Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Specjalista ds. BHP

JT S.A.

Lubelskie

74 dni temu

 W związku z realizacją inwestycji: Budowa infrastruktury gazowniczej na terenie woj. lubuskiego i wielkopolskiego

JT S.A. poszukuje kandydata na stanowisko:

Specjalista ds. BHP

Miejsce pracy: województwo lubuskie i wielkopolskie


Opis stanowiska
 

Kompleksowa obsługa w zakresie czynności związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochroną przeciw pożarową na terenie prowadzonej inwestycji, a w szczególności:

 • realizacja szkoleń bhp wstępnych i okresowych,
 • kontrola i doradztwo w zakresie warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP, ppoż.,
 • kontrola warunków bhp i ppoż. w obszarze robót prowadzonych przez pracowników firmy jak i podwykonawców,
 • udział w postępowaniach powypadkowych i sporządzanie dokumentacji,
 • wykonywanie i aktualizowanie ocen ryzyka zawodowego na wszystkich stanowiskach pracy,
 • koordynowanie zadań zapewniających przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy podczas przygotowania i realizacji procesu budowlanego,
 • nadzór nad badaniami i pomiarami czynników szkodliwych dla zdrowia,
 • reprezentowanie firmy w zakresie stanu bhp i ppoż. w przypadku kontroli ze strony Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub Państwowej Inspekcji Pracy.
 • opiniowanie standardowych instrukcji bezpiecznego wykonania robót oraz instrukcji stanowiskowych,
 • uczestnictwo w procesie tworzenia i opiniowanie poleceń prac niebezpiecznych oraz gazoniebezpiecznych,
 • wykonywanie list kontrolnych dopuszczających do wykonania prac,
 • udział w przygotowaniach do wewnętrznych i zewnętrznych audytów systemu bhp wg PN-ISO 45001.
Wymagania:
 • minimum dwuletniego doświadczenia na stanowisku Specjalisty ds. BHP w branży budowlanej (mile widziane doświadczenie w branży budownictwa paliwowego),
 • obowiązek posiadania certyfikatu auditora bhp wg. PN-N 18001 lub PN-ISO 45001
 • znajomość procesu budowlanego w szczególności znajomość zagadnień związanych z prowadzeniem prac szczególnie niebezpiecznych,
 • bardzo dobrej znajomości przepisów dotyczących bezpieczeństwa pracy,
 • dobra znajomość pakietu Microsoft Office,
 • odporność na stres,
 • komunikatywność i wysoki poziom kultury osobistej,
 • dyspozycyjność,
 • prawo jazdy kat. B.
Oferujemy:
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • wynagrodzenie zależne od posiadanej wiedzy, doświadczenia i umiejętności,
 • opiekę medyczną w sieci placówek medycznych Medicover,
 • pokrycie kosztów zakwaterowania,
 • pracę w stabilnej, dynamicznie rozwijającej się firmie i pewnego pracodawcę,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • przyjazną atmosferę pracy.
Prosimy o dopisanie klauzuli:
Zgodnie z art.6 ust. lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji. Zostałem poinformowany o moich prawach w związku z przetwarzaniem moich danych.

INFORMACJA DLA KANDYDATA
Realizując obowiązek informacyjny zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), Dz.Urz. UE L119 z 04.05.2016 r. („RODO”), zawiadamiamy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest JT S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: 03-044 Warszawa, ul. Płochocińska 111), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000576198, NIP: 779-22-98-897, REGON: 300454878.
1. W spółce został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@jtsa.pl lub pisząc na adres korespondencyjny spółki.
2. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2. lit. a RODO).
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym, w związku z naborem na stanowisko Specjalista ds. BHP .
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą członkowie Komisji Rekrutacyjnej powołanej przez Administratora.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji procesu rekrutacyjnego lub do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych. Niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji, Pani/Pana dane zostaną komisyjnie zniszczone, za wyjątkiem następujących sytuacji:
  1. zostanie Pani/Pan wyłoniona(y) do zatrudnienia,
  2. zwróci się Pani/Pan z wnioskiem o zwrot dokumentów aplikacyjnych, najpóźniej w dniu ogłoszenia wyników naboru przez Administratora.
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych na podstawie dobrowolnej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. 
8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w JT S.A. Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Pana/Pani dane nie będą profilowane, oraz nie będą objęte procesem automatycznego podejmowania decyzji. Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany lub częściowo zautomatyzowany (Przez systemy informatyczne wspomagające pracę spółki).

Poznaj

JT S.A.

 JT S.A.  jest wiodącą firmą branży budowlanej realizującą kontrakty inżynieryjne 
z zakresu infrastruktury gazowej, paliwowej i wodno-kanalizacyjnej.

Fundamentalne wartości, którymi kierujemy się w naszej pracy to:

 • Jakość-wysokie standardy pracy i wdrażanie nowoczesnych technologii pozwalają nam zagwarantować jakość, jakiej oczekują nasi klienci.
 • Terminowość-rzetelna i terminowa realizacja usług oraz sprawna obsługa okresu gwarancyjnego to nasz priorytet.

Firma zatrudnia obecnie ponad 160 pracowników, w tym Inżynierów, Spawalników i Kontrolerów Jakości. Nowoczesna baza sprzętowa oraz skuteczne metody organizacji wsparte budowanym ponad 40 lat doświadczeniem sprawiają, iż Firma jest przygotowana do realizacji nawet najtrudniejszych projektów w branży.

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. BHP 
Specjalista ds. BHP zajmuje się szkoleniem pracowników w zakresie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie. Zapoznaje personel z istniejącymi regulaminami i zasadami wykonywania zawodowych obowiązków, a następnie kontroluje ich przestrzeganie w miejscu pracy. Ocenia ryzyko wypadków na danym stanowisku i na tej podstawie tworzy instrukcje postępowania, które będą minimalizować ryzyko ich wystąpienia. ...
Praca Specjalista ds. BHP