Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Referent

Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

Bydgoszcz

52 dni temu

Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 76332

Warunki pracy

• praca administracyjno-biurowa oraz praca w terenie


• zagrożenie korupcją


• praca przy obsłudze monitora ekranowego (komputera) powyżej 4 godzin dziennie


• budynek urzędu nieprzystosowany architektonicznie do poruszania się osób z niepełnosprawnością ruchową


• stabilna praca w jednostce administracji publicznej, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę


• rozwój umiejętności poprzez współpracę z ekspertami w swojej dziedzinie


• wynagrodzenie zasadnicze na wskazanym w ogłoszeniu stanowisku: 3.454,33 zł brutto przy ustalonym mnożniku kwoty bazowej 1,700


• dodatek za wieloletnią pracę od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy


• dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka")


• nagrody jubileuszowe


• dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych


• ruchomy czas pracy z możliwością rozpoczęcia pracy między 7:00 a 8:00


• otwarta i przyjazna atmosfera w pracy


• pakiet socjalny: m.in. dofinansowanie do wypoczynku pracownika i jego dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach


• możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na życie i zdrowie


• możliwość przystąpienia do Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej


• możliwość udziału w zawodach sportowych i rajdach organizowanych przez Krajową Administrację Skarbową

Zakres zadań

 • prowadzenie kontroli celno-skarbowych w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatków stanowiących dochód budżetu państwa, a także innych należności pieniężnych budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych w celu prawidłowego rozliczenia z budżetem państwa oraz wywiązywania się podatników z nałożonych obowiązków podatkowych,
 • prowadzenie postępowań podatkowych w I instancji w sprawach objętych kontrolą celno-skarbową, w tym ustalanie i określanie podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych oraz innych należności na podstawie odrębnych przepisów w celu prawidłowego rozliczenia z budżetem państwa oraz wywiązywania się podatników z nałożonych obowiązków podatkowych,
 • prowadzenie postępowań w zakresie dokonywania zabezpieczenia na majątku kontrolowanego w celu realizacji zabezpieczeń przyszłych zobowiązań podatkowych,
 • badanie cen transakcyjnych stosowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi w celu ustalenia zaniżenia podstaw opodatkowania,
 • prowadzenie kontroli celno-skarbowych źródeł pochodzenia majątku oraz przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych w celu zabezpieczenia wpływów do budżetu państwa z niezgłoszonej do opodatkowania działalności gospodarczej,
 • prowadzenie kontroli celnych stosowania procedury specjalnej oraz ułatwień, o których mowa w art. 166, art. 179, art. 188 i art. 185 unijnego kodeksu celnego w celu prawidłowego stosowania procedur specjalnych oraz zgodnego z prawem stosowania ułatwień,
 • prowadzenie kontroli wypełniania przez instytucje obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w celu zapobiegania popełnieniu przestępstw gospodarczych,
 • ujawnianie i kontrolowanie niezgłoszonej do opodatkowania działalności gospodarczej w celu zabezpieczenia wpływów do budżetu państwa z niezgłoszonej do opodatkowania działalności gospodarczej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, innych przepisów prawa podatkowego oraz prawa celnego
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawa i stosowania prawa w praktyce
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Komunikatywność
 • Brak pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów oraz brak współpracy z ww. organami (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.).
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość zasad rachunkowości
 • Umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Odporność na stres
 • Prawo jazdy kat. B
Poznaj stanowisko: Referent 
Referent to stanowisko funkcjonujące w instytucjach państwowych (na przykład sądach, urzędach czy izbie celnej) a także firmach prywatnych. Do zadań referenta należy przede wszystkim porządkowanie dokumentacji, wykonywanie prostych prac biurowych, etc. Dlatego też zawód referenta jest często używany zamiennie z zawodem sekretarza lub sekretarki, większość obowiązków jest bowiem w tym przypadku identyczna. Referent poza ...
Praca Referent