowi odpowiedzi, ukończenia obsługi Użytkownika lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu przez Użytkownika;

 • komunikacją za pośrednictwem danych kontaktowych podanych w Serwisie - dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia Użytkownikowi odpowiedzi, ukończenia obsługi Użytkownika lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu przez Użytkownika;

 • założeniem konta i jego potwierdzeniem - dane osobowe Użytkowników są przechowywane przez okres posiadania konta w Serwisie dla celów realizacji usługi konta oraz związanych z nim funkcjonalności oraz innych usług Serwisu zgodnie z Regulaminem oraz do celów marketingowych. W przypadku usunięcia konta, dane osobowe Użytkownika zostaną zanonimizowane (dane będą przechowywane przez okres 3 lat od usunięcia konta dla celu rozpatrywania ewentualnych skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Serwisu). Dane osobowe związane z utworzeniem konta niepotwierdzonego będą przetwarzane przez okres 60 dni od przesłania linku aktywacyjnego do potwierdzenia konta lub przesłania aplikacji na ofertę pracy bez potwierdzenia konta zgodnie z Regulaminem. Po tym czasie dane Użytkownika są anonimizowane.

 • dochodzeniem i obroną przed roszczeniami, zapobieganiem oszustwom, prowadzeniem statystyk i analiz, zapewnieniem bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowaniem systemów kontroli wewnętrznej - dane osobowe będą przetwarzane przez okres uzasadniony charakterem w/w czynności, przepisami prawa lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu przez Użytkownika;

 • instalacją i korzystaniem z plików Cookies na urządzeniu Użytkownika - dane osobowe będą przetwarzane przez okres, zgodnie z Polityką Cookies.

W przypadku, gdy upłynął okres przetwarzania danych osobowych w oparciu o jedną podstawę prawną, nie oznacza to, że dane osobowe nie mogą być przetwarzane w oparciu o inną podstawę prawną. Po upływie okresu przetwarzania i odpadnięciu wszelkich podstaw przetwarzania, dane osobowe są trwale usuwane albo anonimizowane.

Uwagi praktyczne co do bezpiecznego korzystania z Serwisu:

Jeżeli Użytkownik korzysta z jednego komputera razem z innymi osobami, po zakończeniu korzystania z usług Serwisu wymagających zalogowania, należy się zawsze wylogować, tak aby nikt nie mógł obejrzeć, skorzystać lub zmodyfikować zasobów, informacji lub danych o Użytkowniku. Podane przez Użytkownika dane i informacje przy rejestracji w Serwisie znane są tylko temu Użytkownikowi i Administratorowi oraz osobom z nim współpracującym, które zobowiązane są do zachowania tych danych w poufności, a za działania których Administrator odpowiada jak za własne. Administrator gwarantuje, że dopóki Użytkownik nie zamieści ogłoszeń, ofert lub innych treści w Serwisie, które podlegają ujawnianiu innym jego Użytkownikom wraz z danymi i informacjami, które w takim przypadku podlegają ujawnianiu, Administrator nie ujawni nikomu danych i informacji wprowadzonych przez Użytkownika do Serwisu, chyba że będzie to wynikiem wniosków lub żądań podmiotów, które mają prawo na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa do otrzymania tych danych od Administratora. Pomimo powyższego, Użytkownik zawsze powinien zachowywać ostrożność w udostępnianiu wszelkich danych i informacji, a w szczególności danych dostępowych do konta w Serwisie.

Administrator jest otwarty na wszelkie opinie, uwagi i pytania Użytkowników serwisu Praca.pl dotyczących zachowania poufności danych i informacji. Ewentualne zapytania należy kierować na adres: rodo@praca.pl lub pisemnie na adres do korespondencji Administratora.

Polityka Cookies

Niniejsza Polityka ma na celu poinformowanie Użytkowników o celach przechowywania i uzyskiwania dostępu do Plików Cookies na urządzeniach końcowych Użytkowników, a także o możliwościach określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików Cookies za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Praca.pl (Administrator) może przechowywać na urządzeniach końcowych Użytkowników pliki Cookies oraz uzyskiwać do nich dostęp.

Informujemy, że brak wyboru określonych rodzajów Plików Cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z poszczególnych funkcjonalności Serwisu.

Czym są Pliki Cookies?

Pliki Cookies są informacjami zapisanymi w plikach tekstowych, które Serwis wysyła do przeglądarki internetowej Użytkownika i które przeglądarka internetowa Użytkownika wysyła z powrotem przy kolejnych odwiedzinach Serwisu. Pliki Cookies przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki Cookies używane są do utrzymywania sesji Użytkownika, a także do zapamiętania innych danych, dzięki czemu Użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci do Serwisu. Pliki Cookies zapamiętują między innymi nazwę strony internetowej, dane przeglądarki Użytkownika, unikalne ustawienia i okres przechowywania danych.

Pliki Cookies mogą zawierać dane osobowe w postaci systemowych identyfikatorów pozwalających na unikalną identyfikację Użytkownika. W takim przypadku podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest jego zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie - bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem. Pliki Cookies Niezbędne zapewniają podstawowe funkcjonalności i zabezpieczenia Serwisu anonimowo. Co do zasady, w Plikach Cookies Niezbędnych nie dochodzi do przetwarzania danych osobowych. W przypadku, gdyby dane osobowe były przetwarzane w Plikach Cookies Niezbędnych, podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Uzasadnionym interesem Administratora są w takim przypadku wymogi techniczne korzystania z Serwisu.

Praca.pl korzysta z plików Cookies w celu:

 • rozpoznania urządzenia Użytkownika i odpowiedniego wyświetlania Serwisu, dostosowanego do indywidualnych potrzeb Użytkownika;
 • optymalizacji i zwiększenia wydajności usług, poprzez tworzenie anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu;
 • dopasowania przekazów reklamowych do określonego zachowania w Serwisie;
 • dopasowania rekomendowanych ofert/spersonalizowanych informacji w oparciu o preferencje Użytkownika.

Pliki Cookies używane przez Serwis:

Pliki Cookies używane przez Serwis dzielą się na:

Pliki Cookies Niezbędne - bez Plików Cookies Niezbędnych Użytkownik nie może korzystać z Serwisu. Te pliki są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu.

Nazwa Wygasa Umieszczony przez Cel
globalrf + 10 lat Praca.pl Przechowuje informacje dotyczące pochodzenia użytkownika podczas aplikowania
SID + 10 dni Praca.pl Informuje o sesji użytkownika
PHPSESSID + 10 dni Praca.pl Informuje o sesji użytkownika
pracapl[euuid] Sesyjne Praca.pl Przechowuje informacje dotyczące flow aplikowania
pracapl[peuuid] Sesyjne Praca.pl Przechowuje informacje dotyczące obserwowanych ofert pracy
pracapl[al] + 10 lat Praca.pl Przechowuje informacje dotyczące sesji użytkownika
pracapl[_loggedIn] Sesyjne Praca.pl Informuje o zalogowanych użytkownikach

Pliki Cookies Statystyczne - pomagają Administratorowi zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy wchodzą w interakcje z Serwisem, poprzez anonimowe zbieranie i raportowanie informacji. Te pliki Cookies są domyślnie wyłączone, mogą zostać włączone za zgodą Użytkownika poprzez kliknięcie w odpowiednie pole wyboru przy odwiedzinach Serwisu. Użytkownik może wycofać zgodę w każdej chwili.

Pliki Cookies Marketingowe - wykorzystywane do śledzenia Użytkowników na stronach internetowych. Celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i angażujące dla poszczególnych Użytkowników, a tym samym bardziej wartościowe dla wydawców i reklamodawców zewnętrznych.

Pliki Cookies Podmiotów Trzecich - niektóre pliki Cookies zamieszczone na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane przez partnerów współpracujących z Serwisem. Serwis wykorzystuje usługi zewnętrzne świadczone przez podmioty trzecie, które korzystają ze swoich plików Cookies. Pliki Cookies Podmiotów Trzecich mogą być wykorzystywane m.in. do logowania/rejestracji w Serwisie, celów statystycznych, ustalenia źródła ruchu w Serwisie, optymalizacji reklam wyświetlanych Użytkownikowi, identyfikacji wizyt Użytkownika w Serwisie. Pliki Cookies Podmiotów Trzecich mogą być przyporządkowane do Plików Cookies Niezbędnych, Plików Cookies Statystycznych lub Plików Cookies Marketingowych. Pliki Cookies Podmiotów Trzecich, których nie można przyporządkować do Plików Cookies Niezbędnych, są domyślnie wyłączone, mogą zostać włączone za zgodą Użytkownika poprzez kliknięcie w odpowiednie pole wyboru przy odwiedzinach Serwisu. Użytkownik może wycofać zgodę w każdej chwili.

Nazwa Polityka prywatności Cel Rodzaj
Google Ireland Ltd link analiza zachowań Użytkownika w Serwisie, usługi reklamowe, re-marketing, usługi pomiarowe i analityczne, logowanie/rejestracja Statystyczne, Marketingowe, Niezbędne
Meta Platforms Ireland Ltd link usługi reklamowe, re-marketing, usługi pomiarowe i analityczne, logowanie/rejestracja Statystyczne, Marketingowe, Niezbędne
CallPage Sp. z o.o. link kontakt Użytkownika z Serwisem Statystyczne
Hotjar Ltd link analiza zachowań Użytkownika w Serwisie Statystyczne
Get Feedback Racino, Sadowski, Skowronek Sp. j. link analiza zachowań Użytkownika w Serwisie Statystyczne
Extellio International AB link analiza zachowań Użytkownika w Serwisie Statystyczne
LinkedIn Ireland Unlimited Company link usługi reklamowe, re-marketing Marketingowe
Microsoft Ireland Operations Ltd link usługi reklamowe w ramach Bing, re-marketing Marketingowe
RTB House S.A. link usługi reklamowe, re-marketing Marketingowe

Ustawienia przeglądarki internetowej:

Przeglądarka internetowa Użytkownika może domyślnie dopuszczać przechowywanie plików Cookies. Użytkownik może w każdym czasie określić warunki przechowywania i uzyskiwania dostępu do danych zapisanych w plikach Cookies za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Pliki Cookies mogą zostać zablokowane, możliwość przechowywania plików Cookies może zostać ograniczona (np. poprzez każdorazowe informowanie o instalacji plików Cookies) lub dostęp do plików Cookies może zostać ograniczony, przy czym blokada lub ograniczenia plików Cookies mogą uniemożliwić korzystanie z Serwisu lub poszczególnych funkcjonalności Serwisu na urządzeniu końcowym Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwościach i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarek internetowych. W ramach funkcjonalności danej przeglądarki internetowej można uzyskać więcej informacji na temat zarządzania plikami Cookies.

Wejście w życie i zmiany Polityki Prywatności:

Polityka Prywatności i jej zmiany obowiązują od chwili ich opublikowania w Serwisie.

W celu zapewnienia, że Polityka Prywatności spełnia aktualne wymogi nałożone przez przepisy prawa, Administrator zastrzega sobie prawo do zmian Polityki Prywatności. O zmianach Użytkownik jest informowany w Serwisie.