REGULAMIN

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem serwisu internetowego Praca.pl

Część A. Postanowienia wspólne

Postanowienia ogólne

§ 1

Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki stron związane ze świadczeniem przez Praca.pl:

 1. usług drogą elektroniczną w serwisie www.praca.pl oraz przez aplikację mobilną Praca.pl;

 2. usług na rzecz Usługobiorców, którzy zaakceptowali Regulamin.

§ 2

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:

 1. Regulamin – niniejszy „Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem serwisu internetowego Praca.pl”;

 2. Usługodawca – Praca.pl sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-493), ul. Bolesława Prusa 2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290935;

 3. Usługobiorca – Kandydat lub Pracodawca;

 4. Pracodawca – podmiot nie będący konsumentem, który zaakceptował niniejszy Regulamin i na rzecz którego Usługodawca świadczy usługi;

 5. Kandydat – osoba fizyczna, korzystająca z Serwisu w celu uzyskania kontaktu z potencjalnym pracodawcą;

 6. Serwis – serwis internetowy www.praca.pl, prowadzony przez Usługodawcę;

 7. Usługi dla Pracodawców – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Pracodawców, których przykładowe wyliczenie znajduje się w Regulaminie;

 8. Usługi dla Kandydatów – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Kandydatów, których przykładowe wyliczenie znajduje się w Regulaminie;

 9. Usługi – Usługi dla Pracodawców lub Usługi dla Kandydatów;

 10. Umowa – umowa o świadczenie Usług zawarta pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą na podstawie Regulaminu lub do której stosuje się Regulamin (w przypadku Usług dla Pracodawców Umowa może mieć także formę zamówienia);

 11. Konto Kandydata – profil w Serwisie, w którym Kandydat zapisuje swoje dane dotyczące edukacji, przebiegu kariery zawodowej itp. Konto może być wykorzystywane do składania Aplikacji na konkretne Ogłoszenie;

 12. Panel Pracodawcy – profil w Serwisie, w którym Pracodawca zapisuje swoje dane oraz dane niezbędne do prowadzenia rekrutacji oraz za pomocą którego Pracodawca może przeglądać Aplikacje oraz informacje o Kandydatach;

 13. Ogłoszenie – ogłoszenie o rekrutacji na określone stanowisko pracy, zamieszczone w Serwisie;

 14. Aplikacja – ogół danych i informacji przesyłanych przez Kandydata podmiotowi, który zlecił zamieszczenie Ogłoszenia, za pośrednictwem Serwisu, w związku z Ogłoszeniem, mogących obejmować między innymi: curriculum vitae, list motywacyjny oraz dane osobowe Kandydata;

 15. Cennik – szczegółowy wykaz cen znajdujący się w Serwisie pod adresem: https://www.praca.pl/nasze-uslugi;

 16. Targi Praca.pl - wydarzenie organizowane przez Usługodawcę, odbywające się w terminie oraz miejscu określonym w Serwisie;

 17. Wystawca – każdy przedsiębiorca w rozumieniu Ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, prowadzący działalność gospodarczą, poszukujący pracowników, prezentujący na Targach Praca.pl ofertę zatrudnienia;

 18. Subdomena - dostępna pod adresem www.targi.praca.pl subdomena Serwisu;

 19. Uczestnik – osoba fizyczna niebędąca Wystawcą, korzystająca z Subdomeny;

 20. Profil Targowy – tworzony przez Uczestników profil zawodowy w Subdomenie.

§ 3

 1. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem.

 2. Usługobiorca samodzielnie wybiera Usługi, z których chce korzystać.

 3. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę, Uczestnika lub Wystawcę treści o charakterze bezprawnym oraz danych niezgodnych z rzeczywistym stanem rzeczy.

 4. Wszystkie ceny wymienione w Cenniku to ceny netto, do których należy dodać podatek VAT.

Zawarcie Umowy

§ 4

Umowa o świadczenie Usług dla Kandydata może zostać zawarta w Serwisie. Umowa o świadczenie Usług dla Pracodawcy może zostać zawarta w Serwisie lub poza nim.

Warunki świadczenia Usług

§ 5

 1. Do korzystania z Serwisu niezbędny jest dostęp do Internetu oraz jednej z przeglądarek internetowych: Internet Explorer – wersja 5.5 lub nowsza, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari lub innej kompatybilnej z Serwisem.

 2. Korzystanie z Serwisu za pomocą urządzenia mobilnego z użyciem aplikacji mobilnej jest możliwe pod warunkiem, że aplikacja mobilna została prawidłowo zainstalowana na danym urządzeniu.

 3. Korzystanie z części Usług wymaga posiadania Konta Kandydata, Panelu Pracodawcy lub Profilu Targowego.

 4. Utworzenie i prowadzenie Konta Kandydata oraz Profilu Targowego jest bezpłatne.

 5. Do utworzenia lub korzystania z Konta Kandydata, Panelu Pracodawcy oraz Profilu Targowego niezbędne jest posiadanie konta e-mail.

Prawa Usługodawcy

§ 6

Usługodawca może zablokować Konto Kandydata, Panel Pracodawcy lub Profil Targowy w przypadku naruszenia postanowień Regulaminu lub naruszenia przepisów prawa powszechnie obowiązującego, które to naruszenie nastąpiło w związku z korzystaniem z Usług.

Reklamacje

§ 7

 1. Reklamacje dotyczące świadczonych Usług kierować można w szczególności pisemnie pod adres: ul. Bolesława Prusa 2, 00-493 Warszawa lub w formie wiadomości e-mail przesłanej na adres: reklamacje@praca.pl.

 2. Usługodawca rozpatrzy reklamacje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 14 dni.

Ochrona danych osobowych

§ 8

 1. Usługodawca gwarantuje zachowanie prawa do prywatności Usługobiorców.

 2. Usługodawca stosuje Politykę Prywatności stanowiącą załącznik nr 1 do Regulaminu.

 3. Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są dla celów realizacji Umowy, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 4. Usługobiorca ma prawo dostępu do swoich danych osobowych zebranych przez Usługodawcę oraz do ich poprawiania.

 5. Usługobiorca może w każdym czasie zażądać od Usługodawcy zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych, co może się wiązać z zaprzestaniem świadczenia Usług na rzecz Usługobiorcy.

 6. Usługobiorca zobowiązany jest do podawania swoich danych osobowych oraz innych treści zgodnie ze stanem faktycznym oraz w sposób nienaruszający jakichkolwiek praw osób trzecich.

 7. Usługobiorca podaje dane osobowe dobrowolnie, jednakże podanie danych osobowych jest konieczne w celu skorzystania z niektórych Usług.

 8. Usługobiorca wprowadzając swój wizerunek do Serwisu, wyraża zgodę na jego wykorzystywanie.

 9. Do korzystania przez Usługodawcę z wizerunku Usługobiorcy, o ile Usługobiorca wprowadził ten wizerunek do Serwisu, stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych.

 10. Usługobiorca może w każdej chwili zaprzestać korzystania z Usług.

 11. W zależności od rodzaju świadczonej Usługi, Usługodawca zbiera i przetwarza w szczególności następujące dane osobowe:

 1. imię i nazwisko;

 2. datę urodzenia;

 3. miejsce i adres zamieszkania i zameldowania;

 4. adres do korespondencji;

 5. adres poczty elektronicznej;

 6. numery telefonów i faksów;

 7. numer PESEL;

 8. numer NIP;

 9. numer rachunku bankowego;

 10. zawód;

 11. informacje o wykształceniu;

 12. informacje o obecnym i poprzednich miejscach pracy;

 13. informacje o znajomości języków obcych;

 14. informacje o kwalifikacjach;

 15. informacje o udziałach w szkoleniach i konferencjach;

 16. informacje o doświadczeniu zawodowym;

 17. informacje o rodzaju poszukiwanej pracy;

 18. informacje o wynagrodzeniu.

Przetwarzanie danych osobowych

§ 9

 1. Usługodawca jest administratorem danych osobowych i dochowuje należytej staranności w ochronie danych osobowych przestrzegając technicznych i organizacyjnych środków ochrony danych osobowych.

 2. Dane osobowe Usługobiorców przetwarzane są w celu świadczenia Usług.

 3. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale warunkuje możliwość świadczenia Usług.

 4. W przypadku Usług polegających na udostępnieniu danych osobowych Kandydatów Pracodawcom administratorem danych osobowych Usługobiorcy staje się równocześnie Pracodawca, który we własnym zakresie odpowiada za ich przetwarzanie zgodnie z prawem.

Część B. Świadczenie Usług dla Kandydata

Rodzaje i zakres Usług świadczonych na rzecz Kandydata

§ 10

Usługodawca świadczy w szczególności następujące Usługi na rzecz Kandydata:

 1. umożliwienie utworzenia Konta Kandydata;

 2. subskrypcję ofert, polegającą na cyklicznym informowaniu Kandydata o ofertach pracy umieszczonych w Serwisie, odpowiadających uprzednio zdefiniowanym przez Kandydata kryteriom wyboru;

 3. umożliwienie aplikowania na stanowisko pracy, którego dotyczy Ogłoszenie, poprzez przesłanie Aplikacji według wyboru Kandydata: (i) on-line bez utworzenia Konta Kandydata lub (ii) z automatycznym utworzeniem Konta Kandydata;

 4. umożliwienie wprowadzenia curriculum vitae, listu motywacyjnego oraz innych danych dotyczących Kandydata w celu przetwarzania ich przez Usługodawcę w zakresie potrzebnym do wyboru Kandydatów odpowiadających zapotrzebowaniu poszczególnych Pracodawców oraz w celu udostępniania ich Pracodawcom;

 5. umożliwienie dostępu do artykułów, informacji związanych z rynkiem pracy (usługa niedostępna w aplikacji mobilnej);

 6. udostępnienie profili Pracodawców, o których informacje zostały umieszczone w Serwisie.

Część C. Świadczenie Usług dla Pracodawcy

Rodzaje i zakres Usług świadczonych na rzecz Pracodawcy

§ 11

 1. Usługodawca świadczy Usługi na rzecz Pracodawcy, polegające między innymi na:

 1. przekazywaniu dostępu do Panelu Pracodawcy, w celu korzystania z niektórych Usług dla Pracodawców;

 2. wsparciu w zakresie redakcyjnym i publikacji ogłoszeń;

 3. przekazywaniu dostępu do zasobów wiedzy;

 4. umieszczaniu w Serwisie Ogłoszeń na zlecenie Pracodawcy;

 5. wyróżnianiu Ogłoszeń w określony sposób;

 6. umieszczeniu prezentacji Pracodawcy w katalogu Pracodawców dostępnym w Serwisie;

 7. udostępnieniu możliwości otrzymywania Aplikacji od Kandydatów;

 8. wstępnej selekcji Aplikacji zgodnie ze stopniem kwalifikacji Kandydatów;

 9. automatycznym lub wspomaganym przez Usługodawcę zarządzaniu procesami rekrutacji i Aplikacjami;

 10. umożliwieniu dostępu do artykułów oraz informacji związanych z rynkiem pracy.

 1. Termin do wykorzystania Usługi dla Pracodawcy wynosi 12 miesięcy od dnia aktywacji usługi (okres obowiązywania Umowy), chyba, że umowa wyraźnie stanowi inaczej.

Umowa o świadczenie Usług dla Pracodawcy

§ 12

 1. Na podstawie Umowy Usługodawca zobowiązuje się do wykonania, w okresie obowiązywania Umowy, określonych Usług dla Pracodawcy.

 2. Jeżeli Umowa obejmuje zamieszczanie Ogłoszeń w Serwisie, należy przez to rozumieć gotowość Usługodawcy do zamieszczania Ogłoszeń w okresie obowiązywania Umowy. Ogłoszenia zostaną zamieszczone w Serwisie, jeżeli Pracodawca je wprowadzi oraz jeżeli spełnione będą inne warunki wynikające z Regulaminu.

 3. Za wykonanie Umowy Pracodawca zapłaci Usługodawcy wynagrodzenie określone Umową.

Usługi Dodatkowe

§ 13

 1. Usługodawca świadczy następujące Usługi Dodatkowe:

 1. wyróżnienie „Oferta tygodnia” – usługa polega na umieszczeniu, na 7 dni, odnośnika do Ogłoszenia na głównej stronie Serwisu oraz w wynikach wyszukiwania;

 2. wyróżnienie „Super oferta” – usługa polega na umieszczeniu wyróżniającego znaku graficznego obok odnośnika do Ogłoszenia na liście Ogłoszeń;

 3. odświeżenie Ogłoszenia – usługa polega na jednorazowym przesunięciu Ogłoszenia na początek listy Ogłoszeń, w miejsce najnowszego dodanego Ogłoszenia;

 1. Pracodawca może zlecić Usługodawcy świadczenie Usług Dodatkowych.

 2. Usługi Dodatkowe są płatne, chyba że Usługodawca wyraźnie ustalił inaczej lub umówiono się inaczej.

 3. Ceny Usług Dodatkowych określa Cennik lub Umowa.

 4. Usługodawca udostępnia Cennik w Serwisie lub na żądanie Pracodawcy.

 5. Usługodawca może zmieniać Cennik. Zmiana Cennika nie stanowi zmiany Umowy.

Ogłoszenia

§ 14

 1. Pracodawca może wprowadzić Ogłoszenie:

 1. poprzez Panel Pracodawcy;

 2. poprzez przesłanie do Usługodawcy w formie załącznika do wiadomości e-mail;

 3. telefonicznie, poprzez kontakt z doradcą klienta przypisanym do Pracodawcy;

 4. w inny sposób, uzgodniony przez Usługodawcę i Pracodawcę.

 1. Ogłoszenie nie może zawierać więcej niż 250 słów.

 2. Słowem w rozumieniu ustępu powyższego jest zbiór znaków, po którym umieszczono spację, znak interpunkcyjny lub zakończenie linii.

 3. Pracodawca sugeruje dział Serwisu, w którym Ogłoszenie ma być wyświetlane. Ostateczna decyzja w kwestii działu, w jakim Ogłoszenie ma być wyświetlane należy do Usługodawcy.

 4. Przy realizacji Umowy Usługodawca i Pracodawca komunikują się w dowolny, zgodnie ustalony sposób, a w szczególności poprzez Panel Pracodawcy oraz pocztę elektroniczną.

 5. Usługodawca przed rozpoczęciem wyświetlania Ogłoszenia w Serwisie może sprawdzić zgodność jego:

 1. treści – z Umową;

 2. wyglądu – ze standardami redagowania stron internetowych oraz stylem Serwisu.

 1. Sprawdzenia dokonuje wyznaczony personel Usługodawcy.

 2. Usługodawca może modyfikować treść Ogłoszenia oraz jego parametry (w tym określenie obszaru zawodowego i stanowiska), w zakresie uzasadnionym koniecznością zapewnienia, aby treść Ogłoszenia i jego parametry były podane rzetelnie, zgodnie z prawem, Umową, ze stanem faktycznym i nie wprowadzały Kandydatów w błąd.

 3. Czas, przez jaki Ogłoszenie jest wyświetlane w Serwisie, jako aktualne, ustalany jest każdorazowo przez Pracodawcę i wynosi 14 dni albo 30 dni. Czas ten liczony jest od chwili aktywacji Usługi.

 4. W przypadku przerw w działaniu Serwisu, trwających dłużej niż 12 godzin, czas, na jaki Ogłoszenie zostało umieszczone w Serwisie, ulega odpowiedniemu przedłużeniu.

 5. Po upływie czasu, przez jaki Ogłoszenie miało być wyświetlane, jako aktualne, Ogłoszenie zostaje oznaczone, jako archiwalne.

 6. Pracodawca może oznaczyć Ogłoszenie, jako archiwalne, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 11.

 7. Oznaczenie Ogłoszenia, jako archiwalnego, na żądanie Pracodawcy nie powoduje powiększenia puli niewykorzystanych przez Pracodawcę Ogłoszeń, ani nie stanowi podstawy do zwrotu całości lub części wynagrodzenia uiszczonego za zamieszczenie tego Ogłoszenia.

 8. Oznaczenie Ogłoszenia, jako archiwalnego, oznacza wyłączenie możliwości złożenia Aplikacji dotyczącej tego Ogłoszenia.

 9. Ogłoszenie oznaczone, jako archiwalne, jest wyświetlane w Serwisie aż do usunięcia go przez Usługodawcę.

 10. W przypadku powzięcia wiarygodnej informacji, że Ogłoszenie zawiera treści bezprawne lub jego zamieszczenie narusza Umowę, Usługodawca może zablokować Ogłoszenie.

 11. Ogłoszenie zablokowane nie będzie widoczne w Serwisie.

 12. Zablokowanie Ogłoszenia nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń względem Usługodawcy, a w szczególności nie uprawnia do żądania: odszkodowania, zwrotu wynagrodzenia uiszczonego za zamieszczenie Ogłoszenia lub powiększenia puli niewykorzystanych przez Pracodawcę Ogłoszeń.

 13. Pracodawca może złożyć reklamację na zablokowanie Ogłoszenia.

 14. Wprowadzenie Ogłoszenia jest jednoznaczne z udzieleniem przez Pracodawcę nieodpłatnego prawa do korzystania przez Usługodawcę ze składających się na to Ogłoszenie elementów (w tym logo, treści ogłoszenia, szaty graficznej), w celu wyświetlania w Serwisie, umieszczania w publikacjach drukowanych oraz materiałach reklamowych, bez ograniczeń terytorialnych, na okres 5 lat. Po upływie wskazanego okresu prawo to przysługuje na czas nieokreślony z rocznym okresem wypowiedzenia umowy przez Pracodawcę. Prawo to jest niewyłączne. Pracodawca wyraża zgodę na sublicencję Ogłoszeń.

 15. Prawo, o którym mowa w ust. 20. obejmuje także prawo do modyfikacji Ogłoszenia w granicach zmian redakcyjnych i korzystania ze zmodyfikowanego Ogłoszenia w takim samym zakresie jak określony w ust. 20.

 16. Zamieszczenie Ogłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację Ogłoszenia również na innych stronach internetowych Usługodawcy oraz u współpracujących z nim partnerów przez okres opisany w ust. 20.

Rozliczenia

§ 15

 1. Usługodawca wystawi i prześle Pracodawcy fakturę VAT. Pracodawca zgadza się na stosowanie przez Usługodawcę faktur w formie elektronicznej i otrzymywanie ich e-mailem (dotyczy zarówno faktur, jak i ich duplikatów oraz korekt). Jednakże Pracodawca zobowiązuje się przyjmować faktury w formie papierowej, gdy przeszkody techniczne lub formalne uniemożliwiają przesłanie faktur drogą elektroniczną.

 2. Wynagrodzenie płatne jest przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT.

 3. Termin płatności określony jest w Umowie lub na fakturze.

Odpowiedzialność

§ 16

 1. Usługodawca odpowiada wobec Pracodawcy tylko za szkody wyrządzone przez Usługodawcę z winy umyślnej.

 2. Usługodawca odpowiada wobec Pracodawcy do wysokości wartości wynagrodzenia uiszczonego Usługodawcy, którego dotyczy wyrządzona szkoda.

Komunikacja Usługodawcy i Pracodawcy

§ 17

 1. Przy realizacji Umowy Usługodawca i Pracodawca komunikują się w dowolny zgodnie ustalony sposób, a w szczególności poprzez Panel Pracodawcy udostępniony Pracodawcy oraz pocztę elektroniczną.

 2. Usługodawca może wyznaczyć dla Pracodawcy doradcę klienta, czyli osobę odpowiedzialną za kontakty między Usługodawcą a Pracodawcą związane z realizacją Umowy.

 3. Na Pracodawcy ciąży obowiązek zabezpieczenia danych dostępowych do Panelu Pracodawcy w taki sposób, aby dostęp do panelu miały wyłącznie osoby upoważnione do podejmowania czynności związanych z realizacją Umowy.

 4. Decyzje i czynności związane z realizacją Umowy mogą w imieniu Pracodawcy wykonywać jego wszyscy pracownicy oraz wszystkie osoby posługujące się adresami poczty elektronicznej w domenie Pracodawcy.

 5. Umowa lub pisemne oświadczenie Pracodawcy może ograniczać krąg uprawnionych do podejmowania decyzji i czynności związanych z realizacją Umowy w imieniu Pracodawcy do określonych imiennie osób.

Część D. Targi

Targi Praca.pl – Subdomena targi.praca.pl

§ 18

 1. Udział Uczestnika w Targach Praca.pl jest bezpłatny.

 2. Cena udziału Wystawcy w Targach Praca.pl określa Umowa zawarta z Wystawcą.

 3. Usługodawca świadczy na rzecz Uczestników w szczególności następujące Usługi:

 1. umożliwienie utworzenia Profilu Targowego;

 2. udostępnianie utworzonego Profilu Targowego Wystawcom w celach rekrutacyjnych w okresie 6 miesięcy od zakończenia Targów Praca.pl;

 3. tworzenie Konta Kandydata i świadczenie Usług w Serwisie na zasadach określonych w Regulaminie;

 4. publikację w Subdomenie zdjęć Uczestników wykonanych w trakcie Targów Praca.pl;

 5. umożliwienie dostępu do artykułów eksperckich zamieszczonych w dziale Subdomeny „Strefa Wiedzy”;

 6. udostępnianie katalogu Wystawców.

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Wystawców w szczególności następujące Usługi:

 1. umożliwienie dostępu do Profilu Targowego;

 2. umożliwienie dodawania artykułu eksperckiego w dziale Subdomeny „Strefa Wiedzy”;

 3. umożliwienie wyświetlania wizytówki Wystawcy w Subdomenie.

 1. Sposób świadczenia Usług określonych w ust. 4 lit. b i c na rzecz Wystawcy określa Umowa zawarta z Wystawcą.

 2. Korzystanie z części Usług określonych w niniejszym paragrafie wymaga utworzenia Profilu Targowego.

 3. Uczestnik tworzy Profil Targowy poprzez rejestrację. Rejestracja Uczestnika następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w Subdomenie, albo w drodze zalogowania się za pośrednictwem Konta Kandydata, w tym w aplikacji mobilnej, albo za pośrednictwem konta z LinkedIn, albo za pośrednictwem konta Facebook.

 4. Rejestracja Uczestnika w Subdomenie w inny sposób niż w drodze zalogowania za pośrednictwem Konta Kandydata, jest równoznaczna z rejestracją w Serwisie.

 5. Wystawca otrzymuje dostęp do swojego konta, po podjęciu współpracy z Usługodawcą w ramach Umowy.

 6. Uczestnik zarejestrowany ma możliwość usunięcia Profilu Targowego w dowolnym momencie. W tym celu zgłasza żądanie usunięcia Profilu Targowego na adres mailowy targi@praca.pl.

 7. Żądanie usunięcia Profilu Targowego jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego korzystania z Usług, co do których posiadanie Profilu Targowego jest niezbędne.

 8. Profil Targowy zarejestrowanego Uczestnika usuwany jest, w przypadku zgłoszenia przez tego Uczestnika żądania usunięcia Profilu Targowego, niezwłocznie po otrzymaniu przez Usługodawcę tego żądania.

 9. Dla Usług świadczonych w Subdomenie odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu, o ile nie są sprzeczne z niniejszym rozdziałem.

Część E. Postanowienia końcowe

§ 19

 1. Usługodawca ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, jednakże do dotychczas zawartych Umów stosuje się Regulamin w wersji dotychczasowej.

 2. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą i Pracodawcą, mogące się wyłonić na tle realizacji Regulaminu lub Umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

 3. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie wszystkim Usługobiorcom, Uczestnikom, Wystawcom oraz innym Użytkownikom Serwisu, którzy mogą go pobrać, odtworzyć i utrwalić za pośrednictwem Serwisu.

Polityka prywatności

Administrator serwisu Praca.pl, którym jest Praca.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-493) przy ulicy Bolesława Prusa 2, gwarantuje bezpieczeństwo danych osobowych, które są wprowadzane i przetwarzane w związku z korzystaniem z serwisu Praca.pl, poprzez stosowane zabezpieczeń ich poufność i ich wykorzystywanie zgodnie z poniższymi zasadami.

Anonimowość:

Usługobiorcy korzystający z serwisu Praca.pl pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej, a także dokonując działań właściwych dla konkretnych Usług serwisu (np. publikacja ogłoszeń, zamieszczanie CV) z którymi związana jest konieczność ujawnienia niektórych danych osobowych wszystkim podmiotom spełniającym wymogi do tego, aby móc się zapoznać z treścią tych ogłoszeń, wówczas ujawniane są tylko następujące dane: adres e-mail, imię i nazwisko, ewentualnie numer telefonu. W przypadku wprowadzenia swojego CV do serwisu, każdy Usługobiorca musi liczyć się z tym, iż wszystkie dane osobowe i inne informacje znajdujące się w CV zostaną udostępnione innym Usługobiorcom serwisu chcącym zapoznać się z CV danego Usługobiorcy, co jest możliwe po spełnieniu wymogów serwisu Praca.pl zgodnie z jego zasadami. Ponadto informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Administratora wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwerów serwisu.

W jakich celach zbierane są informacje o Użytkowniku?

Poza celami, którym służy serwis Praca.pl, administrator serwisu zbiera informację o Usługobiorcach w następujących celach:

• reakcja na prośby, uwagi lub reklamacje Usługobiorców

• personalizacja przeglądanych przez danego Usługobiorcy stron serwisu Praca.pl

• zapobieganie problemom jakie mogą pojawić się w funkcjonowaniu serwisu Praca.pl

• wysyłanie do Usługobiorców informacji o produktach, usługach i promocjach serwisu Praca.pl lub jego partnerów

Uprawnienia Usługobiorców w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych w serwisie Praca.pl

Każdy Usługobiorca ma zapewnioną możliwość samodzielnej kontroli swoich danych, poprzez ich modyfikowanie, uzupełnianie i usuwanie, w odpowiednim do tego miejscu w serwisie dostępnym po zalogowaniu poprzez podanie przydzielonego identyfikatora i hasła dostępowego. Jeżeli Usługobiorca uzna to rozwiązanie za niewystarczające, może zwrócić się do Administratora wysyłając e-mail na adres : pomoc@praca.pl lub pocztą tradycyjna na adres: Praca.pl Sp. z o.o. Warszawa (00-493), ul. Bolesława Prusa 2. Zapisanie się do serwisu Praca.pl jest dobrowolną decyzją każdego Usługobiorcy.

Ochrona danych

Formularze wypełniane przez Usługobiorców w trakcie zapisywania się do serwisu lub zamawiania innych Usług, a także sam proces logowania na strony serwisu Praca.pl, w tym za pomocą aplikacji mobilnej, jest realizowany za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który istotnie zwiększa ochronę transmisji danych w sieci Internet. Informacje są przechowywane i przetwarzane w serwisie Praca.pl z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa. Celem Administratora jest zapewnienie jak najdalej posuniętej ochrony danych osobowych. Rozwój technologii oraz rozwój serwisu Praca.pl mogą powodować, że polityka ochrony prywatności może ulegać zmianom, o czym Administrator będzie zawsze informował na łamach serwisu.

Statystyka

Na podstawie uzyskanych od Usługobiorców informacji i danych, a także Administrator na podstawie danych technicznych związanych z logowaniem się do serwisu i poruszaniem po nim, sporządzane są zbiorcze zestawienia statystyczne, które są ujawnianie podmiotom trzecim. Zestawienia statystyczne nie zawierają danych pozwalających na identyfikację pojedynczych Usługobiorców.

Uwagi praktyczne, co do bezpiecznego korzystania z serwisu Praca.pl

Jeżeli Usługobiorca korzysta z jednego komputera lub urządzenia mobilnego razem z innymi osobami, po zakończeniu korzystania z Usług serwisu Praca.pl wymagających zalogowania, należy się zawsze wylogować, tak aby nikt nie mógł obejrzeć, skorzystać lub zmodyfikować zasobów, informacji lub danych o Usługobiorcy. Podane przez Usługobiorcy dane i informacje przy rejestracji w serwisie znane są tylko temu Usługobiorcy i Administratorowi oraz osobom z nim współpracującym, które zobowiązane są do zachowania tych danych w poufności, a za działania których Administrator odpowiada jak za swoje własne. Administrator gwarantuje, że dopóki Usługobiorca nie zamieści ogłoszeń, ofert lub innych treści na łamach Serwisu, które podlegają ujawnianiu innym jego Usługobiorcom wraz z danymi i informacjami, które w takim przypadku podlegają ujawnianiu, Administrator nie ujawni nikomu danych i informacji wprowadzonych przez Usługobiorców do serwisu, chyba że będzie to wynikiem wniosków lub żądań podmiotów, które mają prawo na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa do otrzymania tych danych od Administratora. Mimo powyższego, Usługobiorca zawsze powinien zachowywać ostrożność w udostępnianiu wszelkich danych i informacji, a w szczególności danych dostępowych do konta w serwisie. Administrator serwisu jest otwarty na wszelkie opinie, uwagi i pytania Usługobiorców serwisu Praca.pl dotyczących zachowania poufności danych i informacji. Ewentualne zapytania należy kierować na adres: biuro@praca.pl lub pisemnie do Administratora na adres : Praca.pl Sp. z o.o. Warszawa (00-493), ul. Bolesława Prusa 2.

Wyjaśnienie użytych pojęć:

• cookie - mały plik tekstowy zapisywany przez serwer serwisu po którym porusza się Usługobiorca na komputerze lub urządzeniu mobilnym z którego w danej chwili korzysta Usługobiorca. Informację zapisane w pliku cookies serwer Serwisu może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera lub urządzenia mobilnego, lecz mogą być one odczytane również przez inne serwery lub innych użytkowników Internetu.

• log systemowy - jest to informacja, jaką komputer lub urządzenie mobilne Usługobiorcy przekazuje serwerowi przy każdym połączeniu. Log systemowy może zawierać takie dane jak np. numer IP, na podstawie którego można w dużym przybliżeniu ustalić lokalizację łączącego się z serwisem komputera lub urządzenia mobilnego.

• adres IP - indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer lub urządzenie mobilne podłączone do jakiejkolwiek sieci komputerowej. Numer IP może być stały dla danego komputera lub urządzenia mobilnego (statyczny), lub może być przydzielany podczas każdego połączenia (dynamiczny) albo może być okresowo zmieniany w czasie przez dostawcę usług internetowych dla Usługobiorcy,

• protokół SSL - standard szyfrowania przesyłu danych w Internecie. Protokół SSL koduje transmisję danych z komputera lub urządzenia mobilnego do serwera serwisu, w odróżnieniu od zwykłego przesyłania, gdzie transmisja odbywa się "otwartym tekstem".