Główny specjalista

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie

Warszawa

334 dni temu

Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 9065

Warunki pracy

Praca administracyjno – biurowa w systemie codziennym, powyżej 4 godzin dziennie przy komputerze. Czasami praca w terenie, poza ustalonymi godzinami pracy, związana z wyjazdami służbowymi na kontrole.

Zakres zadań

 • Opracowywanie rocznych planów kontroli realizowanych przez Komendę Główną PSP
 • Sporządzanie sprawozdawczości z działalności kontrolnej jednostek organizacyjnych PSP
 • Uczestniczenie w czynnościach kontrolnych prowadzonych przez Biuro
 • Udział w opracowywaniu planu działalności Komendanta Głównego PSP
 • Monitorowanie działalności kontrolnej
 • Dokonywanie okresowych ocen stopnia realizacji planów kontroli
 • Dokonywanie analizy z kontroli przeprowadzonych w jednostkach organizacyjnych PSP
 • Analiza materiałów przekazywanych do Biura Kontroli, Skarg i Wniosków KG PSP
 • Aktualizacja zasad metodyki kontroli dla potrzeb Państwowej Straży Pożarnej
 • Uczestniczenie w opracowywaniu oraz opiniowaniu projektów aktów prawnych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: powyżej 5 lat w administracji publicznej, w tym 2 lata w obszarze działalności kontrolnej
 • przeszkolenie: w zakresie planowania i prowadzenia kontroli
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • znajomość ustawy o kontroli w administracji rządowej
 • znajomość ustawy o Państwowej Straży Pożarnej i aktów wykonawczych
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność interpretacji przepisów prawa i redagowania tekstów
 • umiejętność koordynowania zadań i radzenia sobie w sytuacjach stresowych
 • umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie analityczno - planistyczne 1 rok
 • studia podyplomowe np.: kontrola, audyt, administracja, ekonomia finanse/rachunkowość, informatyka, logistyka, ochrona p.pożarowa
 • znajomość zasad przeprowadzania kontroli w oparciu o standardy kontroli w administarcji rządowej i przepisy resortowe
 • znajomość przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej i pragmatyki służbowej PSP
 • umiejętność prowadzenia spotkań i prezentacji
 • prawo jazdy kat. B

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych

Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Specjalista ds. Administracyjnych Praca Specjalista ds. Administracyjnych

Rekrutują z Praca.pl