Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej (WIML) jest jednym z nielicznych w skali europejskiej ośrodków naukowo-badawczo-szkoleniowych i kliniczno-diagnostycznych, specjalizujących się w problematyce medycyny lotniczej

Misją WIML jest świadczenie usług badawczych, naukowych i medycznych na najwyższym poziomie. Wysoko wykwalifikowana kadra Instytutu, nowoczesne laboratoria i unikalne urządzenia badawcze są gwarantem najlepszej jakości i profesjonalizmu.

Archiwalne oferty pracy

 • Specjalista ds. płac

  Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej   Warszawa, Żoliborz    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  3 dni
  Naliczanie list płac pracowników cywilnych (naukowych i nienaukowych) z tytułu umów o pracę, umów zlecenie, umów o dzieło w terminach wynikających z przepisów, Przygotowywanie dodatkowych naliczeń przysługujących pracownikom (nadgodziny, ekwiwalenty, odprawy, zasiłki, itp.) w terminach...
 • Specjalista w Sekcji Planowania i Analiz Usług Medycznych

  Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej   Warszawa, Żoliborz    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  14 dni
  Przygotowywanie wniosków dotyczących udzielania zamówienia oraz wycena zamówienia na świadczenia zdrowotne. Opracowywanie dokumentów dotyczących postępowania konkursowego: ogłoszenie, SWKO, oferta. Ogłaszanie konkursów na stronie BIP. Udział w pracach komisji konkursowej, sporządzanie...
 • Starszy Referent / Specjalista w Sekcji Planowania i Analiz Usług Medycznych

  Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej   Warszawa, Żoliborz    praca stacjonarna
  specjalista mid / junior  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  18 dni
  Monitorowanie i weryfikacja cen usług medycznych WIML. Monitorowanie i aktualizacja cennika usług komercyjnych WIML. Gromadzenie, kompletowanie i przechowywanie materiałów i dokumentacji dotyczącej prowadzonych spraw. Weryfikacja faktur za zrealizowane świadczenia zgodnie z zawartymi umowami...
 • Starszy / Główny Specjalista ds. BHP

  Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej   Warszawa, Żoliborz    praca stacjonarna
  starszy specjalista (senior) / ekspert  umowa o pracę  część etatu   3 500 - 4 000 zł brutto/mies.  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  29 dni
  Przeprowadzanie kontroli warunków pracy i przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wspieranie działań w zakresie ich poprawy; Bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń;...
 • Asystent Dyrektora Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej

  Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej   Warszawa, Żoliborz    praca stacjonarna
  specjalista (mid) / asystent  umowa o pracę  pełny etat   6 000 - 7 000 zł brutto/mies.  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  57 dni
  Współudział w planowaniu i przygotowywaniu pracy Dyrektora Instytutu oraz koordynowanie spraw bieżących; Prowadzenie korespondencji Dyrektora Instytutu oraz obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej zgodnie z dekretacją Dyrektora; Obsługa telefonu, faxu oraz skrzynki e-mail...
 • Starszy Referent / Specjalista

  Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej   Warszawa, Żoliborz    praca stacjonarna
  specjalista mid / junior  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  85 dni
  Monitorowanie i weryfikacja cen usług medycznych WIML. Monitorowanie i aktualizacja cennika usług komercyjnych WIML. Gromadzenie, kompletowanie i przechowywanie materiałów i dokumentacji dotyczącej prowadzonych spraw. Weryfikacja faktur za zrealizowane świadczenia zgodnie z zawartymi umowami...
 • Kierownik Przychodni Przyklinicznej

  Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej   Warszawa, Żoliborz    praca stacjonarna
  kierownik/koordynator  umowa o pracę  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  108 dni
  nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Przychodni Przyklinicznej; kierowanie, planowanie, organizowanie pracy podległego zespołu; zapewnienie odpowiedniej jakości udzielanych świadczeń, zgodnie z umową zawartą z NFZ, wytycznymi NFZ i obowiązującymi przepisami prawa; nadzór nad...
 • Starsza Księgowa w Pionie Głównego Księgowego

  Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej   Warszawa, Żoliborz    praca stacjonarna
  specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  185 dni
  dekretowanie dokumentów kasowych, bankowych, zakupu, sprzedaży oraz pozostałych dokumentów księgowych; księgowanie w systemie InfoMedica FKK zadekretowanych, sprawdzonych pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym i zatwierdzonych przez Dyrektora WIML lub osobę przez niego...
 • Koder Medyczny w Sekcji Planowania i Analiz Usług Medycznych

  Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej   Warszawa    praca stacjonarna
  specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  253 dni
  kodowanie świadczeń zdrowotnych w systemie Jednorodnych Grup Pacjentów, monitorowanie prawidłowości kodowania przyczyn świadczeń oraz wszystkich czynności wykonywanych w trakcie jego udzielania, tworzenie sprawozdań na potrzeby Dyrekcji, monitorowanie zmian wprowadzanych przez NFZ w...
 • Magazynier w Dziale Materiałowym

  Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej   Warszawa, Żoliborz    praca stacjonarna
  pracownik fizyczny  umowa o pracę  pełny etat   3 700 - 4 600 zł brutto/mies.  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  263 dni
  odbiór środków czystości i higieny, artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych, sprzętu teleinformatycznego; sprawdzanie dostarczanych do magazynów dostaw pod względem ilościowym, wagowym i jakościowym oraz potwierdzanie zgodności z dowodami dostaw, zamówieniami; rozmieszczanie...
 • Specjalista ds. płac i rozliczeń projektów

  Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej   Warszawa, Żoliborz    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  420 dni
  Terminowe naliczanie list płac pracowników cywilnych (naukowych i nienaukowych) z tytułu umów o pracę, umów zlecenie, umów o dzieło w terminach wynikających z przepisów; Przygotowywanie dodatkowych naliczeń przysługujących pracownikom (nadgodziny, ekwiwalenty, odprawy, zasiłki, itp.) w...
 • Referent / Starszy Referent ds. personalnych

  Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej   Warszawa, Żoliborz    praca stacjonarna
  specjalista junior / mid  umowa o pracę / na zastępstwo  pełny etat   4 200 - 4 800 zł brutto/mies.  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  456 dni
  Sporządzanie dokumentacji kadrowej związanej z nawiązywaniem, trwaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy oraz umów cywilnoprawnych, Prowadzenie akt osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Monitorowanie ważności badań medycyny pracy, wystawianie skierowań na badanie wstępne,...
 • Zastępca Głównego Księgowego

  Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej   Warszawa, Żoliborz    praca stacjonarna
  starszy specjalista (senior)  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  462 dni
  Kontrola dokumentów księgowych pod względem rachunkowym i podatkowym oraz ujęcia wydatku w Planie Finansowym. Nadzór nad prawidłową ewidencją zdarzeń gospodarczych i finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi. Nadzór nad prawidłowym i terminowym...
 • Specjalista ds. Rozliczeń Projektów

  Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej   Warszawa, Żoliborz    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  478 dni
  Prowadzenie i rozliczanie pod względem finansowym przydzielonego portfela projektów, zgodnie z zapisami zawartej umowy o finansowanie/ dofinansowanie oraz obowiązującymi wytycznymi, przepisami, zaleceniami i procedurami; Tworzenie i monitoring planów finansowych na potrzeby realizowanych...
 • Młodszy Specjalista / Specjalista ds. rozliczeń świadczeń medycznych z NFZ

  Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej   Warszawa, Żoliborz    praca stacjonarna
  specjalista junior / mid  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  493 dni
  Rozliczanie kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia (AOS, PSZ, STM, POZ). Współpraca z NFZ: przekazywanie danych sprawozdawczych, kontrola zmian w zakresie przepisów dotyczących rozliczeń świadczeń NFZ. Kompleksowa weryfikacja świadczeń. Przygotowanie dokumentacji dotyczących...

Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej

Krasińskiego 54/56

01-755 Warszawa