Kalkulator wynagrodzeń

Kalkulator zaawansowany

Sprawdź czy uzupełniłeś wymagane pole oraz czy wprowadzone kwoty spełniają poniższe kryteria: min. kwota brutto (na pełny etat): 2 100 zł max. kwota brutto: 170 000 zł
Sprawdź czy uzupełniłeś wymagane pole oraz czy wprowadzone kwoty spełniają poniższe kryteria: min. kwota brutto: 13 zł max. kwota brutto: 170 000 zł
Sprawdź czy uzupełniłeś wymagane pole oraz czy wprowadzone kwoty spełniają poniższe kryteria: min. kwota brutto: 1 zł max. kwota brutto: 89 000 zł
Sprawdź czy uzupełniłeś wymagane pole oraz czy wprowadzone kwoty spełniają poniższe kryteria: min. kwota brutto: 1 zł max. kwota brutto: 1 000 000 zł

Umowa o pracę

2 854

netto (na rękę)

4 000

brutto

Ubezpieczenie emerytalne

390

Ubezpieczenie rentowe

60

Ubezpieczenie chorobowe

98

Ubezpieczenie zdrowotne

311

Zaliczka na podatek

287

Pokaż szczegóły
Zwiń szczegóły

Umowa o pracę

2 854

netto (na rękę)

Umowa o pracę - koszty i zarobki styczeń - grudzień

Zmień kryteria obliczeń

Kwota netto

2 854

Ubezpieczenie emerytalne

390

Ubezpieczenie rentowe

60

Ubezpieczenie chorobowe

98

Ubezpieczenie zdrowotne

311

Zaliczka na podatek

287

Kwota brutto

4 000

Koszty pracodawcy styczeń - grudzień

Wynagrodzenie pracownika

4 000

Ubezpieczenie wypadkowe

67

Ubezpieczenie emerytalne

390

Ubezpieczenie rentowe

260

Fundusz Pracy

98

FGŚP

4

Cała kwota

4 819

BruttoUbezpieczeniePodstawa opodatkowanaZaliczka na podatekNetto
emerytalnerentowechorobowezdrowotne
styczeń 4 000 390 60 98 311 3 340 287 2 854 zł
luty 4 000 390 60 98 311 3 340 287 2 854 zł
marzec 4 000 390 60 98 311 3 340 287 2 854 zł
kwiecień 4 000 390 60 98 311 3 340 287 2 854 zł
maj 4 000 390 60 98 311 3 340 287 2 854 zł
czerwiec 4 000 390 60 98 311 3 340 287 2 854 zł
lipiec 4 000 390 60 98 311 3 340 287 2 854 zł
sierpień 4 000 390 60 98 311 3 340 287 2 854 zł
wrzesień 4 000 390 60 98 311 3 340 287 2 854 zł
październik 4 000 390 60 98 311 3 340 287 2 854 zł
listopad 4 000 390 60 98 311 3 340 287 2 854 zł
grudzień 4 000 390 60 98 311 3 340 287 2 854 zł
Rocznie 48 000 4 685 720 1 176 3 728 40 080 3 444 34 248 zł
Wynagrodzenie pracownikaUbezpieczenieFP i FGŚPSuma
emerytalnerentowewypadkowe
styczeń 4 000 390 260 67 102 4 819 zł
luty 4 000 390 260 67 102 4 819 zł
marzec 4 000 390 260 67 102 4 819 zł
kwiecień 4 000 390 260 67 102 4 819 zł
maj 4 000 390 260 67 102 4 819 zł
czerwiec 4 000 390 260 67 102 4 819 zł
lipiec 4 000 390 260 67 102 4 819 zł
sierpień 4 000 390 260 67 102 4 819 zł
wrzesień 4 000 390 260 67 102 4 819 zł
październik 4 000 390 260 67 102 4 819 zł
listopad 4 000 390 260 67 102 4 819 zł
grudzień 4 000 390 260 67 102 4 819 zł
Rocznie 48 000 4 685 3 120 802 1 224 57 830 zł
Zmień kryteria obliczeń

Umowa o pracę to dokument będący oświadczeniem woli, który potwierdza zobowiązanie pracownika do wykonywania określonego rodzaju pracy względem pracodawcy. Moment złożenia podpisów na umowie o pracę ma charakter czynności prawnej, na podstawie której obu stronom przysługują określone prawa i zobowiązania wynikające z Kodeksu Pracy. Umowa o pracę musi mieć charakter dokumentu pisemnego, który pracodawca przekazuje pracownikowi najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy. Umowa o pracę może zostać zawarta na: okres próbny, na czas określony (w tym umowa na czas wykonywania określonej pracy oraz na zastępstwo), na czas nieokreślony. Ten rodzaj umowy gwarantuje: stabilne zatrudnienie, minimalną wysokość wynagrodzenia, prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego, prawo do płatnego zwolnienia lekarskiego, adekwatny do stażu pracy okres wypowiedzenia, ochronę kobiet w ciąży oraz rodziców przebywających na urlopach macierzyńskim i rodzicielskim, świadczenia z ubezpieczenia społecznego, możliwość zaciągnięcia kredytu hipotecznego na zakup mieszkania lub domu, przy zdolności kredytowej na podstawie osiąganego wynagrodzenia.

W treści umowy o pracę muszą znaleźć się:

 • strony umowy
 • rodzaj umowy
 • data zawarcia
 • warunki pracy
 • warunki płacy

Umowa o pracę musi określać dokładnie:

 • rodzaj wykonywanej pracy
 • miejsce wykonywanej pracy
 • wynagrodzenie przysługujące za wykonaną pracę ze wskazaniem składników wynagrodzenia
 • wymiar czasu pracy
 • termin rozpoczęcia pracy

Umowę o pracę można rozwiązać:

 • na podstawie wypowiedzenia
 • na mocy porozumienia stron
 • bez wypowiedzenia (musi być wskazana przyczyna i uzasadnienie oraz adnotacja o możliwości odwołania)
 • po upływie czasu, na który została zawarta
 • wraz z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta
Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną i przeznaczony jest do użytku prywatnego. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Praca.pl nie gwarantuje poprawności otrzymanych wyników oraz nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa zlecenie

2 994

netto (na rękę)

4 000

brutto

Ubezpieczenie emerytalne

390

Ubezpieczenie rentowe

60

Ubezpieczenie chorobowe

0

Ubezpieczenie zdrowotne

319

Zaliczka na podatek

236

Pokaż szczegóły
Zwiń szczegóły

Umowa zlecenie

2 994

netto (na rękę)

Umowa zlecenie - koszty i zarobki styczeń - grudzień

Zmień kryteria obliczeń

Kwota netto

2 994

Ubezpieczenie emerytalne

390

Ubezpieczenie rentowe

60

Ubezpieczenie chorobowe

0

Ubezpieczenie zdrowotne

319

Zaliczka na podatek

236

Kwota brutto

4 000

Koszty pracodawcy styczeń - grudzień

Wynagrodzenie pracownika

4 000

Ubezpieczenie wypadkowe

67

Ubezpieczenie emerytalne

390

Ubezpieczenie rentowe

260

Fundusz Pracy

98

FGŚP

4

Cała kwota

4 819

BruttoUbezpieczeniePodstawa opodatkowanaZaliczka na podatekNetto
emerytalnerentowechorobowezdrowotne
styczeń 4 000 390 60 0 319 2 840 236 2 994 zł
luty 4 000 390 60 0 319 2 840 236 2 994 zł
marzec 4 000 390 60 0 319 2 840 236 2 994 zł
kwiecień 4 000 390 60 0 319 2 840 236 2 994 zł
maj 4 000 390 60 0 319 2 840 236 2 994 zł
czerwiec 4 000 390 60 0 319 2 840 236 2 994 zł
lipiec 4 000 390 60 0 319 2 840 236 2 994 zł
sierpień 4 000 390 60 0 319 2 840 236 2 994 zł
wrzesień 4 000 390 60 0 319 2 840 236 2 994 zł
październik 4 000 390 60 0 319 2 840 236 2 994 zł
listopad 4 000 390 60 0 319 2 840 236 2 994 zł
grudzień 4 000 390 60 0 319 2 840 236 2 994 zł
Rocznie 48 000 4 685 720 0 3 834 34 076 2 832 35 930 zł
Wynagrodzenie pracownikaUbezpieczenieFP i FGŚPSuma
emerytalnerentoweWypadkowe
styczeń 4 000 390 260 67 102 4 819 zł
luty 4 000 390 260 67 102 4 819 zł
marzec 4 000 390 260 67 102 4 819 zł
kwiecień 4 000 390 260 67 102 4 819 zł
maj 4 000 390 260 67 102 4 819 zł
czerwiec 4 000 390 260 67 102 4 819 zł
lipiec 4 000 390 260 67 102 4 819 zł
sierpień 4 000 390 260 67 102 4 819 zł
wrzesień 4 000 390 260 67 102 4 819 zł
październik 4 000 390 260 67 102 4 819 zł
listopad 4 000 390 260 67 102 4 819 zł
grudzień 4 000 390 260 67 102 4 819 zł
Rocznie 48 000 4 685 3 120 802 1 224 57 830 zł
Zmień kryteria obliczeń

Umowa zlecenie ma charakter cywilnoprawny i podlega przepisom Kodeksu Cywilnego. Może być zawarta w formie pisemnej i ustnej. Na podstawie zawartej umowy zlecenia zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania określonej czynności/zadania względem zleceniodawcy. Ten rodzaj umowy nie zapewnia ochrony zatrudnienia, wynagrodzenia oraz prawa do urlopu. Niesie ze sobą pewne ograniczenia jak choćby brak możliwości zaciągnięcia kredytu hipotecznego, czy możliwości skorzystania z zasiłku chorobowego i macierzyńskiego (jest to dobrowolny rodzaj ubezpieczenia, który przy ograniczeniu kosztów pracy wynikających z umowy zlecenia, nie jest opłacany przez zleceniodawcę). Umowa zlecenie chętnie podpisywania jest przez osoby już ubezpieczone (takie, które świadczą pracę na podstawie umowy o pracę i wykonują dodatkowe zlecenie, czyli przez uczniów i studentów do 26. roku życia oraz kobiety przebywające na urlopie macierzyńskim). Zleceniodawcy wolą z kolei ten rodzaj umowy ze względu na niższe niż przy umowie o pracę koszty, które muszą ponosić pracodawcy. Plusem takiej umowy jest możliwość jej wypowiedzenia w każdym czasie. Gdy umowa zlecenie jest jedynym tytułem do ubezpieczeń, wtedy zleceniodawca musi obowiązkowo odprowadzić składkę ZUS: emerytalną, rentową, zdrowotną. Jeśli umowa wykonywana jest w siedzibie zleceniodawcy, musi on także odprowadzić składkę wypadkową. Składka chorobowa jest dobrowolna.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną i przeznaczony jest do użytku prywatnego. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Praca.pl nie gwarantuje poprawności otrzymanych wyników oraz nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o dzieło

3 424

netto (na rękę)

4 000

brutto

Ubezpieczenie emerytalne

0

Ubezpieczenie rentowe

0

Ubezpieczenie chorobowe

0

Ubezpieczenie zdrowotne

0

Zaliczka na podatek

576

Pokaż szczegóły
Zwiń szczegóły

Umowa o dzieło

3 424

netto (na rękę)

Umowa o dzieło - koszty i zarobki styczeń - grudzień

Zmień kryteria obliczeń

Kwota netto

3 424

Ubezpieczenie emerytalne

0

Ubezpieczenie rentowe

0

Ubezpieczenie chorobowe

0

Ubezpieczenie zdrowotne

0

Zaliczka na podatek

576

Kwota brutto

4 000

Koszty pracodawcy styczeń - grudzień

Wynagrodzenie pracownika

4 000

Ubezpieczenie wypadkowe

0

Ubezpieczenie emerytalne

0

Ubezpieczenie rentowe

0

Fundusz Pracy

0

FGŚP

0

Cała kwota

0

BruttoUbezpieczeniePodstawa opodatkowanaZaliczka na podatekNetto
emerytalnerentowechorobowezdrowotne
styczeń 4 000 0 0 0 0 3 200 576 3 424 zł
luty 4 000 0 0 0 0 3 200 576 3 424 zł
marzec 4 000 0 0 0 0 3 200 576 3 424 zł
kwiecień 4 000 0 0 0 0 3 200 576 3 424 zł
maj 4 000 0 0 0 0 3 200 576 3 424 zł
czerwiec 4 000 0 0 0 0 3 200 576 3 424 zł
lipiec 4 000 0 0 0 0 3 200 576 3 424 zł
sierpień 4 000 0 0 0 0 3 200 576 3 424 zł
wrzesień 4 000 0 0 0 0 3 200 576 3 424 zł
październik 4 000 0 0 0 0 3 200 576 3 424 zł
listopad 4 000 0 0 0 0 3 200 576 3 424 zł
grudzień 4 000 0 0 0 0 3 200 576 3 424 zł
Rocznie 48 000 0 0 0 0 38 400 6 912 41 088 zł
Wynagrodzenie pracownikaUbezpieczenieFP i FGŚPSuma
emerytalnerentoweWypadkowe
styczeń 4 000 0 0 0 0 0 zł
luty 4 000 0 0 0 0 0 zł
marzec 4 000 0 0 0 0 0 zł
kwiecień 4 000 0 0 0 0 0 zł
maj 4 000 0 0 0 0 0 zł
czerwiec 4 000 0 0 0 0 0 zł
lipiec 4 000 0 0 0 0 0 zł
sierpień 4 000 0 0 0 0 0 zł
wrzesień 4 000 0 0 0 0 0 zł
październik 4 000 0 0 0 0 0 zł
listopad 4 000 0 0 0 0 0 zł
grudzień 4 000 0 0 0 0 0 zł
Rocznie 48 000 0 0 0 0 0 zł
Zmień kryteria obliczeń
Umowa o dzieło ma charakter umowy cywilnoprawnej i podlega przepisom Kodeksu Cywilnego. Na podstawie umowy o dzieło wykonawca zobowiązuje się do wykonania określonego dzieła względem zamawiającego, za które przysługuje mu wynagrodzenie. Umowa o dzieło jest elastyczna, co oznacza, że miejsce wykonywania dzieła i sposób jego realizacji pozostaje w gestii wykonawcy, o ile inaczej nie stanowią zapisy w umowie. Plusem umowy o dzieło jest możliwość przekazania jego wykonania osobie trzeciej, jeśli umowa nie stanowi inaczej. Nie można wypowiedzieć umowy o dzieło, jednak można od niej odstąpić w przewidzianych sytuacjach określonych w umowie. Dzieło może mieć charakter materialny i niematerialny. W pierwszym przypadku jest ono dostrzegalne i namacalne w świecie zewnętrznym. W drugim przypadku jest to rezultat pracy umysłowej, twórczej lub artystycznej. Umowa o dzieło nie zobowiązuje do opłacania żadnych składek, chyba że jest ona wykonywana przez pracownika zatrudnionego u pracodawcy na podstawie umowy o pracę i na jego rzecz pracownik wykonuje dzieło.* Umowa o dzieło nie podlega składkom ZUS:
 • emerytalnej*
 • rentowej*
 • wypadkowej
 • chorobowej
 • zdrowotnej*
Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną i przeznaczony jest do użytku prywatnego. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Praca.pl nie gwarantuje poprawności otrzymanych wyników oraz nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa B2B

3 282

na rękę (po opłaceniu ZUS i podatków)

z ulgą na start

4 000

brutto

Ubezpieczenie emerytalne

0

Ubezpieczenie rentowe

0

Ubezpieczenie chorobowe

0

Ubezpieczenie zdrowotne

320

Zaliczka na podatek

398

Fundusz pracy

0

Ubezpieczenie wypadkowe

0

Pokaż szczegóły
Zwiń szczegóły

Umowa B2B

3 282

na rękę (po opłaceniu ZUS i podatków)

Umowa B2B - koszty i zarobki

Zmień kryteria obliczeń

Kwota na rękę

3 282

Ubezpieczenie emerytalne

0

Ubezpieczenie rentowe

0

Ubezpieczenie chorobowe

0

Ubezpieczenie zdrowotne

320

Zaliczka na podatek

398

Fundusz pracy

0

Ubezpieczenie wypadkowe

0

Kwota brutto

4 000

KWOTA Z FAKTURYUbezpieczenieZaliczka na podatekFundusz pracyWYPŁATA (NA RĘKĘ)
emerytalnerentowechorobowezdrowotnewypadkowe
styczeń 4 000 0 0 0 320 0 398 0 3 282 zł
luty 4 000 0 0 0 320 0 398 0 3 282 zł
marzec 4 000 0 0 0 320 0 398 0 3 282 zł
kwiecień 4 000 0 0 0 320 0 398 0 3 282 zł
maj 4 000 0 0 0 320 0 398 0 3 282 zł
czerwiec 4 000 0 0 0 320 0 398 0 3 282 zł
lipiec 4 000 123 50 0 320 11 365 0 3 131 zł
sierpień 4 000 123 50 0 320 11 365 0 3 131 zł
wrzesień 4 000 123 50 0 320 11 365 0 3 131 zł
październik 4 000 123 50 0 320 11 365 0 3 131 zł
listopad 4 000 123 50 0 320 11 365 0 3 131 zł
grudzień 4 000 123 50 0 320 11 365 0 3 131 zł
Rocznie 48 000 738 302 0 3 839 63 4 578 0 38 479 zł
Zmień kryteria obliczeń

Umowa o współpracy nazywana jest także potocznie B2B lub samozatrudnieniem. Jest to umowa z rodzaju cywilnoprawnych i zawierana jest na podstawie przepisów określonych w Kodeksie Cywilnym. Umowa o współpracy jest chętnie wybieraną formą na rynku pracy, gdyż pozwala zwiększyć swoją atrakcyjność jako kandydata do pracy. Poza tym usługi świadczone przez osobę samozatrudnioną mogą być wykonywane także na poczet innych osób lub firm, o ile nie została podpisana umowa na wyłączność. Osoba samozatrudniona może odliczyć sobie od dochodu koszty prowadzenia firmy. Nie ma jednak możliwości płatnego urlopu wypoczynkowego, macierzyńskiego/tacierzyńskiego. Jest to jednak wygodna forma współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, która przynosi większe zyski. Samozatrudnieni zobowiązani są do opłacania składek ZUS - ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Dobrowolne są pozostałe składki, jeśli jest to jednoosobowa działalność gospodarcza. Samozatrudniony jest także zobowiązany do odprowadzania podatków do Urzędu Skarbowego. Pracodawca (tu firma) ponosi niższe koszty zatrudnienia, a pracownik (tu przedsiębiorca) zyskuje wyższą kwotę wynagrodzenia, niż w przypadku umowy o pracę. Praca na własny rachunek może być wykonywana w siedzibie firmy, z którą współpracujemy lub w dowolnym miejscu i czasie. Najważniejsza jest terminowość.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną i przeznaczony jest do użytku prywatnego. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Praca.pl nie gwarantuje poprawności otrzymanych wyników oraz nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Kalkulator wynagrodzeń to wartościowe narzędzie, które w sposób niezwykle intuicyjny pozwala obliczyć wysokość pensji netto lub brutto w zależności od rodzaju umowy. Kalkulator oprócz podstawowej funkcji, jaką jest wyliczenie wysokości wynagrodzenia, podaje także wszystkie składniki pensji, jak: składki ZUS, koszty pracodawcy, zaliczkę na podatek, koszty uzyskania przychodu itd. Wszystko w zależności od rodzaju zawartej umowy, czyli: umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o współpracy. To najszybszy sposób, aby dowiedzieć się, z czego składa się Twoje wynagrodzenie i jaka jest jego wysokość.

Aby lepiej zobrazować poszczególne elementy naliczania pensji, dobrze jest zapoznać się z podstawowymi zagadnieniami.

Oto kilka z nich:

 • wartość wynagrodzenia brutto - to wysokość wynagrodzenia wraz ze składnikami: podatku i składkami ZUS, o które pomniejszana jest faktycznie wypłacana pensja
 • wartość wynagrodzenia netto - to tzw. wynagrodzenie na rękę, które jest wypłacane pracownikowi po potrąceniu wszelkich obciążeń wynikających z umowy
 • koszty pracodawcy - to koszt, który ponosi pracodawca tytułem wynagradzania swojego pracownika wynikający z umowy o pracę
 • koszty uzyskania przychodu - jest to rodzaj poniesionego wydatku w celu uzyskania przychodu, bądź też utrzymania źródła przychodów

Należy pamiętać, że każdy rodzaj umowy określa dokładnie składniki wynagrodzenia, które znacznie różnią się między sobą

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną i przeznaczony jest do użytku prywatnego. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Praca.pl nie gwarantuje poprawności otrzymanych wyników oraz nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.