Inspektor wojewódzki
Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
Lublin
38 dni temu
Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Lublin
Ogłoszenie o naborze Nr 77413

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


-         praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera z oprogramowaniem oraz urządzeń biurowych,


-         praca w siedzibie urzędu/ możliwe również wyjazdy służbowe (w trakcie wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy mogą nie być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych),


-         praca z koniecznością przemieszczania się po różnych piętrach i budynkach należących do LUW w Lublinie oraz poza nim,


-         praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym,


-         większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, prowadzenie rozmów telefonicznych oraz częste kontakty z interesantami.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


-         praca siedząca w pozycji wymuszonej przed komputerem ekranowym,


-         brak barier architektonicznych utrudniających wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych. Zapewniają to podjazdy dla osób niepełnosprawnych, windy i drzwi o odpowiedniej szerokości,


-         brak oznaczeń dla osób niewidomych,


-         brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

Zakres zadań

 • wykonuje zadania określone w Funduszu Dróg Samorządowych,
 • sprawuje nadzór nad wykorzystaniem dotacji udzielonych z budżetu Wojewody Lubelskiego: - na dofinansowanie inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego jako zadanie własne, - na finansowanie inwestycji realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe, - na finansowanie i dofinansowanie zadań realizowanych przez samorząd województwa lubelskiego w zakresie działów administracji rządowej – transport i turystyka,
 • kontroluje realizację zadań inwestycyjnych wykonywanych przez jednostki finansowane z budżetu Wojewody oraz zadań inwestycyjnych dofinansowanych z budżetu Wojewody,
 • opracowuje materiały do projektu budżetu państwa w zakresie zadań realizowanych na stanowisku pracy.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy w administracji lub do 1 roku w obszarze finansów publicznych lub realizacji inwestycji,
 • znajomość przepisów ustaw: o Funduszu Dróg Samorządowych, o służbie cywilnej, o finansach publicznych, o drogach publicznych, Kodeks postępowania administracyjnego, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz przepisów wykonawczych do ww. ustaw,
 • znajomość zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie ekonomiczne lub budowlane,
 • doświadczenie zawodowe w obszarze finansów publicznych, realizacji inwestycji,
 • znajomość przepisów z zakresu prawo budowlane, prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do tych ustaw.