Najnowsze oferty pracy

  • Inspektor

    Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie   Warszawa, Wola    praca stacjonarna
    specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
    24 godz.
    Nazwa komórki organizacyjnej: Wydział Postępowań Administracyjnych EFS Liczba stanowisk: 1 Wymiar etatu: 1/1 Główne obowiązki wykonywane na stanowisku: prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowanie projektów decyzji ws.: zwrotu nieprawidłowo wykorzystanej dotacji, udzielania...
  • Specjalista w Biurze Administracji

    Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości   Warszawa    praca stacjonarna
    specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
    2 dni
    Główne zadania: Administrowanie aplikacją EZD m.in.: dbanie o prawidłową konfigurację systemu; zarządzanie parametrami systemu; realizacja wniosków o modyfikację/nadanie uprawnień; określanie niestandardowych uprawnień i tworzenie nowych ról; aktualizacja danych użytkowników i...
  • Specjalista / Starszy specjalista/ Główny specjalista w Departamencie Usług Proinnowacyjnych

    Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości   Warszawa    praca stacjonarna
    specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
    2 dni
    Realizacja zadań określonych dla Sekcji Wdrażania, a w szczególności: Weryfikacja i przygotowanie zmian w zawartych umowach z beneficjentami​, Monitoring wyznaczonych umów zawartych z beneficjentami w tym: weryfikacja dokumentów dostarczanych przez beneficjentów, kontrola merytoryczna...
  • Specjalista / Starszy specjalista / Główny specjalista w Departamencie Usług Proinnowacyjnych Sekcja Kontraktowania

    Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości   Warszawa    praca stacjonarna
    specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
    2 dni
    Główne zadania: Realizacja zadań określonych dla Sekcji Kontraktowania w szczególności: Przygotowanie dokumentów niezbędnych w procesie kontraktowania oraz ich aktualizacja do zmieniających się przepisów, Udział w ocenie pracy ekspertów uczestniczących w procesie oceny wniosków o...
  • Specjalista w Dziale ds. Postępowań Administracyjnych w Departamencie Zakwaterowania

    Agencja Mienia Wojskowego w Warszawie   Warszawa    praca stacjonarna   za 2 dni wygasa
    specjalista mid / senior  umowa o pracę / na zastępstwo  pełny etat
    7 dni
    Główne obowiązki: realizacja uprawnień mieszkaniowych żołnierzy oraz innych osób niebędących żołnierzami, prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie realizacji uprawnień mieszkaniowych żołnierzy zawodowych, wynikających z ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP oraz...
  • Specjalista ds. administracyjnych - Biuro Rektorskie

    Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie   Warszawa    praca stacjonarna   za 2 dni wygasa
    specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
    7 dni
    Główne zadania: Przygotowywanie korespondencji i dokumentów zgodnie z potrzebami Biura Rektorskiego; Redagowanie pism, przygotowywanie pism wychodzących; Obsługa połączeń telefonicznych, e-maili; Zapewnienie właściwego i terminowego obiegu dokumentów Biura Rektorskiego; Przyjmowanie...
  • Specjalista / Główny Specjalista w Departamencie Płatności Bezpośrednich

    Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa   Warszawa    praca stacjonarna
    specjalista mid / senior / ekspert  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
    2 godz.
    Główne obowiązki: przygotowywanie założeń do systemów informatycznych: eWniosekPlus, IACSplus/ZSZiK, AURE, PUE; analiza dokumentacji analitycznej systemów informatycznych oraz testy tych systemów; opracowywanie instrukcji, wytycznych dla pracowników BP/OR oraz rolników i doradców;...
  • Starszy Specjalista / Główny Specjalista w Departamencie Płatności Bezpośrednich

    Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa   Warszawa    praca stacjonarna
    specjalista mid / senior / ekspert  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
    2 godz.
    Główne obowiązki: pozyskiwanie i udostępnianie danych w ramach współpracy z jednostkami wewnętrznymi ARiMR oraz instytucjami zewnętrznymi; przetwarzanie i analiza danych z użyciem języka SQL, w tym danych geoprzestrzennych. Wymagania konieczne: wykształcenie wyższe preferowany kierunek:...
  • Inspektor / Główny Specjalista w Departamencie Analiz i Sprawozdawczości

    Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa   Warszawa    praca stacjonarna
    specjalista mid / senior  umowa o pracę / na zastępstwo  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
    2 godz.
    Główne obowiązki: przygotowywanie i aktualizowanie zmian w systemie zarządzania procedurami w ARiMR. prowadzenie biblioteki książek procedur w formie elektronicznej oraz wykazu Książek Procedur. rozbudowa/aktualizacja struktury bazy ARIS, udzielanie konsultacji w zakresie używania...
  • Specjalista ds. administracji

    UNIBEP S.A.   Warszawa, ul. Annopol    praca stacjonarna
    specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
    20 godz.
    Twój zakres obowiązków Obsługa korespondencji i sekretariatu Spółki, Obsługa telefoniczna i osobista klientów Spółki, Prowadzenie rejestru dokumentów przychodzących i wychodzących firmy, Redagowanie pism służbowych i dokumentów zgodnie ze standardami spółki, Obsługa poczty...
Zobacz więcej ofert pracy

Pracownik obsługi prac zespołu

BIURO POLSKIEJ KOMISJI AKREDYTACYJNEJ
Warszawa
specjalista (mid)
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
rekrutacja online
23 dni temu
Pracownik obsługi prac zespołu
Miejsce pracy: Warszawa
Biuro Polskiej Komisji Akredytacyjnej
poszukuje pracownika/-ów, do którego zadań będzie należała
obsługa prac zespołu/-ów Polskiej Komisji Akredytacyjnej

 

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żurawia 32/34
Wymiar etatu: pełny

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy obejmuje w szczególności:

  • Obsługę administracyjną zespołu/ - ów PKA
  • Organizowanie posiedzeń zespołu i ich bezpośrednia obsługa,
  • Prowadzenie dokumentacji spraw merytorycznie związanych z zakresem działania zespołu
  • Przygotowywanie, zgodnie z ustalonymi procedurami, notatek i materiałów niezbędnych w postępowaniach opiniodawczym i oceniającym pozostających w kompetencjach zespołu/-ów PKA
  • Prowadzenie i bieżąca aktualizacja baz danych
  • Przygotowywanie bieżących informacji i materiałów statystycznych w zakresie spraw objętych działaniem zespołu/ów PKA
  • Zapewnienie warunków organizacyjnych przeprowadzenia przez zespół/-y wizytacji  i dokonywania ocen
  • Prowadzenie korespondencji dotyczącej spraw rozpatrywanych przez zespół/-y
  • Kompletowanie dokumentacji podlegającej archiwizacji
  • Współpraca z członkami i ekspertami PKA w zakresie spraw pozostających w kompetencjach zespołu/-ów

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


Praca administracyjno-biurowa przy komputerze z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca obsługi również innych urządzeń biurowych. Długotrwałe skupianie wzroku na tej samej płaszczyźnie. Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym. Bariery architektoniczne: możliwość ograniczonego poruszania się̨ po budynku – obecność wind, brak podjazdów, drzwi
z samozamykaczami.

 

Wymagania niezbędne:

  • Wykształcenie wyższe magisterskie: preferowane kierunki społeczno-prawne i humanistyczne
  • Dobra znajomość przepisów Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce
  • Wiedza nt. zakresu funkcjonowania Polskiej Komisji Akredytacyjnej
  • Bardzo dobra znajomość języka polskiego, umiejętność analizowania, poprawnego formułowania i redagowania tekstów oraz pism urzędowych
  • Umiejętność sprawnej organizacji pracy, samodzielność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole i skutecznej komunikacji
  • Zdolność do wykonywania zadań pod presją czasu
  • Biegła umiejętność obsługi komputera (środowisko Office 365)
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
  • Kandydat powinien spełniać wymagania określone w Kodeksie Etyki PKA, dostępnym do pobrania

Wymagania dodatkowe/pożądane:

  • Doświadczenie zawodowe w zakresie wyspecyfikowanych zadań.
  • Doświadczenie wynikające z pracy eksperta w instytucji działającej w obszarze szkolnictwa wyższego, preferowane doświadczenie w pracy dla instytucji akredytacyjnej

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na wymaganym poziomie lub oświadczenie o takiej znajomości
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy.

 

Terminy i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: dnia 6 maja 2024 r. Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do Biura

 

Miejsce składania dokumentów:

Biuro Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Żurawia 32/34, 00-515 Warszawa (z dopiskiem na kopercie "ogłoszenie o pracę"). Dopuszcza się możliwość złożenia aplikacji za pośrednictwem aplikuj szybko.

 

Rekomendujemy przesyłanie oświadczenia o posiadanym obywatelstwie zamiast kopii dokumentu potwierdzającego obywatelstwo. Oświadczenia oraz list motywacyjny muszą być opatrzone datą oraz własnoręcznie podpisane. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
Biuro PKA zastrzega sobie możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami
Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną̨ zniszczone komisyjnie.

 

Dodatkowe informacje: można uzyskać pod nr telefonu.

 

Podobne oferty

  • Inspektor

    Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie   Warszawa, Wola    praca stacjonarna
    specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
    24 godz.
    Nazwa komórki organizacyjnej: Wydział Postępowań Administracyjnych EFS Liczba stanowisk: 1 Wymiar etatu: 1/1 Główne obowiązki wykonywane na stanowisku: prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowanie projektów decyzji ws.: zwrotu nieprawidłowo wykorzystanej dotacji, udzielania...
  • Specjalista w Biurze Administracji

    Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości   Warszawa    praca stacjonarna
    specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
    2 dni
    Główne zadania: Administrowanie aplikacją EZD m.in.: dbanie o prawidłową konfigurację systemu; zarządzanie parametrami systemu; realizacja wniosków o modyfikację/nadanie uprawnień; określanie niestandardowych uprawnień i tworzenie nowych ról; aktualizacja danych użytkowników i...
  • Specjalista / Starszy specjalista/ Główny specjalista w Departamencie Usług Proinnowacyjnych

    Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości   Warszawa    praca stacjonarna
    specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
    2 dni
    Realizacja zadań określonych dla Sekcji Wdrażania, a w szczególności: Weryfikacja i przygotowanie zmian w zawartych umowach z beneficjentami​, Monitoring wyznaczonych umów zawartych z beneficjentami w tym: weryfikacja dokumentów dostarczanych przez beneficjentów, kontrola merytoryczna...
  • Specjalista / Starszy specjalista / Główny specjalista w Departamencie Usług Proinnowacyjnych Sekcja Kontraktowania

    Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości   Warszawa    praca stacjonarna
    specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
    2 dni
    Główne zadania: Realizacja zadań określonych dla Sekcji Kontraktowania w szczególności: Przygotowanie dokumentów niezbędnych w procesie kontraktowania oraz ich aktualizacja do zmieniających się przepisów, Udział w ocenie pracy ekspertów uczestniczących w procesie oceny wniosków o...
  • Specjalista w Dziale ds. Postępowań Administracyjnych w Departamencie Zakwaterowania

    Agencja Mienia Wojskowego w Warszawie   Warszawa    praca stacjonarna   za 2 dni wygasa
    specjalista mid / senior  umowa o pracę / na zastępstwo  pełny etat
    7 dni
    Główne obowiązki: realizacja uprawnień mieszkaniowych żołnierzy oraz innych osób niebędących żołnierzami, prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie realizacji uprawnień mieszkaniowych żołnierzy zawodowych, wynikających z ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP oraz...
  • Specjalista ds. administracyjnych - Biuro Rektorskie

    Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie   Warszawa    praca stacjonarna   za 2 dni wygasa
    specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
    7 dni
    Główne zadania: Przygotowywanie korespondencji i dokumentów zgodnie z potrzebami Biura Rektorskiego; Redagowanie pism, przygotowywanie pism wychodzących; Obsługa połączeń telefonicznych, e-maili; Zapewnienie właściwego i terminowego obiegu dokumentów Biura Rektorskiego; Przyjmowanie...
  • Specjalista / Główny Specjalista w Departamencie Płatności Bezpośrednich

    Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa   Warszawa    praca stacjonarna
    specjalista mid / senior / ekspert  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
    2 godz.
    Główne obowiązki: przygotowywanie założeń do systemów informatycznych: eWniosekPlus, IACSplus/ZSZiK, AURE, PUE; analiza dokumentacji analitycznej systemów informatycznych oraz testy tych systemów; opracowywanie instrukcji, wytycznych dla pracowników BP/OR oraz rolników i doradców;...
  • Starszy Specjalista / Główny Specjalista w Departamencie Płatności Bezpośrednich

    Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa   Warszawa    praca stacjonarna
    specjalista mid / senior / ekspert  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
    2 godz.
    Główne obowiązki: pozyskiwanie i udostępnianie danych w ramach współpracy z jednostkami wewnętrznymi ARiMR oraz instytucjami zewnętrznymi; przetwarzanie i analiza danych z użyciem języka SQL, w tym danych geoprzestrzennych. Wymagania konieczne: wykształcenie wyższe preferowany kierunek:...
  • Inspektor / Główny Specjalista w Departamencie Analiz i Sprawozdawczości

    Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa   Warszawa    praca stacjonarna
    specjalista mid / senior  umowa o pracę / na zastępstwo  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
    2 godz.
    Główne obowiązki: przygotowywanie i aktualizowanie zmian w systemie zarządzania procedurami w ARiMR. prowadzenie biblioteki książek procedur w formie elektronicznej oraz wykazu Książek Procedur. rozbudowa/aktualizacja struktury bazy ARIS, udzielanie konsultacji w zakresie używania...
  • Specjalista ds. administracji

    UNIBEP S.A.   Warszawa, ul. Annopol    praca stacjonarna
    specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
    20 godz.
    Twój zakres obowiązków Obsługa korespondencji i sekretariatu Spółki, Obsługa telefoniczna i osobista klientów Spółki, Prowadzenie rejestru dokumentów przychodzących i wychodzących firmy, Redagowanie pism służbowych i dokumentów zgodnie ze standardami spółki, Obsługa poczty...