Podobne oferty pracy

Ministerstwo Środowiska w Warszawie
poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 16551

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań:
• krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
• zagrożenie korupcją
• permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach
• częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
• praca na I piętrze budynku, budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich - podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości
• praca przy komputerze - brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem

Zakres zadań

 • współpraca z Komisją Europejską, przemysłem oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie dotyczącym emisji z instalacji przemysłowych oraz Najlepszych Dostępnych Technik (BAT)
 • współpraca z Technicznymi Grupami Roboczymi dla branż przemysłowych prezentując stanowisko Ministra Środowiska w zakresie najlepszych dostępnych technik
 • udzielanie wyjaśnień, odpowiedzi na pytania i interpelacje poselskie oraz skargi i interwencje w zakresie interpretacji i stosowania przepisów prawa dotyczącego zintegrowanego zapobiegania i ograniczania zanieczyszczeń
 • przygotowywanie sprawozdań z wdrażania dyrektywy o emisjach przemysłowych (IED) oraz udział w realizacji zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych
 • udział w procesie wdrażania przepisów prawa Unii Europejskiej w zakresie zintegrowanego zapobiegania i ograniczania zanieczyszczeń i ich kontroli oraz udział w pracach legislacyjnych
 • inicjowanie działań poza legislacyjnych dotyczących najlepszych dostępnych technik
 • opiniowanie i uzgadnianie materiałów programowych, opracowań studialnych, legislacji obiegowych i innych dokumentów opracowywanych w i poza Ministerstwem
 • analiza przekazanych do Ministerstwa wniosków podmiotów gospodarczych i wydanych przez właściwe organy pozwoleń zintegrowanych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe w obszarze nauk ścisłych lub technicznych
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska
 • znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym (B2)
 • znajomość ustawy Prawo ochrony środowiska oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych dotyczących emisji przemysłowych
 • znajomość procesu sewilskiego oraz wiedza z zakresu Dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych (IED)
 • myślenie analityczne
 • negocjowanie
 • radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • kreatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Dokumenty i oświadczenia niezbędne

  • Życiorys/CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska (dokumenty zawierające informacje potwierdzające okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje lub oświadczenie o spełnianiu tego wymogu- wzór treści wymaganego oświadczenia jest zamieszczony na stronie https://bip.mos.gov.pl/praca/wzory-oswiadczen/)
  • W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie przysięgłe dyplomu
  • W przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2017-10-25 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Środowiska
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Wawelska 52/54
  00-922 Warszawa
  W zamkniętej kopercie oznaczonej numerem referencyjnym DZŚgłsp52/2017

  Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych

  Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...

  Załącz pliki do aplikacji

  Aplikuj profilem
  Nieuzupełniony profilUzupełnij

  Rozmiar pliku 15MB | .bmp, .doc, .docx, .gif, .gzip, .jpeg, .jpg, .odt, .pdf, .pjpeg, .png, .rar, .rtf, .tiff, .txt, .xls, .xlsx, .zip

  Dodatkowe informacje (rozwińzwiń)

  - Wymagane pola

  Trwa wysyłanie

  Upuść plik w polu, aby go dodać

  Rekrutują z Praca.pl