Główny specjalista

Ministerstwo Finansów w Warszawie

Warszawa

365 dni temu

Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 9076

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie; użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, skaner); częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz; okresowe spiętrzenie prac; praca pod presją czasu
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Pomieszczenia zakładu pracy uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy. Obiekt posiada dostosowane podjazdy dla osób na wózkach inwalidzkich przy wejściach do budynku. Drzwi wejściowe do budynku (wejście główne) pozwalają na swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim. W gmachu Ministerstwa Finansów korytarze są przestronne, pozbawione progów, umożliwiające swobodne poruszanie się po nich osobom na wózkach inwalidzkich. Ponadto obiekt wyposażony jest w dźwigi osobowe z kabinami przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych, a w biegach klatek schodowych zamontowano dodatkowe poręcze. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności

Zakres zadań

 • opracowywanie opinii do projektów programów i strategii społeczno-gospodarczych, w tym programów wieloletnich (np. Rządowy Program Rezerw Strategicznych), w szczególności będących w zakresie ministra właściwego do spraw energii, ministra właściwego do spraw gospodarki oraz ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego
 • uzgadnianie oraz analizowanie projektów planów finansowych agencji wykonawczej np. Agencja Rezerw Materiałowych, państwowego funduszu celowego, Funduszu Zapasów Interwencyjnych, projektów ich zmian i sprawozdań z wykonania
 • analizowanie, w zakresie prowadzonej tematyki, wniosków dysponentów części budżetowych dotyczących zmian w wydatkach budżetu państwa, przygotowywanie projektów decyzji Ministra Rozwoju i Finansów wprowadzających wnioskowane zmiany oraz w zakresie zmian budżetu państwa w sprawie uruchamiania rezerw celowych
 • opracowywanie, w zakresie prowadzanej tematyki, projektów opinii do przygotowywanych w Ministerstwie Finansów stanowisk na posiedzenia Rady Europejskiej, Rady Unii Europejskiej i jej organów przygotowawczych, a także dokumentów na posiedzenia Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i pozostałych instytucji UE
 • przygotowywanie, w zakresie właściwości wydziału, projektów odpowiedzi na korespondencję dotyczącą systemu finansów publicznych otrzymaną z resortów, od wojewodów, posłów i senatorów

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub prawnicze
 • Znajomość przepisów o finansach publicznych oraz zasad planowania i wykonania budżetu państwa
 • Znajomość procedury legislacyjnej
 • Znajomość podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa
 • Znajomość przepisów prawa gospodarczego, handlowego i finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów z zakresu finansowania gospodarki, rozwoju regionalnego, sektora energetycznego, rezerw strategicznych
 • Umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Umiejętność pracy w środowisku Windows, tj. Word i Excel – poziom zaawansowany
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie i rozumienie literatury przedmiotu
 • Wiedza z zakresu funkcjonowania administracji rządowej oraz jednostek samorządu terytorialnego
 • Znajomość zasad sporządzania planów finansowych jednostek sektora finansów publicznych
 • Umiejętność obsługi systemu informatycznego TREZOR

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych

Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Specjalista ds. Administracyjnych Praca Specjalista ds. Administracyjnych

Rekrutują z Praca.pl