Kierownik Regionalny w Dziale Sprzedaży

Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska Sp. z o.o.

Podlaskie

56 dni temu

Kierownik Regionalny w Dziale Sprzedaży
Główne Zadania:
 • Kompleksowe zarządzanie Regionem Sprzedażowym, który obejmuje kilkadziesiąt sklepów;
 • Realizacja strategii i celów sprzedaży;
 • Odpowiedzialność za pozytywną atmosferę oraz dobre relacje międzyludzkie w podległej strukturze.
Szukamy osób, które posiadają:
 • Doświadczenie w zarządzaniu rozproszoną strukturą sprzedaży;
 • Duże umiejętności menadżerskie i sukcesy w budowaniu dobrze działających Zespołów;
 • Umiejętność wdrażania zmian w sieci handlowej;
 • Wysoką świadomość biznesowa;
 • Zdolności analityczne oraz umiejętność określania priorytetów;
 • Wysoką kulturę osobistą;
 • Znajomość pakietu Microsoft Office;
 • Prawo jazdy kat. B.
Oferujemy:
 • Pracę w organizacji, która jest liderem na swoim rynku i bardzo stawia na swoich Pracowników;
 • Możliwość uczenia się nowych umiejętności i specjalizacji;
 • Szeroki pakiet benefitów i dodatkowych świadczeń.
PEŁNA KLAUZULA INFROMACYJNA

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ROSSMANN SUPERMARKETY DROGERYJNE POLSKA SP. Z O.O. z siedzibą w Łodzi (91-222), przy ul. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus 109, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 48967, numer NIP: 7270019183, REGON: 470755007, o kapitale zakładowym w wysokości 26 442 891,61 zł, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi w XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

W jaki sposób może Pani/Pan skontaktować się z Administratorem?
- listownie: Rossmann SDP Sp. z o.o., ul. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus 109, 91-222 Łódź,
- korzystając z formularza zgłoszeniowego na stronie https://www.rossmann.pl/kontakt/;
- kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych RODO@rossmann.com.pl

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, na wskazane w ogłoszeniu stanowisko.

Czy podanie przez Panią/Pana danych jest obowiązkowe? Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie niewykraczającym poza art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Nie podanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości rozpatrzenia kandydatury w realizowanym naborze. Podanie przez Panią/Pana innych danych, niewymaganych przez Administratora jest dobrowolne.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych zbieranych w ramach prowadzonego procesu rekrutacyjnego jest Art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) tj. niezbędność ich przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego wskazanego w art. 221 § 1 pkt. 1-3 Kodeksu pracy jak i przetwarzania danych do wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem w związku z art. 221 § 1 pkt.4-6 Kodeksu pracy tj. art. Art. 6 ust. lit. b RODO.

W przypadku, gdy została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych w przyszłych procesach rekrutacyjnych lub w przypadku podania danych wykraczających poza zakres wskazany w art. 221 Kodeksu Pracy, dane przetwarzamy w oparciu o wyrażoną zgodę tj. Art. 6 ust 1 lit. a RODO.

Dane niezbędne do identyfikacji zgłoszeń przesłanych w elektronicznym systemie rekrutacyjnym jak i do przeprowadzenia wideokonferencji przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych tj. Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, polegającego na korzystaniu z aplikacji ułatwiającej zarządzanie procesami rekrutacyjnymi oraz na zapewnieniu pracownikom i osobom aplikującym bezpiecznych i higienicznych warunków podczas spotkania. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest również przetwarzanie informacji uzyskanych na podstawie postawionych pytań rekrutacyjnych, związanych ze stanowiskiem, na które Pani/Pan aplikuje, w tym w szczególności dotyczących m.in. gotowości pracy w systemie zmianowym, oczekiwań finansowych W przypadku, gdy na aplikowane stanowisko niezbędne jest dołączenie oświadczenia stanowiącego o stanie zdrowia, przekazane dane zbieramy na podstawie niezbędności ich przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego w dziedzinie prawa pracy, tj. Art. 9 ust 2 lit. b RODO

W przypadku podania danych należących do szczególnej kategorii wymienionych w art. 9 ust. 1 RODO, podstawą przetwarzania jest wyrażona zgodnie tj. Art. 9 ust 2 lit. a RODO.

W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

Administrator przekazuje Pani/Pana dane następującym kategoriom odbiorców: Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz i zlecenie Rossman SDP Sp. z o.o. oraz podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, wykonującym zadania publiczne. W szczególności dane udostępniane są podmiotom będącym dostawcami usług i technologii, podmiotom będącym dostawcami testów i narzędzi stosowanych do weryfikacji umiejętności praktycznego wykorzystania deklarowanych kwalifikacji, oraz oprogramowania niezbędnego do przeprowadzenia elektronicznej rekrutacji tj.
eRecruitment Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Enxoo sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie
Talent Bridge z siedzibą w Warszawie
HR Systems z siedzibą w Poznaniu

Rossmann SDP Sp. z o.o. nie planuje przekazywać Pani/Pana danych osobowych odbiorcom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli do państw trzecich.

Okres przechowywania danych osobowych zależy od celu, w jakim dane są przetwarzane. Dane osobowe zgromadzone w danym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji, jednakże nie dłużej niż 6 miesięcy liczone od daty ważności ogłoszenia o pracę wskazanej w opublikowanej ofercie.

W przypadku wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody, jednakże nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy liczone od dnia przesłania CV.

Dane, które przetwarzamy w ramach realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu, przetwarzać będziemy dopóki trwa ten interes lub do czasu złożenia sprzeciwu wobec takie przetwarzania z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.

W zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.

Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Poznaj

Rossmann SDP

ROSSMANN - to nie jest zwykła firma

Firma Rossmann to ponad 1450 sklepów, 3 Centra Logistycznie, Centrala i ponad 19 000 pracowników - wyjątkowych, pozytywnie nastawionych na realizację i skuteczne działanie. Za  motto działań z obszaru HR przyjęliśmy hasło „To nie jest zwykła praca. To nie są zwykli ludzie”. To właśnie nietuzinkowi i ambitni pracownicy Rossmanna stanowią o sile i potencjale naszej firmy. To dzięki nim Rossmann stał się synonimem drogerii w Polsce i ulubioną marką Polaków w branży kosmetycznej.

Kierownik Sprzedaży Regionalnej to osoba, która zarządza zespołem sprzedaży na danym obszarze, czyli rozbudowuje regionalną sieć sprzedaży. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja polityki handlowej firmy w powierzonym regionie, projektowanie i przydzielanie planów sprzedaży i planów marży oraz nadzór nad ich wykonaniem, zarządzanie zespołem sprzedażowym, budowanie i ...
Praca Kierownik Sprzedaży Regionalnej