Program lojalnościowy

I Postanowienia ogólne i definicje

 1. Niniejszy regulamin określa zasady działania Programu Lojalnościowego Praca.pl, zwanego dalej Programem Lojalnościowym lub Programem.
 2. Organizatorem Programu Lojalnościowego jest Praca.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-493) przy ul. Bolesława Prusa 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 290935, o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 000,00 PLN, NIP 7010095135, zwana dalej Organizatorem.
 3. Uczestnikiem Programu Lojalnościowego jest każdy klient lub firma, która posiada konto pracodawcy w Praca.pl i dobrowolnie wyraziła chęć uczestnictwa w Programie poprzez rejestrację w Programie Lojalnościowym na stronie internetowej http://praca.pl.
 4. Punkty Programu Lojalnościowego, zwane dalej Punktami, to punkty zapisane w panelu pracodawcy, które naliczane są na podstawie sum pieniężnych wydawanych przez Uczestnika na zakup ogłoszeń rekrutacyjnych i towarzyszących im usług, tj. Oferty Tygodnia oraz Super Oferty.
 5. Nagrody Programu Lojanościowego Praca.pl, zwane dalej Nagrodami, to wybrane przedmioty materialne oraz usługi, które Uczestnik może otrzymać w zamian za zgromadzone Punkty.
 6. Katalog Nagród to zbiór opisanych w punkcie 5 Nagród. Katalog Nagród ma formę elektroniczną i jest dostępny na stronie http://praca.pl

II Przystąpienie do programu

 1. Przystąpienie do Programu Lojalnościowego jest dobrowolne.
 2. Do Programu Lojanościowego przystąpić może zdecydowana większość firm i osób prywatnych będących klientami Praca.pl i posiadających konto pracodawcy w serwisie Praca.pl.
 3. Przystąpienie do Programu Lojalnościowego odbywa się poprzez rejestrację w Programie na stronie www.praca.pl. Posiadanie konta pracodawcy na portalu Praca.pl nie jest równoznaczne z uczestnictwem w Programie Lojalnościowym.

III Przyznawanie Punktów

 1. Organizator przyznaje i ewidencjonuje Punkty na koncie klienta, co oznacza, że zwiększa lub zmniejsza ilość Punktów na koncie stosownie do czynności podjętych przez klienta oraz dyspozycji i czynności Uczestnika, które zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu skutkować będą zwiększeniem albo zmniejszeniem ilości Punktów na Koncie.
 2. Punkty przyznawane są na podstawie płatności dokonanych przez Uczestnika na rzecz Praca.pl Sp. z o.o. Każde wydane 100 zł netto skutkuje przyznaniem 1 Punktu. Każdy kolejny Punkt zapisywany jest na koncie Uczestnika dopiero w momencie osiągnięcia lub przekroczenia wielokrotności kwoty 100 zł.
 3. Punkty naliczane są w momencie faktycznego dokonania płatności przez Uczestnika, czyli w momencie kiedy płatność znajdzie sie koncie bankowym Praca.pl Sp. z o.o. Sam zakup usługi nie powoduje naliczenia Punktów na koncie Uczestnika.
 4. Zaewidencjonowanie Punktów na koncie Uczestnika następuje nie później niż po 3 dniach roboczych od zdarzenia stanowiącego podstawę do ich przyznania.
 5. Uczestnik nie może w żaden sposób przekazać Punktów na rzecz innych osób, w szczególności w przypadku przenoszenia praw z umów zawartych z Organizatorem na inne osoby.

IV Wymiana Punktów

 1. Punkty mogą być wymienione na Nagrody umieszczone w Katalogu, który określa w każdym wypadku sposób wymiany Punktów na Nagrody.
 2. Wskazany w Katalogu zakres Nagród może ulegać zmianom i modyfikacjom, stosownie do potrzeb i możliwości Organizatora, a także stosownie do dostępności Nagród.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zastąpienia zamówionej Nagrody inną podobną lub wycofania poszczególnych Nagród z Katalogu Nagród, co spowoduje unieważnienie złożonego zamówienia.
 4. W przypadku wycofania Nagrody z Katalogu i nie zrealizowania złożonej już dyspozycji wymiany Punktów na Nagrodę, Organizator zwraca Punkty na konto Uczestnika.
 5. Dane zawarte w katalogu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i służą wyłącznie celom informacyjnym, umożliwiając wybór Nagrody.

V Zamawianie Nagród

 1. Wszelkie zamówienia dotyczące Nagród są rejestrowane na stronach serwisu internetowego Organizatora. Zapis złożonego w ten sposób zamówienia jest dowodem złożenia dyspozycji.
 2. Organizator dołoży starań, aby wydanie zamówionej Nagrody nastąpiło nie później niż w terminie 21 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Uczestnika, o ile Organizator nie ustali innego terminu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu dostawy w przypadku chwilowego braku Nagrody. W takich przypadkach Organizator dołoży wszelkich starań, aby poinformować Uczestnika o przewidywanym terminie wydania.
 4. Wydanie Nagrody rzeczowej odbywa się przy pomocy firmy kurierskiej lub przesyłką pocztową poleconą. Wysyłka nagrody rzeczowej następuje wyłącznie na adres dostawy położony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Nagrody są wysyłane na adres, który Uczestnik podaje w formularzu zamówienia Nagrody.
 6. Nagroda wydana zgodnie z § 11, pkt. 7 i zwrócona (lub nie podjęta) przez Klienta, dostępna jest do odbioru w siedzibie Organizatora w terminie do 60 dni od dnia otrzymania zwrotu. Jeżeli Nagroda nie zostanie odebrana we wskazanym terminie, Klient traci uprawnienie do odbioru Nagrody.
 7. W przypadku wyboru Nagrody niematerialnej (np. szkolenia, kursu), informacja o możliwości jej wykorzystania zostanie udzielona Uczestnikowi telefonicznie, a wszelkie dodatkowe informacje zostaną przesłane drogą pocztową.
 8. Organizator informuje, że nagrody wydane w programie - stanowią dla Uczestnika przychód z prowadzonej działalności gospodarczej i podlegają opodatkowaniu wedle zasad ogólnych. Na okoliczność przekazania nagrody Organizator wydaje protokół przekazania nagrody wraz z podaniem jej wartości. W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności warunkiem przekazania nagrody jest dostarczenie Organizatorowi danych osobowych w celu przesłania deklaracji PIT 8C.

VI Reklamacje

 1. Reklamacje związane z naliczaniem Punktów rozpatrywane są przez Praca.pl Sp. z o.o. po wskazaniu przez Uczestnika konkretnych usług, dat i działań, za które Punkty powinny być lub zostały błędnie naliczone.
 2. Reklamacja nagrody rzeczowej następuje pod warunkiem odesłania przez Uczestnika Nagrody na adres Praca.pl Sp. z o.o. wraz z protokołem reklamacyjnym w terminie do 7 dni roboczych licząc od dnia odebrania nagrody.
 3. Praca.pl Sp. z o.o. nie przyjmuje reklamacji Nagród noszących ślady użycia.
 4. Praca.pl Sp. z o.o. nie przyjmuje reklamacji Nagród, jeśli uszkodzenie powstało w wyniku niewłaściwego użytkowania Nagrody.
 5. Praca.pl Sp. z o.o. nie przyjmuje reklamacji Nagród, do których dołączono kartę gwarancyjną producenta. W tej sytuacji Uczestnik zgłasza reklamację w punkcie serwisowym producenta Nagrody.

VII Postanowienia końcowe

 1. Czas trwania Programu Lojalnościowego jest nieoznaczony.
 2. Praca.pl Sp. z o.o. ma prawo do zakończenia Programu w dowolnym momencie,jednocześnie informując o tym fakcie Uczestników na 30 dni przed zakończeniem trwania Programu. Uczestnicy mają prawo do wymiany Punktów na Nagrody w nieprzekraczalnym terminie wskazanym jako data zakończenia Programu.
 3. Praca.pl Sp. z o.o. ma prawo do zmiany Regulaminu Programu Lojalnościowego. Aktualna wersja regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.praca.pl.