Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Inspektor

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Rzeszowie

Rzeszów i teren woj. podkarpackiego

157 dni temu

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Rzeszowie
Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Rzeszów i teren woj. podkarpackiego
Ogłoszenie o naborze Nr 20665

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
1) Praca przy monitorze ekranowym: powyżej połowy czasu pracy,
2) Korzystanie z samochodu służbowego : tak,
3) Praca wykonywana na w/w stanowisku ma charakter: biurowo- terenowy;
4) Występuje praca na wysokości: tak,
5) Występują częste (min. kilka razy w tygodniu ) wyjazdy służbowe,
6) Wyposażenie podstawowe na stanowisku pracy: (komputer -tak, drukarka- tak, kserokopiarka- tak, niszczarka dokumentów -tak, telefon, fax- tak.
DANE DOTYCZĄCE BUDYNKU W KTÓRYM MIEŚCI SIĘ komórka organizacyjna do której prowadzony jest nabór ;
- Wejście główne do budynku przystosowane jest dla osób niepełnosprawnych - nie,
- Budynek w którym mieści się komórka organizacyjna jest:
- piętrowy - 2 - kondygnacyjny (proszę podać na którym piętrze zlokalizowane są
pomieszczenia komórki organizacyjnej i wykonywana jest praca):
pomieszczenia Wydziału Kontroli zlokalizowane są na 1 piętrze. Ze względu na brak podjazdu
przy wejściu głównym dla osób niepełnosprawnych w budynku występuje ograniczony
dostęp do pomieszczeń zlokalizowanych na piętrze dla osób mających problemy z
samodzielnym poruszaniem się pociągach komunikacyjnych.
- Budynek stwarza stwarza barierę architektoniczną dla osób mających trudności
z poruszaniem się ( wąskie ciągi komunikacyjne / brak podjazdu / schody przy wejściu do
budynku-ilość stopni: 2);
- Budynek nie posiada windy i ciągi pieszych nie są przystosowane dla osób
niepełnosprawnych;
- Pomieszczenia sanitarno-higieniczne - nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych;
- Przy budynku jest miejsce parkingowe;
Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pomieszczeniu biurowym oświetlonym przez światło naturalne i sztuczne, wyposażone w zestaw komputerowy z monitorem ekranowym, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.
Stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niesłyszących .

Zakres zadań

 • Kontroluje artykuły rolno-spożywcze i środki produkcji pochodzenia krajowego w zakresie: jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w produkcji i obrocie, w tym wywożonych za granicę oraz warunków ich składowania i transportu w celu wyeliminowania z obrotu artykułów rolno-spożywczych nieodpowiadających obowiązującym przepisom i deklaracji producenta – samodzielna realizacja zadania.
 • Kontroluje jakość handlową artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy w celu wyeliminowania z obrotu artykułów rolno-spożywczych nie odpowiadających obowiązującym przepisom prawa i deklaracji producenta - samodzielna realizacja zadania.
 • Ocenia jakość handlową artykułów rolno-spożywczych na wniosek przedsiębiorcy oraz wydaje Świadectwo Jakości Handlowej w celu potwierdzenia deklarowanej jakości artykułu – samodzielna realizacja zadania.
 • Wykonuje zadania określone w przepisach o nawozach i nawożeniu, o organizacji rynków rolnych, o rolnictwie ekologicznym, o rejestracji i o ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych w celu wyeliminowania z rynku produktów zafałszowanych oraz o niewłaściwej jakości - samodzielna realizacja zadania.
 • Sporządza protokoły i inną dokumentację z przeprowadzonych kontroli lub ocen jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi w celu udokumentowania wyników kontroli lub ocen – samodzielna realizacja zadania.
 • Opracowuje informacje o wynikach kontroli w celu sporządzenia sprawozdawczości dla jednostek nadrzędnych - samodzielna realizacja zadania.
 • Przygotowuje projekty dokumentów w celu prowadzenia postępowania administracyjnego przez Wojewódzkiego Inspektora– samodzielna realizacja zadania.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie 1. Znajomość ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.
2. Znajomość rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 roku
w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych.
3. Znajomość Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 roku w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006
i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/W i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004.
4. Znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego.
5. Znajomość ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej.
6. Umiejętność obsługi komputera i programów biurowych (Word, Excel, PowerP
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • - przeszkolenie z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego, - szczególne uprawnienia: posiadanie uprawnień do kierowania samochodem osobowym.

Poznaj stanowisko: Inspektor w Administracji Publicznej

Inspektor zajmuje się, jak sama nazwa wskazuje, wykonywaniem różnorodnych działań z zakresu administracji publicznej. Zależą one do rodzaju instytucji lub referatu, w którym jest zatrudniony. Dba o prawidłowe funkcjonowanie urzędu oraz profesjonalną obsługę petentów. Sporządza niezbędną dokumentacje, przygotowuje projekty, wykonuje prace zlecone przez nadrzędne jednostki, oraz bierze udział w spotkaniach dotyczących ...
Inspektor w Administracji Publicznej Praca Inspektor w Administracji Publicznej

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (763)
Wałbrzych (42)
Legnica (67)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (158)
Toruń (78)
Lubelskie:
Lublin (110)
Chełm (18)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (905)
Tarnów (31)
Nowy Sącz (33)
Mazowieckie:
Warszawa (1852)
Radom (58)
Płock (35)
Opolskie:
Opole (116)
Nysa (18)
Podkarpackie:
Rzeszów (95)
Przemyśl (16)
Podlaskie:
Białystok (79)
Suwałki (26)
Łomża (18)
Pomorskie:
Gdańsk (366)
Gdynia (133)
Słupsk (37)
Śląskie:
Katowice (440)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (77)
Elbląg (24)
Ełk (12)
Wielkopolskie:
Poznań (525)
Kalisz (49)
Konin (36)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (260)
Koszalin (60)
Kołobrzeg (22)
Auchan (113)
Tesco (507)
UBS (0)
OBI (0)
PKP (20)
STRABAG (11)
ABB (60)
Accenture (175)
Luxoft (140)
PKO BP (326)
KPMG (33)
Orange (23)
IKEA (5)
Budimex (20)

Rekrutują z Praca.pl