Strażnik Straży Miejskiej

Miasto Luboń - Urząd Miasta Luboń

Luboń

5 dni temu

Urząd Miasta Luboń - Komenda Straży Miejskiej ogłasza nabór na stanowisko

Strażnik Straży Miejskiej
WAG.2110.06.2020
Miejsce pracy: Luboń

Zakres zadań:

 1. ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
 2. czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym, kontrola publicznego transportu zbiorowego w zakresie określonym w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym,
 3. współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń;
 4. zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,
 5. ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
 6. współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
 7. doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
 8. informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
 9. konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

Kandydat powinien spełniać następujące wymagania związane ze stanowiskiem:

a) niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. ukończone 21 lat,
 3. korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. wykształcenie co najmniej średnie,
 5. nienaganna opinia,
 6. sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,
 7. strażnikiem miejskim może być osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 8. uregulowany stosunek do służby wojskowej.

b) dodatkowe:

 1. wykształcenie wyższe,
 2. ogólna wiedza na temat działalności Straży Miejskiej,
 3. wiedza o społeczeństwie, Polsce i świecie,
 4. ukończone szkolenie podstawowe strażników gminnych (miejskich) [osoby nieposiadające ukończonego szkolenia będą zobowiązane do odbycia szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich) w trakcie zatrudnienia],
 5. aktywność sportowa,
 6. znajomość przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 7. prawo jazdy kat. B,
 8. uprawnienia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi,
 9. znajomość topografii miasta Luboń,
 10. doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

Warunki pracy na stanowisku pracy:

 1. strażnicy oraz osoby ubiegające się o przyjęcie do pracy w charakterze strażnika podlegają obowiązkowym badaniom lekarskim i psychologicznym,
 2. strażnika zatrudnia się po raz pierwszy na czas określony nie dłuższy niż 12 miesięcy, w ramach którego odbywa szkolenie podstawowe. Po ukończeniu z wynikiem pozytywnym szkolenia podstawowego, strażnika można zatrudnić na czas określony nie dłuższy niż 3 lata albo na czas nieokreślony,
 3. w pracy na tym stanowisku występuje zarówno wysiłek fizyczny jak i umysłowy,
 4. praca wykonywana jest w pełnym wymiarze czasu pracy, (obejmującym godziny nocne i dni świąteczne),
 5. praca samodzielna, narażona na szczególne obciążenia psychiczne, wymagająca szczególnej koncentracji, dobrego słuchu i ostrości wzroku,
 6. praca na terenie Miasta Luboń, wykonywana wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, również w obiektach nieprzystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 7. praca może być wykonywana z wykorzystaniem monitora ekranowego powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
 8. prowadzenie pojazdów służbowych nieprzystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 9. praca w zmiennych warunkach atmosferycznych, narażenie na kontakt fizyczny z osobą obezwładnianą, stosowanie środków przymusu bezpośredniego,
 10. praca wymagająca pełnej sprawności psychoruchowej,
 11. praca na stanowisku decyzyjnym związanym z odpowiedzialnością,
 12. wynagrodzenie zasadnicze 3 300,00 zł -  3 600,00 zł.

Oczekujemy na państwa pisemne zgłoszenia zawierające:

 1. list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska (adres  mailowy),
 2. wypełniony kwestionariusz osobowy,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,
 4. kopie dotychczasowych świadectw pracy,
 5. życiorys zawodowy wraz z opisem przebiegu zatrudnienia, praktyk zawodowych i odbytego stażu,
 6. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne,
 7. oświadczenie kandydata o posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

 

„Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Burmistrz Miasta Luboń, z siedzibą w Luboniu, pl. E. Bojanowskiego 2, kod pocztowy 62-030 Luboń, e mail: office@lubon.pl, tel. 618130011 moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko strażnik straży miejskiej.”

Wymagane dokumenty można składać w terminie do 02 grudnia 2020 roku:

 • osobiście w Kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Luboń, hol główny,
 • przesłać na adres: Burmistrz Miasta Luboń pl. E. Bojanowskiego 2, 62-030 Luboń z dopiskiem na kopercie „ Nabór Nr WAG.2110.06.2020”,
 • przesłać w formie elektronicznej podpisane podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym.
 • O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Miasta lub data stempla pocztowego.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po upływie wskazanego wyżej terminu nie będą rozpatrywane.
W sprawach związanych z prowadzonym naborem Urząd Miasta będzie przekazywać informacje wyłącznie za pomocą elektronicznych środków komunikacji: strona www.bip.lubon.pl , adres mailowy.

 

 

Poznaj

Miasto Luboń - Urząd Miasta Luboń

Poznaj stanowisko: Strażnik Miejski 
Strażnik miejski jest osobą powołaną przez Radę Miasta do zabezpieczania porządku publicznego w szerokim tego słowa znaczeniu. Osoba zatrudniona w tym charakterze jest upoważniona do interweniowania w sytuacjach stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr osobistych obywateli, ich zdrowia lub życia, a także mienia prywatnego i publicznego. Do przykładowych, codziennych obowiązków strażników miejskich należy ...
Praca Strażnik Miejski