Młodszy Specjalista / Specjalista / Starszy Specjalista / Główny Specjalista w Wydziale Wymiany Informacji i Cyfryzacji Kontroli w Departamencie Kontroli
Centrala NFZ
Podlaskie
64 dni temu

Młodszy Specjalista/Specjalista/Starszy Specjalista/Główny Specjalista
w Wydziale Wymiany Informacji i Cyfryzacji Kontroli
w Departamencie Kontroli

Numer ogłoszenia: DK/21/72

Miejsce pracy: Warszawa/Centrala NFZ lub w TWK, w siedzibach oddziałów wojewódzkich NFZ

2 etaty / umowa o pracę

Termin składania ofert: 23.04.2021 r.

Szczegóły oferty

 

GŁÓWNE ZADANIA:
 • opracowywanie sprawozdań okresowych w zakresie kontroli świadczeń opieki zdrowotnej, ordynacji i refundacji recept;
 • opracowywanie okresowych informacji zbiorczych z realizacji działalności kontrolnej;
 • inicjowanie i realizowanie czynności sprawdzających, o których mowa w art. 61w ustawy o świadczeniach w zakresie dotyczącym świadczeń opieki zdrowotnej oraz przygotowywanie dokumentów określających sankcje, określone w art. 61x ustawy o świadczeniach;
 • prowadzenie dokumentacji czynności, o których mowa w pkt powyżej;
 • prowadzenie rejestrów:
  • upoważnień i realizacji kontroli przeprowadzanych przez departament,
  • wniosków o przeprowadzenie kontroli doraźnych,
  • dni kontroli przeprowadzanych przez podmioty wskazane w pkt 7,
  • czynności, o których mowa w pkt 3 i w ust. 8 pkt 15,
  • zażaleń, o których mowa w art.160 ustawy o świadczeniach w zakresie dotyczącym kontroli wszczętych od dnia 1 czerwca 2019 r., i czynności sprawdzających;
 • współpraca z podmiotami określonymi w art. 61b i 61c ustawy o świadczeniach w zakresie wymiany informacji i danych;
 • monitorowanie liczby dni kontroli przeprowadzanych przez departament oraz podmioty określone w art. 61c ustawy o świadczeniach u świadczeniodawców, osób uprawnionych w rozumieniu ustawy o refundacji i w aptekach;
 • przeprowadzanie analizy informacji i danych przekazanych przez podmioty określone w art. 61b i 61c ust. 1 ustawy o świadczeniach i przekazywanie wniosków z tych analiz do Wydziału Analiz Kontrolnych i Wydziału Realizacji Kontroli;
 • współpraca z Wydziałem Realizacji Kontroli oraz Terenowymi Wydziałami Kontroli I-XVI przy opracowywaniu zbiorczych informacji o wynikach kontroli koordynowanych;
 • określanie potrzeb departamentu w zakresie pozyskiwania informacji i danych od podmiotów określonych w art. 61b i 61c ust. 1 ustawy o świadczeniach i kierowanie wystąpień do tych podmiotów;
 • przygotowywanie i udostępnianie podmiotom określonym w art. 61c ust. 2 ustawy wymaganych dokumentów i informacji;
 • opracowywanie procedury bezpieczeństwa komunikacji przy realizacji zadań określonych w art. 61b i 61c ustawy o świadczeniach;
 • zapewnienie bezpieczeństwa przekazywania przez departament informacji i danych do podmiotów zewnętrznych;
 • współpraca z Terenowymi Wydziałami Kontroli I- XVI w zakresie zapewnienia komunikacji z podmiotami kontrolowanym, w sposób zgodny z wymogami określonymi w art. 61za ustawy o świadczeniach;
 • określanie, w oparciu o własne analizy oraz informacje przekazane z Terenowych Wydziałów Kontroli I- XVI i Wydziału Analiz Kontrolnych, potrzeb związanych ze wsparciem informatycznym realizacji zadań, o których mowa w dziale IIIA ustawy o świadczeniach;
 • przedstawianie wniosków i rekomendacji dotyczących wsparcia informatycznego realizacji zadań, o których mowa w dziale IIIA ustawy o świadczeniach;
 • współpraca z departamentem Informatyki w zakresie budowania systemu informatycznego wspierającego działalność kontrolną;
 • współpraca z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi Centrali Funduszu w zakresie zapewnienia elektronicznego obiegu dokumentacji prowadzonej przez Departament,
 • wsparcie techniczne realizacji zadań Departamentu.
WYMAGANIA:


Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe - preferowane wykształcenie informatyczne, administracyjne, ekonomiczne, zdrowie publiczne;
 • minimum 5 lat pracy zawodowej na stanowisko głównego specjalisty;
 • minimum 4 lata pracy zawodowej na stanowisko starszego specjalisty;
 • minimum 3 lata pracy zawodowej na stanowisko specjalisty;
 • minimum rok pracy zawodowej na stanowisko młodszego specjalisty.

Wymagania dodatkowe:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • posiadanie zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za popełnione z winy umyślnej przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • doświadczenie zawodowe w obszarze analizy danych;
 • ukończone kursy/szkolenia/studia podyplomowe z zakresu zagadnień dotyczących analiz i opracowań statystycznych;
 • doświadczenie zawodowe w podmiotach realizujących umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub jednostkach organizacyjnych NFZ na stanowisku obejmującym podobny zakres obowiązków;
 • bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office (Excel, Word, PowerPoint);
 • umiejętność planowania i organizacji pracy własnej;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • komunikatywność i kreatywność.

Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • podpisany kwestionariusz osobowy;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia (zaświadczenie o wykonaniu umowy zlecenia) lub prowadzenia działalności gospodarczej;
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi;
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią aplikowanie.

 

ZAPRASZAMY

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dostępni pod adresem e-mail: rekrutacja@nfz.gov.pl.

Poznaj

Centrala NFZ