Podobne oferty pracy

Główny specjalista

Warunki pracy

Praca administracyjno – biurowa w systemie codziennym, powyżej 4 godzin dziennie przy komputerze. Czasami praca w terenie, poza ustalonymi godzinami pracy, związana z wyjazdami służbowymi na kontrole.

Zakres zadań

 • Opracowywanie rocznych planów kontroli realizowanych przez Komendę Główną PSP
 • Sporządzanie sprawozdawczości z działalności kontrolnej jednostek organizacyjnych PSP
 • Uczestniczenie w czynnościach kontrolnych prowadzonych przez Biuro
 • Udział w opracowywaniu planu działalności Komendanta Głównego PSP
 • Monitorowanie działalności kontrolnej
 • Dokonywanie okresowych ocen stopnia realizacji planów kontroli
 • Dokonywanie analizy z kontroli przeprowadzonych w jednostkach organizacyjnych PSP
 • Analiza materiałów przekazywanych do Biura Kontroli, Skarg i Wniosków KG PSP
 • Aktualizacja zasad metodyki kontroli dla potrzeb Państwowej Straży Pożarnej
 • Uczestniczenie w opracowywaniu oraz opiniowaniu projektów aktów prawnych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: powyżej 5 lat w administracji publicznej, w tym 2 lata w obszarze działalności kontrolnej
 • przeszkolenie: w zakresie planowania i prowadzenia kontroli
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • znajomość ustawy o kontroli w administracji rządowej
 • znajomość ustawy o Państwowej Straży Pożarnej i aktów wykonawczych
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność interpretacji przepisów prawa i redagowania tekstów
 • umiejętność koordynowania zadań i radzenia sobie w sytuacjach stresowych
 • umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie analityczno - planistyczne 1 rok
 • studia podyplomowe np.: kontrola, audyt, administracja, ekonomia finanse/rachunkowość, informatyka, logistyka, ochrona p.pożarowa
 • znajomość zasad przeprowadzania kontroli w oparciu o standardy kontroli w administarcji rządowej i przepisy resortowe
 • znajomość przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej i pragmatyki służbowej PSP
 • umiejętność prowadzenia spotkań i prezentacji
 • prawo jazdy kat. B

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2017-03-31 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  Prosimy przesłać na adres:
  Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
  Biuro Kadr i Organizacji
  ul. Podchorążych 38
  00-463 Warszawa
  lub składać osobiście:
  w siedzibie Urzędu przy ul. Podchorążych 38 w Warszawie,
  w Kancelarii Ogólnej, w godzinach pracy: 8.15 - 16.15.

  Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych

  Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...

  Rekrutują z Praca.pl