Inspektor ds. instalacji sanitarnych i energetyki cieplnej

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy

Kujawsko-pomorskie

6 dni temu

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy jest publiczną placówką służby zdrowia, udzielającą świadczenia medyczne w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Naszym celem jest realizacja zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia. Stanowimy bazę dydaktyczną dla studentów Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 

Co nas wyróżnia?

 

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy jest regionalną jednostką opieki zdrowotnej oddaną poprawie stanu zdrowia mieszkańców regionu i kraju poprzez:

 • kompleksowe diagnozowanie i leczenie wspierane innowacjami
 • kształcenie i wychowywanie kadry medycznej
 • prowadzenie wielozakresowych badań, służących poprawie skuteczności diagnozowania i leczenia
 • promowanie zdrowego trybu życia

Naszym priorytetem jest realizacja projektów badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, a misję dydaktyczną realizujemy w oparciu o najlepszych lekarzy specjalistów oraz najnowocześniejsze metody nauczania. Są tu hospitalizowane przypadki z medycznego punktu widzenia najtrudniejsze, wymagające wysokospecjalistycznej wiedzy i znakomitego sprzętu. Oprócz realizacji wysokospecjalistycznych procedur medycznych, naszym zadaniem – jako szpitala uniwersyteckiego jest również kształcenie przed i podyplomowe kadry medycznej, a także działalność naukowa i badawcza, która ma na celu rozwój medycyny oraz poprawę jakości leczenia.

Inspektor ds. instalacji sanitarnych i energetyki cieplnej
Miejsce pracy: woj. kujawsko-pomorskie
Nr ref.: IS/TUI/2020
Zadania:
 • Zapewnienie ciągłości pracy i sprawności instalacji i urządzeń:
  • służących wytworzeniu i rozprowadzenie ciepła w budynkach szpitala - kotłownia gazowa o mocy ponad 18MW, centrale cieplne wraz z węzłami i pod węzłami c.o. oraz wyposażeniem i towarzyszącą AKPiA, instalacja ciepła technologicznego i pary,
  • instalacji wodno-kanalizacyjnych obejmujących zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków, własne ujęcia wody, stacje uzdatniania wody, hydrofornie, podczyszczalnie ścieków,
  • instalacji gazu i gazów medycznych obejmującą m.in. sprężarkownie, tlenownie, oraz stacje próżni.
 • Bieżące monitorowanie wpływających zgłoszeń o awariach, nieprawidłowościach w działaniu urządzeń i instalacji branży energetyczno-cieplnej, gazu ziemnego, gazów medycznych oraz wodno-kanalizacyjnej, organizacja usuwania awarii i przywrócenia urządzeń i instalacji do stanu pełnej sprawności przez konserwatorów.
 • Przygotowanie propozycji i harmonogramu niezbędnych przeglądów gwarancyjnych, serwisowych, technicznych urządzeń i instalacji wynikających z odpowiednich przepisów prawa oraz dokumentacji dotyczącej w/w urządzeń i instalacji.
 • Zapewnienie terminowości przeprowadzenia i uczestnictwo w odbiorach urządzeń i instalacji wykonywanych przez UDT.
 • Nadzór nad czystością instalacji i osprzętu oraz utrzymywaniem porządku w wydzielonych pomieszczeniach technicznych i warsztatowych ( w szczególności kotłownia, węzły i pod węzły cieplne, maszynownie i tunele technologiczne itp.).
 • Sprawowanie nadzoru nad organizacją pracy zespołów pracowników związanych z branżą energetyczno-ciepłowniczą, wodno-kanalizacyjną i gazów medycznych. Sporządzanie okresowych raportów i planów prac, kontrola wykonania czynności.
 • Opracowywanie comiesięcznych harmonogramów pełnienia dyżurów oraz planu urlopów oraz współpraca z firmami zewnętrznymi. Wyznaczanie prac niezbędnych do wykonania dla utrzymania właściwych warunków w pomieszczeniach szpitalnych oraz kontrola ich wykonania.
 • Opracowywanie zapotrzebowań materiałowych, zgłaszanie propozycji remontów i inwestycji mających na celu poprawę stanu technicznego instalacji i urządzeń.
 • Przygotowywanie wniosków i opisów przedmiotu zamówienia dla postępowań przetargowych dotyczących przeglądów, napraw, remontów nadzorowanych urządzeń i instalacji.
 • Organizowanie prac remontowo-adaptacyjnych realizowanych siłami własnymi szpitala w zakresie nadzorowanych instalacji.
 • Zbieranie i uaktualnianie dokumentacji technicznej dotyczącej nadzorowanych instalacji i urządzeń.
 • Nadzór nad pracami firm zewnętrznych. Kontrola i rozliczenie umów dla robót związanych z wykonaniem i naprawami instalacji sanitarnych.
 • Bieżące przekazywanie informacji o zaistniałych wydarzeniach, problemach i dostrzeżonych nieprawidłowościach w obszarze nad którym powierzono nadzór. Podejmowanie działań zapobiegających awarią , a po wystąpieniu awarii ograniczających straty.
 • Przygotowanie wstępnych wytycznych dotyczących zakresu, rozwiązań technicznych, materiałowych i organizacyjnych na potrzeby zleceń dotyczących dokumentacji technicznej robót budowlanych.
 • Opiniowanie dokumentacji technicznej pod względem zastosowanych rozwiązań technicznych i materiałowych oraz urządzeń, a także sposobu przeprowadzenia prac dla planowanych remontów, przebudów, rozbudowy i budowy nowych obiektów Szpitala.
 • Nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi w zakresie instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego, gazowej, gazów medycznych w trakcie remontów, przebudów, rozbudowy i budowy nowych obiektów Szpitalnych.
 • Uczestnictwo z ramienia Szpitala w odbiorach częściowych i końcowych robot budowlanych zadań inwestycyjnych realizowanych przez Szpital lub Uczelnię.
 • Uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych i pogwarancyjnych robot budowlanych dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Szpital lub Uczelnię.
 • Zabezpieczenie pracownikom działu bezpiecznych warunków pracy przy użyciu sprzętu ochronnego i zabezpieczającego z aktualnymi wynikami badań oraz nadzorowanie przestrzegania przepisów BHP i p.poż przy użyciu tego sprzętu.
 • Kontrolowanie ważności posiadanych przez podległych pracowników zaświadczeń kwalifikacyjnych w zakresie eksploatacji urządzeń i instalacji, organizowanie wstępnych szkoleń w zakresie BHP przy pracach.
Wymagania:

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie średnie.
 • Świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku eksploatacji i dozoru grupy 3 uprawniające
  do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci gazowych oraz świadectwo kwalifikacyjne grupy 2 pkt. 1, 2, 4, 6, 7.
 • Wiedza i doświadczenia w zakresie technicznej obsługi kotłowni powyżej 5MW i instalacji sanitarnych.
 • Wiedza i doświadczenie w zakresie technicznej obsługi budynków oraz znajomości prawa budowlanego.
 • Umiejętność rozwiązywania problemów technicznych oraz zarządzania budynkiem i infrastrukturą zewnętrzną.
 • Umiejętność czytania dokumentacji technicznej w zakresie nadzorowanych branż.
 • Samodzielność w działaniu i umiejętność samodzielnego organizowania czasu pracy.
 • Umiejętność pracy i komunikacji w zespole.
 • Dobra znajomość pakietu MS-Office.

Wymagania pożądane:

 • Wykształcenie wyższe techniczne w specjalności inżynieria środowiska, energetyka lub pokrewne.
 • Uprawnienia budowlane do nadzorowania i kierowania robotami w specjalności instalacyjnej
  w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku.
Oferujemy:
 • Umowę o pracę
 • Szeroki pakiet świadczeń socjalnych
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwijania własnej wiedzy
 • Możliwość uzyskania uprawnień energetycznych SEP w przypadku braku aktualnych uprawnień

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

 APLIKUJ TERAZ 

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Poznaj

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy jest publiczną placówką służby zdrowia, udzielającą świadczenia medyczne w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Naszym celem jest realizacja zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia. Stanowimy bazę dydaktyczną dla studentów Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Co nas wyróżnia?

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy jest regionalną jednostką opieki zdrowotnej oddaną poprawie stanu zdrowia mieszkańców regionu i kraju poprzez:

 • kompleksowe diagnozowanie i leczenie wspierane innowacjami
 • kształcenie i wychowywanie kadry medycznej
 • prowadzenie wielozakresowych badań, służących poprawie skuteczności diagnozowania i leczenia
 • promowanie zdrowego trybu życia

Naszym priorytetem jest realizacja projektów badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, a misję dydaktyczną realizujemy w oparciu o najlepszych lekarzy specjalistów oraz najnowocześniejsze metody nauczania. Są tu hospitalizowane przypadki z medycznego punktu widzenia najtrudniejsze, wymagające wysokospecjalistycznej wiedzy i znakomitego sprzętu. Oprócz realizacji wysokospecjalistycznych procedur medycznych, naszym zadaniem – jako szpitala uniwersyteckiego jest również kształcenie przed i podyplomowe kadry medycznej, a także działalność naukowa i badawcza, która ma na celu rozwój medycyny oraz poprawę jakości leczenia.

Poznaj stanowisko: Inspektor Nadzoru 
Inspektor Nadzoru to osoba, która kontroluje zgodność realizowanego projektu budowlanego z obowiązującymi normami, jak również jakość robót i materiałów. Ogólnie rzecz ujmując - prowadzenie inwestycji jest trudne, dlatego dobrym wyjściem dla inwestora jest zatrudnienie specjalisty inspektora nadzoru, który będzie działał w jego imieniu. Do głównych obowiązków pracownika tego ...
Praca Inspektor Nadzoru