Assistant Regulatory Affairs

Mangold Jobeu sp. z o. o.

Podkarpackie

468 dni temu

Mangold Jobeu sp. z o. o. jest działającą na rynku europejskim  Agencją Pracy Tymczasowej oraz Pośrednictwa Pracy, wpisaną do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 1249

 

Dla jednego z naszych klientów w Stuttgart szukamy od zaraz

Assistant Regulatory Affairs

Region wykonywanej pracy: Niemcy

 

Opis stanowiska pracy:

 • Odpowiadanie na zapytania klientów dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska w zakresie produktów
 • Opracowywanie kwestionariuszy zgodności (Compliance) oraz zapytań w zakresie składników, surowców itp.
 • Potwierdzanie zgodności produktów z przepisami i wytycznymi
 • System numerów produktów (12-cyfrowy), utrzymanie materiału (w ramach EMEA Sheetfed Marketing)
 • Tworzenie dokumentów dotyczących wszystkich oznakowań ekologicznych i powiązana z tym komunikacja ze zleceniodawcami i urzędami
 • Tworzenie CoA dla HAWA oraz CoC dla urzędów celnych i komunikacja z organami zlecającymi oraz z dostawcami
 • Utrzymywanie bazy danych Access

Wymagania:


Kwalifikacje, doświadczenie, umiejętności:

 • Wykształcenie wyższe w zakresie chemii
 • Znajomość produktów oraz wykorzystywanych surowców
 • Znajomość metod pracy w branży poligraficznej
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego i niemieckiego
Oferujemy:
 • wynagrodzenie: od 2500 EUR netto + opłacone mieszkanie
 • umowę o pracę na pełen etat w dobrej niemieckiej firmie
 • pomoc przy zakwaterowaniu
 • ubezpieczenie i gwarancję odprowadzania składek                                   
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji  
 • atrakcyjne wynagrodzenie                                                                                       
 • umowę o pracę na warunkach niemieckich
Zgoda na elektroniczne przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanym CV dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018.1000 z dnia 2018.05.24).

Zgoda / brak zgody

* Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w aplikacji pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłego procesu rekrutacji w okresie 1 roku od dnia złożenia aplikacji. Zgoda / brak zgody

* Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

Przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) zobowiązują nas do przekazania Państwu informacji na temat sposobu, w jaki przetwarzamy Państwa dane.

1. Administratorem danych jest Mangold Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Chabrowa 22D/24, 81-079 Gdynia zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000780132 tel.:786864190, adres e-mail: biuro@mangold.pl
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych – Pan Daniel Banaszkiewicz, numer tel.: +48 786864190, adres email: biuro@mangold.pl
3. Twoje dane osobowe wykorzystywane są w celu:
1. rekrutacji, tj. w procesach wyszukiwania odpowiednich kandydatów i pośrednictwach pracy w naszej Spółce lub przekazania informacji o kandydatach naszym klientom,
2. prowadzenia obsługi płacowo-kadrowo i zarządzania personelem oraz w celu związanym z prowadzeniem rozrachunków z firmami trzecimi (np. faktury od dostawców).
4. Jaki jest cel zbierania danych:
1. opierając się na zgodzie na przetwarzanie danych osobowych udzielonej w systemie bądź w formie pisemnego oświadczenia, albo
2. jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jesteś lub jest to konieczne do podjęcia działań poprzedzających zawarcie takiej umowy, na Twój wniosek – w takim przypadku udzielenie informacji nie jest obowiązkowe, ale jest konieczne do tego, aby umowa mogła być zawarta i wykonywana, albo
3. jest to niezbędne do realizacji obowiązku prawnego ciążącego administratorze danych osobowych, bądź
4. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Mangold.pl sp. z o. o. lub podmiot trzeci.
5. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wszelkie zgłoszenia dotyczące cofnięcia zgody, usunięcia/modyfikację/sprostowanie danych należy zgłaszać na adres administratora danych lub na adres mailowy: biuro@mangold.pl
6. Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione: podmiotom z naszej grupy kapitałowej; naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy w ramach pośrednictwa pracy. Do Twoich danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne.
7. Nie będziemy wykorzystywać Twoich danych osobowych dla celów innych niż wyżej wskazane bez uprzedniego poinformowania i, jeśli przepisy prawa tego wymagają, uzyskania Twojej zgody. Jednocześnie dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewniamy, aby dane te były: przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
1. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
2. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
3. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; podejmujemy działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane;
4. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów;
5. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem
8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
9. Okres przechowywania danych Zapewniamy, że Twoje dane osobowe nie będą przechowywane przez okres dłuższy niż wymagany przepisami prawa. Przykładowo podajemy, że Twoje dane pozyskane w celu zawarcia i realizacji umowy przechowujemy i przetwarzamy przez okres trwania umowy, aż do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z tytułu zawartych umów lub do wygaśnięcia obowiązków wynikających z przepisów obowiązującego prawa. Prawo wymaga od nas, aby dane dotyczące pracownika były przechowywane przez 50 lat. Informacje o kandydacie wskazane w formularzu są dostępne w naszej bazie danych przez maksymalnie 2 lata od daty ich wprowadzenia do bazy.
10. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowe.

Poznaj

Mangold.pl

Poznaj stanowisko: Asystent / Asystentka 
Praca jako asystent polega na realizowaniu zadań zleconych przez pracowników działu. Są to zazwyczaj proste, ale często czasochłonne czynności. Ich zakres zależy tak naprawdę od branży firmy oraz działu. Inaczej będzie wyglądać codzienna praca asystenta w firmie informatycznej, a inaczej w dziale obsługi klienta dużej sieci sklepów. W pierwszym przypadku kandydat do pracy musi wykazać się techniczną wiedzą a w drugim ...
Praca Asystent / Asystentka