Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Dyrektor placówki opiekuńczo - wychowawczej

Stowarzyszenie SIEMACHA

Odporyszów k. Tarnowa

6 dni temu

Dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego SIEMACHA Spot 24/7
Miejsce pracy: Odporyszów k. Tarnowa
Opis stanowiska
 • kierowanie placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego zgodnie z przepisami o pieczy zastępczej oraz reprezentowanie jej na zewnątrz
 • organizowanie i nadzorowanie prawidłowego funkcjonowania placówki w sposób zapewniający właściwy zakres usług w oparciu o indywidualne potrzeby wychowanków zgodnie z obowiązującymi standardami
 • sporządzanie projektu planów potrzeb finansowych i realizacja ustalonych dla placówki planów finansowych, z zachowaniem zasady konkurencyjności
 • prawidłowe realizowanie budżetu placówki, gospodarowanie środkami finansowymi oraz przekazywanie podmiotowi prowadzącemu informacji na temat sytuacji finansowej i bieżącej placówki
 • wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy i zarządzanie personelem (w tym nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy i przepisów prawa pracy przez pracowników merytorycznych i obsługi, a także nadzór nad należytym i terminowym załatwianiem spraw przez podległych pracowników placówki oraz nad prowadzeniem dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i innymi zaleceniami) 
 • współpraca w zakresie wykonywanych zadań m.in. z sądem, ośrodkiem pomocy społecznej, rodziną, koordynatorem i organizatorem pieczy zastępczej, szkołą itd.
 • realizacja innych zadań określonych w statucie i regulaminie organizacyjnym placówki
 • bieżąca analiza polityki finansowej i kadrowej placówki oraz nadzór nad wydatkowaniem środków finansowych zgodnie z zawartymi zobowiązaniami dotyczącymi realizacji zadania. 
Opis kandydata

 

Placówką opiekuńczo- wychowawczą typu socjalizacyjnego kieruje dyrektor – może to być osoba, która spełni następujące wymagania:

 • posiada obywatelstwo polskie oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych 
 • posiada tytuł zawodowy magistra lub tytuł równoważny:- na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą, albo na dowolnym kierunku, uzupełnionym studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji
 • posiada co najmniej 3-letni staż pracy w instytucji zajmującej się pracą z dziećmi lub rodziną albo udokumentowane doświadczenie pracy z dziećmi lub rodziną
 • nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona
 • wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe 
 • jest zdolna do kierowania placówką opiekuńczo-wychowawczą, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do pełnienia tej funkcji
 • posiada bardzo dobrą znajomość przepisów, w szczególności w zakresie ustawy o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, rozporządzenia w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 • posiada umiejętności w zakresie zarządzania personelem, planowania i organizacji pracy oraz delegowania obowiązków.
Dodatkowo preferowane: 
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku. 
 • dobry kontakt z dziećmi i młodzieżą, otwartość, pomysłowość, komunikatywność, odpowiedzialność, terminowość. 
 • ogólna wiedza na temat funkcjonowania Stowarzyszenia SIEMACHA
Oferujemy:
 • pracę w firmie o 26-letniej tradycji, posiadającej pozycję lidera wśród organizacji pozarządowych.
 • pracę w młodym dynamicznym zespole w przyjaznym środowisku pracy. 
 • możliwości rozwoju osobistego oraz podnoszenia swoich kwalifikacji.
 • możliwość połączenia swojej pasji z pracą zawodową.

Zapraszamy do współpracy.

 

 APLIKUJ TERAZ 

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Poznaj

Stowarzyszenie SIEMACHA

Naszą misję społeczną realizujemy w oparciu o pięć statutowych wartości, takich jak: jawność, trwałość, systemowość, przywództwo oraz jakość.

Pomagamy poszukającym wsparcia młodym ludziom. Wspólnie odkrywamy świat wartości i głębię osobistych potencjałów.

Wzmacniamy wzajemne zaufanie, więzi społeczne i obywatelskie zaangażowanie oraz poczucie odpowiedzialności za siebie i innych.

Poznaj stanowisko: Dyrektor Szkoły

Dyrektor szkoły, jak sugeruje sama nazwa stanowiska jest najwyższym stanowiskiem w przestrzeni placówek oświatowych – szkół podstawowych, gimnazjów i liceów, etc., szkół publicznych i niepublicznych. To od niego zależy w dużej mierze dydaktyczny poziom placówki i prowadzonej przez nią zajęć, zapewnienie warunków dla realizacji programu edukacyjnego i przyjaznej atmosfery. Dyrektor ...
Dyrektor Szkoły Praca Dyrektor Szkoły

Aplikujesz na ogłoszenie

Załącz pliki do aplikacji

- Wymagane pola

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie SIEMACHA.

Dane osobowe Kandydata przetwarzane są przez Usługodawcę w celu przekazania ich Pracodawcy. Do czasu przekazania danych Pracodawcy Praca.pl Sp. z o.o. jest Administratorem jego danych osobowych.

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (798)
Wałbrzych (70)
Legnica (122)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (303)
Toruń (189)
Lubelskie:
Lublin (258)
Chełm (58)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (861)
Tarnów (102)
Nowy Sącz (95)
Mazowieckie:
Warszawa (2298)
Radom (192)
Płock (75)
Opolskie:
Opole (263)
Nysa (88)
Podkarpackie:
Rzeszów (176)
Przemyśl (55)
Podlaskie:
Białystok (173)
Suwałki (61)
Łomża (49)
Pomorskie:
Gdańsk (567)
Gdynia (324)
Słupsk (106)
Śląskie:
Katowice (623)
Częstochowa (199)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (227)
Elbląg (128)
Ełk (70)
Wielkopolskie:
Poznań (690)
Kalisz (92)
Konin (80)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (440)
Koszalin (113)
Kołobrzeg (58)
Auchan (156)
Tesco (162)
Inditex (36)
Leroy Merlin (177)
Bricoman (15)
STRABAG (13)
ABB (37)
Accenture (65)
Carrefour (230)
PKO BP (331)
PwC (12)
KPMG (42)
Orange (49)
IKEA (51)
Budimex (17)

Rekrutują z Praca.pl