Oferty Tygodnia

Praca Toruń Najnowsze oferty pracy: 232

Praca w Toruniu

Toruń – położenie geograficzne, liczba mieszkańców

Toruń to miasto na prawach powiatu, położone nad Wisłą, we wschodniej części Kotliny Toruńskiej. Zajmuje powierzchnię niemal 18 tys. km2, co stanowi 5,7 proc. powierzchni całego kraju. Jest siedzibą sejmiku zarządu i marszałka województwa oraz podporządkowanych jednostek. Od południa sąsiaduje z Kujawami, od północy z Ziemią Chełmińską, a od wschodu z Doliną Drwęcy i Ziemią Dobrzyńską.

Według danych GUS na koniec 2018 roku Toruń zamieszkiwało 202 tys. osób, co stanowiło 10 proc. ludności województwa. Na 1000 mieszkańców aktywnych zawodowo było jedynie 332. Co ciekawe, liczba mieszkańców miasta spada z roku na rok i aktualnie kształtuje się na poziomie niemal 188,5 tys., z czego 7 759 osób jest zameldowanych na pobyt czasowy. Wśród mieszkańców Torunia 54 proc. stanowią kobiety.

Toruń – rynek pracy, bezrobocie, Barometr zawodów

Strukturę zatrudnienia charakteryzuje duża zmienność. Przekształcenia zachodzą zarówno na płaszczyźnie krajowej, jak i regionalnej. Według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), porównując II kwartał 2019 roku do I kwartału, można zauważyć, że w województwie kujawsko-pomorskim zwiększyła się zarówno liczba osób pracujących, jak i bezrobotnych, natomiast ubyło osób biernych zawodowo. W II kwartale 2020 roku grupa aktywnych zawodowo liczyła 916 tys. osób, co w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej stanowiło wzrost aż o 6 tys. osób. Co ciekawe, w okresie tym znacznie wzrosła także liczba aktywnych zawodowo kobiet, natomiast spadła liczba pracujących mężczyzn. W całym województwie pracowało wówczas 880 tys. osób, a bezrobocie rejestrowane kształtowało się na poziomie 7,8 proc.

Toruń, obok Bydgoszczy, Włocławka czy Grudziądza, jest jednym z ważniejszych ośrodków przemysłowych w województwie kujawsko-pomorskim. Przoduje głównie w przemyśle spożywczym, chemicznym, elektromaszynowym czy tekstylnym. Znaczącą rolę odgrywa także sektor rolnictwa. Samo województwo kujawsko-pomorskie z roku na rok notuje wzrost zagranicznych inwestorów, którzy dostrzegają potencjał regionu. Wśród najważniejszych przedsiębiorstw w województwie i firm oferujących najwięcej miejsc pracy w Warszawie możemy wyróżnić między innymi Zakłady Azotowe Anwil S.A. (Włocławek), Cereal Partners Poland (Toruń), Oponeo PL S.A., ZUE S.A. (Bydgoszcz), Hegelmann Transporte Sp. z o.o. czy Sunday Polska (Bydgoszcz). Każdego roku prężność firm działających w woj. kujawsko-pomorskim doceniana jest przez dziennik „Rzeczpospolita”. W 2019 roku na liście 500 największych polskich przedsiębiorstw znalazło się aż 14 firm z regionu. Najwyżej uplasowała się firm PSH Lewiatan GK z Włocławka.

Sytuacja na rynku pracy dynamicznie się zmienia. To, co przyniosły ostatnie lata, może cieszyć – poziom bezrobocia w województwie kujawsko-pomorskim corocznie spada. Według danych opublikowanych przez Urząd Statystyczny w Bydgoszczy jeszcze w 2016 roku w województwie było 98,5 tys. zarejestrowanych bezrobotnych. Rok później liczba ta spadła do 81,5 tys., a w 2018 roku wyniosła 72,7 tys. Wówczas stopa bezrobocia kształtowała się na poziomie 8,8 proc. Czy zniżkowy trend się utrzymał? Według danych na czerwiec 2020 roku poziom bezrobocia w województwie kujawsko-pomorskim wynosi 8,7 proc.

Bezrobocie rejestrowane - woj. kujawsko-pomorskie

Przyczyn bezrobocia można upatrywać na wielu płaszczyznach. Na brak zatrudnienia składa się wiele różnych czynników, jednak wpływ na to ma także sam profil kandydata. A jak kształtuje się struktura bezrobocia w Toruniu? Według danych na czerwiec 2020 roku, w mieście zarejestrowanych było 4286 bezrobotnych. W ciągu jednego miesiąca pojawiły się 373 oferty pracy w Toruniu, co oznacza, że na jedną ofertę przypadało aż 11 osób.

Okazuje się, że w I kwartale 2020 roku największy odsetek osób bezrobotnych stanowiły osoby z przedziału 35-44 lata. Nieco mniej osób pozostających bez zatrudnienia to mieszkańcy miasta w wieku 25-34 lat. Najmniejszy odsetek bezrobotnych zanotowano wśród osób po 60. roku życia.

Toruń, woj. kujawsko-pomorskie - struktura bezrobocia wg wieku

Zazwyczaj wśród osób bezrobotnych dominują absolwenci szkół wyższych oraz osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym. W przypadku Torunia wygląda to jednak nieco inaczej. Według danych za I kwartał 2020 roku najliczniejszą grupę wśród bezrobotnych w Toruniu stanowiły osoby z wykształceniem gimnazjalnym i niższym. Nieco mniejszy odsetek to osoby z wykształceniem policealnym. Co ciekawe, mieszkańcy z dyplomem szkoły wyższej uplasowali się dopiero na trzecim miejscu pod względem liczebności grupy.

Województwo kujawsko-pomorskie - bezrobocie, wykształcenie

Coraz częściej przyczyny bezrobocia możemy upatrywać chociażby w długiej przerwie w wykonywaniu zawodu, braku odpowiednich uprawnień czy braku doświadczenia zawodowego. Niekiedy posiadane umiejętności ulegają dezaktualizacji, a w potencjalnym kandydacie narasta niechęć do wykonywania pracy w zawodzie. Często jednak główną przyczyną bezrobocia jest właśnie brak zapotrzebowania na dane specjalizacje czy ogromna konkurencja na rynku pracy.

Kandydaci poszukujący pracy w województwie kujawsko-pomorskim, mogą zapoznać się z przewidywaniami Barometru zawodów, który wskazuje deficytowe i nadwyżkowe zawody. W 2020 roku, w skali województwa, zawody deficytowe zostały sklasyfikowane w 34 grupach, w których znajdziemy między innymi branżę przemysłową, budowlaną, transportową, gastronomiczno-spożywczą czy medyczną. Z problemem braku kandydatów zmierzyć mogą się pracodawcy działający w branży usługowej, co widać także po analizie ogłoszeń pracy w Toruniu. Dużo wakatów czeka między innymi na kierowców i mechaników samochodowych, monterów instalacji budowlanych, kucharzy czy osób z wykształceniem medycznym – duży deficyt odnotowano wśród pielęgniarek i opiekunów osób starszych.

Po drugiej stronie mamy oczywiście zawody, w których prognozowana jest znaczna nadwyżka pracowników. Tutaj wyodrębnione zostały trzy grupy – ekonomiści, filozofowie, historycy, politolodzy i kulturoznawcy oraz specjaliści technologii żywienia.

Nieco inaczej wygląda sytuacja na rynku pracy w Toruniu. Według danych Barometru zawodów w samym mieście w 2020 roku przewiduje się największe braki pracowników w dwóch sektorach – transporcie oraz w sektorze medycznym. Oprócz tego, wśród deficytowych zawodów znalazły się także te z sektora budowlanego, gastronomicznego i usługowego. Problemów z pracą nie będą mieli między innymi fryzjerzy, kasjerzy, kucharze, murarze czy nauczyciele przedszkoli. Z kolei wśród nadwyżkowych zawodów można wyróżnić chociażby ekonomistów, pedagogów czy specjalistów administracji publicznej.

 

Źródło: Barometr zawodów
DUŻY DEFICYT NADWYŻKA

kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych

lekarze

pielęgniarki i położne

 

ekonomiści

filozofowie, historycy, politolodzy i kulturoznawcy

inżynierowie chemicy i chemicy

pedagodzy

pracownicy administracyjni i biurowi

pracownicy biur podróży i organizatorzy obsługi turystycznej

specjaliści administracji publicznej

specjaliści ds. finansowych

Toruń – średnie wynagrodzenie

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego opublikowanych w lipcu 2020 roku, przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w Polsce w II kwartale 2020 roku kształtuje się na poziomie 5248,83 zł brutto. Jak wiadomo, przeciętne wynagrodzenie różni się jednak w zależności od regionu. A jak kształtują się zarobki w Toruniu? W czerwcu 2020 roku, w województwie kujawsko-pomorskim były one o 680 złotych niższe i wynosiły dokładnie 4568,83 zł brutto.

Studia Toruń – najczęściej wybieranie kierunki studiów

Znaczny odsetek ludności Torunia stanowią ludzie młodzi, którzy zdecydowali się na studia w tym mieście. Nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ Toruń jest jednym z dwóch głównych ośrodków akademickich w województwie kujawsko-pomorskim. Każdego roku na uczelniach studiuje około 26 tys. przyszłych absolwentów, którzy kształcą się na ponad 130 kierunkach studiów. Studenci mają do wyboru kilka opcji – jedną z najpopularniejszych jest najstarsza uczelnia w północnej Polsce, czyli Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Oprócz tego młodzi ludzie mogą kształcić się na trzech uczelniach niepublicznych i w seminarium. Wśród najchętniej wybieranych kierunków studiów wskazać możemy z pewnością informatykę, zarządzanie, psychologię i ekonomię. A czy absolwenci z takim wykształceniem mają szansę na pracę w regionie?

PUP Toruń

Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Toruń jest jednostką organizacyjną powiatu, która powołana została do wykonywania zadań publicznych. Nadzór nad jej działalnością sprawuje Prezydent Miasta Torunia.

Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia

ul. Mazowiecka 49A

87-100 Toruń